Natječaji

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Status

Zatvoren
31.10.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

IRI

Prijavitelji

Javna znanstvena organizacija

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK.

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

180.894.788,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Sažetak

Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijedloga

JAČANJE KAPACITETA ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

KK.01.1.1.07

  • Svrha (cilj) poziva 

Usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

 

  • Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK.

 

  • Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

 

  • Predviđeni intenzitet potpore

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju prijaviteljima (znanstvenim organizacijama) ne predstavljaju državnu potporu.

Plaće postojećih zaposlenika prijavitelja ne mogu biti financirane bespovratnim sredstvima. One trebaju činiti najmanje 15% od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja. Od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja, bespovratna sredstva iznose najviše 85%.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju partnerima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.

Intenziteti potpore za poduzetnike (partnere na projektima) prikazani su u tablicama

 

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

 Malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzeće
Industrijsko istraživanje70%

70+15=85, ali je max 80%

60%

60+15=max 75%

50%

50+15=max 65%

Eksperimentalni razvoj45%

45+15=max 60%

35%

35+15=max50%

25%

25+15=max 40%

Inovacije za MSP-ove

 Malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzeće
Inovacije za MSP-ove50%50%Nije prihvatljivo
  • Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s uvjetima Priloga I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 ili velika poduzeće koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.

 

  • Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1.Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a
2.Zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta
3.Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.)
4.Analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
5.Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
6.

 

Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)
7.Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)
8.Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
9.Aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezana za provedbu projekta
10.Revizija projekta – obavezna aktivnost

 

  • Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske.

 

  • Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. listopada 2018. godine.

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

 

 

 

 

Dokumentacija

Važna obavijest (9. kolovoza 2019. godine) - Nova Pravila o financijskim korekcijama


Poštovani prijavitelji, obavještavamo Vas da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte ugovorene, odnosno koji će se ugovoriti u okviru Poziva. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final). Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, točnije na poveznicama https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ i https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=549&fondovi=esi_fondovi
Datum: 8.8.2019.

Važna obavijest (5. listopada 2018. godine) - Produženje roka za prijavu i peta izmjena dokumentacije: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije K.K.01.1.1.07


Rok za podnošenje projektnih prijedloga na predmetni Poziv produžen je do 31. listopada 2018. godine. Izmjene predmetnog Poziva odnose se na pravo na isplate za proračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna te za kriterije za isključenje jer se jedan od kriterija za isključenje izbacuje i sukladno kojima su izmijenjena poglavlja 2.3. i 5.4. Uputa za prijavitelje, Izjava prijavitelja (Obrazac 4.), Posebni uvjeti (Prilog 2.) te Postupak dodjele (Prilog 3.). Izmijenjena je točka 2.8.1. Uputa za prijavitelje, u dijelu koji se odnosi na odredbu o troškovima plaća prijavitelja i partnera iz koje se izbacuje odredba da se neizravni troškovi planiraju u okviru kategorije upravljanja projektom jer u sustavu eFondovi isto nije primjenjivo. Izmijenjen je i Izračun standardne veličine jediničnog troška za plaće novozaposlenog osoblja kod partnera (Prilog 8). Izmijenjeni su sljedeći dokumenti: o Upute za prijavitelje: točke 2.3., 2.8.1. i 5.4. o Izjava prijavitelja (Obrazac 4.) o Posebni uvjeti (Prilog 2.) o Postupak dodjele (Prilog 3.) o Izračun standardne veličine jediničnog troška za plaće novozaposlenog osoblja kod partnera (Prilog 8)
Datum: 5.10.2018.

UPUTA O POPUNJAVANJU KARTICE PRORAČUN I SAŽETAK PRORAČUNA PRIJAVNOG OBRASCA


U kartici PRORAČUN, kod neizravnih troškova (Fiksna stopa), u rubrici „Kategorija financiranja za fiksnu stopu“: 1. ZA PRIJAVITELJA treba dodijeliti kategoriju „Ostali troškovi prijavitelja“, 2. ZA PARTNERA treba dodijeliti istu kategoriju koja je primijenjena na plaću. U kartici SAŽETAK PRORAČUNA, u rubriku „Intenzitet potpore“: 1. ZA PRIJAVITELJA, neizravni troškovi spadaju u „ostale troškove prijavitelja“ pa im se dodjeljuje intenzitet od 100%, 2. ZA PARTNERA, neizravni troškovi podliježu istom intenzitetu financiranja kao i plaće na kojima se temelje pa se dodjeljuje intenzitet primijenjen na plaću.
Datum: 4.10.2018.

Važna obavijest! (29. kolovoza 2018.) 4. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ KK.01.1.1.07 stupila je na snagu 29. kolovoza 2018. godine.


Izmjene Poziva odnose se na točku 2.3. Kriteriji za isključenje Uputa za prijavitelje u kojoj su nadodani dodatni kriteriji za isključenje. Nastavno na navedeno, izmijenjen je Obrazac 4 (Izjava prijavitelja) i Prilog 3 (Postupak dodjele).
Datum: 29.8.2018.

Važna obavijest! (18. srpnja 2018.) 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ KK.01.1.1.07 stupila je na snagu 18. srpnja 2018. godine.


Izmijenjeno je: Upute za prijavitelje Točka 2.5. – dodana definicija istraživačkog tima Točka 2.8.1. – dodana fusnota na trošak amortizacije za partnere Točka 3.3. – izmijenjen rok na 5. listopad 2018. Sažetak poziva Točka 8. - izmijenjen rok na 5. listopad 2018. Posebni uvjeti (Prilog 2) Točka 8. – dodana nova podtočka 8.2 Dodatni informacijski obrazac (Obrazac 2.) Točka 1. – dodana fusnota Proračun partnera (Obrazac 3.) Dodan sheet 4 – uputa za popunjavanje Kategorije financiranja U skladu s izmijenjenim kategorijama financiranja u Prijavnom obrascu, prilikom popunjavanja proračuna potrebno je za svaki trošak odabrati odgovarajuću kategoriju financiranja.
Datum: 18.7.2018.

2a-izmjena.zipDatum: 18.6.2018.

Pitanja i odgovori

40.set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 5. srpnja 2018. godine.
Datum: 16.7.2018.

41.set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 6. srpnja 2018. godine.
Datum: 17.7.2018.

42.set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 9. srpnja 2018. godine.
Datum: 18.7.2018.

43.set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 10. srpnja 2018. godine.
Datum: 19.7.2018.

44.set_Pitanja-i-odgovori-002.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 11. srpnja 2018. godine.
Datum: 20.7.2018.

45.set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 13. srpnja 2018. godine.
Datum: 23.7.2018.

46.set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 14. i 16. srpnja 2018. godine.
Datum: 24.7.2018.

37.-set_Pitanja-i-odgovori_dodatak-odgovoru-280.pdf


Dodatak odgovoru na pitanje br. 280. zaprimljeno 2. srpnja 2018. godine.
Datum: 26.7.2018.

41.-set_Pitanja-i-odgovori_dodatak-odgovoru-309.pdf


Dodatak odgovoru na pitanje br. 309 zaprimljeno 6. srpnja 2018. godine.
Datum: 26.7.2018.

47.set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 18., 19. i 23. srpnja 2018. godine.
Datum: 27.7.2018.

13.set_Pitanja-i-odgovori_dopuna-odgovoru-br.-105.pdf


Dopuna odgovoru br. 105 na pitanje zaprimljeno 23. svibnja 2018. godine iz 13. seta Pitanja i odgovora
Datum: 14.8.2018.

8.-set-Pitanja-i-odgovori_ispravak-odgovora-br.-59.pdf


Ispravak odgovora broj 59 objavljenog u 8. setu pitanja i odgovora 24. svibnja 2018. godine
Datum: 29.8.2018.

9.-set-Pitanja-i-odgovori_ispravak-odgovora-br.-70.pdf


Ispravak odgovora broj 70 objavljenog u 9. setu pitanja i odgovora 24. svibnja 2018. godine
Datum: 29.8.2018.

41.-set-Pitanja-i-odgovori_ispravak-odgovora-br.-310-1.pdf


Ispravak odgovora broj 310 objavljenog u 41. setu pitanja i odgovora 18. srpnja 2018. godine
Datum: 29.8.2018.

48.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 23. i 29. kolovoza 2018. godine.
Datum: 30.8.2018.

49.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 30. i 31. kolovoza te 3. rujna 2018. godine.
Datum: 10.9.2018.

50.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 4. i 5. rujna 2018. godine.
Datum: 13.9.2018.

51.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 6. i 7. rujna 2018. godine.
Datum: 17.9.2018.

52.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 11. i 12. rujna 2018. godine.
Datum: 20.9.2018.

53.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 14., 15. i 17. rujna 2018. godine.
Datum: 25.9.2018.

54.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 18., 20., 21. i 25. rujna 2018. godine.
Datum: 27.9.2018.

55.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 24., 25. i 26. rujna 2018. godine.
Datum: 3.10.2018.

56.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 28. rujna te 1. i 9. listopada 2018. godine.
Datum: 10.10.2018.

57.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 6. i 10. listopada 2018. godine.
Datum: 15.10.2018.

10.-19.-25.-30.-35.-41.-i-51.-set_Pitanja-i-odgovori_ispravci-odgovora.pdf


Ispravci odgovora iz setova Pitanja i odgovori kako slijedi: - 10. set_Pitanja i odgovori – ispravak odgovora na pitanje br. 82. zaprimljeno 17. svibnja 2018. godine - 19. set_Pitanja i odgovori – ispravak odgovora na pitanje br. 159 zaprimljeno 1. lipnja 2018. godine - 25. set_Pitanja i odgovori – ispravak odgovora na pitanje br. 194 zaprimljeno 11. lipnja 2018. godine - 30. set_Pitanja i odgovori – ispravak odgovora na pitanje br. 243 zaprimljeno 19. lipnja 2018. godine - 35. set_Pitanja i odgovori – ispravak odgovora na pitanje br. 277 zaprimljeno 28. lipnja 2018. godine - 41. set_Pitanja i odgovori – ispravak odgovora na pitanje br. 311 zaprimljeno 6. srpnja 2018. godine - 51. set_Pitanja i odgovori – ispravak odgovora na pitanje br. 389. i pitanje br. 390. zaprimljenih 7. rujna 2018. godine
Datum: 19.10.2018.

58.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 12. i 16. listopada 2018. godine.
Datum: 23.10.2018.

Informativne radionice

ODRŽAVANJE INFO RADIONICE

Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ KK.01.1.1.07

 

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ održat će se 25. svibnja 2018. godine u multimedijalnoj dvorani u prizemlju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Zbog velikog broja zainteresiranih, održat će se dvije radionice. Početak informativne radionice za I. grupu potencijalnih prijavitelja je u 9:30, a za II. grupu potencijalnih prijavitelja ju 13:30.

Planirano trajanje radionice je 3 sata. Prijavitelji će biti obavješteni elektroničkim putem u kojoj će grupi sudjelovati na radionicama.

 

------------------------

 

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ održat će se25. svibnja 2018. godine u multimedijalnoj dvorani u prizemlju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Cilj informativne radionice je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv.

Molimo da, zbog ograničenog broja mjesta, svoje sudjelovanje na radionici prijavite što prije, a najkasnije do 15. svibnja 2018. godine na adresu elektroničke pošte radionica_strip@mzo.gov.hr . Prijavi na radionicu potrebno je priložiti popunjenu tablicu, koja je priložena ovoj najavi, sa svim potrebnim podacima o sudionicima koji će prisustvovati radionici. Nakon popunjavanja raspoloživih mjesta obustavit će se zaprimanje prijava na radionicu.

Potvrdu o sudjelovanju, kao i točan termin održavanja radionice zaprimit ćete elektroničkom poštom nakon isteka roka za prijavu na informativnu radionicu.

Molimo Vas da prilikom prijave na radionicu, na istu adresu elektroničke pošte, postavite pitanja na koja će na radionici biti odgovoreno.

Zaprimljena pitanja i odgovori bit će nakon održane radionice objavljeni na središnjoj stranici ESI fondova i portalu eFondovi.

Napominjemo da adresa elektroničke pošte radionica_strip@mzo.gov.hr vrijedi samo za prijavu i pitanja za radionicu. Redovita pitanja vezana za Poziv zaprimaju se na adresi ugovaranje@mzo.gov.hr.

 

Dnevni red:

Predstavljanje Poziva na dostavu projektnih prijedloga s osvrtom na zaprimljena pitanja

(Uvjeti prihvatljivosti aktivnosti, prijavitelja i partnera, pokazatelji, postupak dodjele) – predviđeno trajanje 2 sata

Nadležna institucija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja-EFRR (ug)

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X