EU fondovi 2007.-2013.

Republici Hrvatskoj je u financijskoj perspektivi 2007. – 2013. na raspolaganju bilo nešto više od 150 milijuna eura godišnje kroz pretpristupni program IPA. Punopravnim članstvom u Europskoj uniji dolazi do višestrukog povećanja alokacije te u drugoj polovici 2017. godine instrumentima Kohezijske politike Hrvatska na raspolaganje dobiva oko 450 milijuna eura.

Programski dokumenti za korištenje sredstava iz navedenih fondova, a koje usvaja Europska komisija nakon provedenih konzultacija s državom članicom, jesu Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) i Operativni programi.

Nacionalni strateški referentni okvir je krovni strateški i programski dokument kojim se utvrđuju prioriteti korištenja sredstava iz strukturnih instrumenata.

Operativni programi su dokumenti kojima se prema pojedinim sektorskim područjima određuju ključne mjere za ostvarivanje utvrđenih prioriteta te način njihove provedbe.

Ukupna alokacija u sedmogodišnjem financijskom razdoblju 2007.-2013. kroz četiri operativna programa iznosila je  1.012.433.333 eura od čega je EU doprinos 858.275.018 eura. Operativni programi za spomenuto razdoblje uključuju:

Operativni program Promet

Operativni program Promet (OPP) programski je dokument koji je definirao i usmjeravao korištenje fondova Europske unije za razvoj prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Strateški cilj Operativnog programa bio je razvoj modernih prometnih mreža i povećanje dostupnosti regija uz poticanje hrvatskih prometnih mreža unutar europske mreže. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture bilo je Upravljačko tijelo OPP-a te je provodilo pozive na dostavu projektnih prijedloga.

Operativni program Promet provodio se kroz četiri prioritetne osi:

Prioritetna os 1: Modernizacija željezničkog sustava u Hrvatskoj i priprema projekata u prometnom sektoru.

Prioritetna os 2: Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj.

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć

Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke

Operativni program Zaštita okoliša

Operativni program Zaštita okoliša je programski dokument usmjeren na provedbu EU Direktiva u prioritetnim sektorima otpada i voda u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Strateški cilj Operativnog programa Zaštita okoliša je poboljšanje okolišne infrastrukture i kvalitete povezanih usluga. Specifični ciljevi bili su smanjenje količine nastalog i odloženog otpada, razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom, povećanje broja priključaka na kvalitetnu pitku vodu, racionalnije korištenje vodnih resursa i drugi. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike bilo je Upravljačko tijelo te je, uz Ministarstvo poljoprivrede, provodilo pozive na dostavu projektnih prijedloga.

Operativni program Zaštita okoliša provodio se kroz tri prioritetne osi:

Prioritetna os 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj

Prioritetna os 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć

Operativni program Regionalna konkurentnost

Operativni program Regionalna konkurentnost je programski dokument predviđen za provedbu kohezijske politike u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Strateški cilj Operativnog programa je ujedno i tematski prioritet Nacionalnog strateškog referentnog okvira- Povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te potpora gospodarstvu temeljenom na znanju. Specifični ciljevi uključuju razvoj poduzetništva, povećanje regionalnog potencijala za razvoj gospodarstva te poticanje inovativnosti i istraživačke izvrsnosti. Upravljačko tijelo zaduženo za provođenje bilo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Operativni program Regionalna konkurentnost provodio se kroz tri prioritetne osi:

Prioritetna os 1: Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija

Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć

Popis članova Nadzornog odbora OPRK 

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala programski je dokument za pomoć u okviru cilja konvergencije u Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Strateški cilj Operativnog programa bio je unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti te se time direktno doprinijelo ostvarivanju strateških ciljeva Nacionalnog strateškog referentnog okvira. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava bilo je upravljačko tijelo tijekom provedbe Operativnog programa.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala provodio se kroz tri prioritetne osi:

Prioritetna os 1: Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivost radne snage

Prioritetna os  2: Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju

Prioritetna os 3: Jačanje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju

Prioritetna os 4: Tehnička pomoć

Prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje

Detaljne informacije o uspješnom zatvaranju financijske perspektive 2007.-2013. nalaze se na poveznici.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X