Informacije o edukacijamaEdukacije u organizaciji MRRFEU

1. Uvod u EU fondove: Pravni i institucionalni okvir - uloge i odgovornosti tijela

Cilj izobrazbe polaznika je jačanje kapaciteta tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja sredstava ESI fondova za razdoblje 2014.-2020. godine vezano za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta“’, koja se koriste u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Kome je izobrazba namijenjena?
Izobrazba je prvenstveno namijenjena novim djelatnicima te djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU u prethodnom razdoblju.

2. Uvod u EU fondove: Upravljanje ljudskim resursima

Modul se bavi pitanjima administrativnih kapaciteta u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, uključujući pitanja organizacijske strukture sustava, planiranja potreba i zapošljavanja, te praćenja i razvoja administrativnih kapaciteta. Polaznici će se upoznati sa specifičnim procedurama upravljanja ljudskim potencijalima unutar sustava upravljanja i kontrole, kojima se prati i osigurava obavljanje svih vezanih funkcija i dužnosti tijela sustava, te dostatnost i adekvatnost administrativnih kapaciteta.
Kome je izobrazba namijenjena?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, koji se bave pitanjima praćenja i razvoja administrativnih kapaciteta u sustavu.

3. Uvod u EU fondove: Upravljanje rizicima

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje sa svim vrstama procjene rizika koja provode tijela u Sustavima upravljanja i kontrole ESI fondova te osnovama upravljanja rizicima kao jednom od komponenti unutarnje kontrole u svrhu praćenja unutarnjih slabosti, periodičnog procjenjivanja učinkovitosti unutarnjeg sustava kontrole na svim razinama upravljanja te definiranje i provođenje mjera za njihovo ublažavanje.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s naglaskom na nove službenike te službenike novih tijela u sustavima koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u aktivnostima procjene rizika.

4. Uvod u EU fondove: Kontrola delegiranih funkcija i revizije

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela, Tijela za ovjeravanje i Koordinacijskog tijela sa svrhom, vrstama i osnovnim principima kontrole delegiranih funkcija koje provodi Upravljačko tijelo te sa zahtjevima, procedurama o postupanju i uputama za sudjelovanje u postupku revizija.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela, Tijela za ovjeravanje i Koordinacijskog tijela s naglaskom na nove službenike te službenike novih tijela u sustavima koji nemaju prethodno iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u aktivnostima kontrole delegiranih funkcija i revizija.

5. Kohezijska politika 2021. -2027.

Modul se bavi procesom pregovora s ciljem donošenja novog sedmogodišnjeg proračuna Europske unije, kao i pregovorima vezano uz zakonodavni okvir za Kohezijsku politiku za novo financijsko razdoblje 2021.-2027. Polaznicima će se predstaviti kompleksnost samog pregovaračkog procesa vezano uz Višegodišnji financijski okvir, uloge europskih i nacionalnih tijela koje sudjeluju u procesu te relevantni dokumenti koji daju financijske smjernice za buduće djelovanje Europske unije. Kako bi se stekla predodžba o položaju Kohezijske politike unutar sedmogodišnjeg proračuna, polaznicima će biti predstavljen detaljan proces donošenja novog zakonodavnog okvira, kao i same Uredbe kojima će se regulirati programiranje i provedba EU sredstava u okviru Kohezijske politike.
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova.

6. Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupci dodjele bespovratnih sredstava

Cilj izobrazbe je jačati kapacitete tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena novim djelatnicima te djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s postupcima dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova (koji imaju manje od 2 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).

7. Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Priprema i odobrenje kriterija odabira i uputa za prijavitelje

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na pripremu kriterija odabira i uputa za prijavitelje.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela i Posredničkih tijela, i to novim djelatnicima te onim djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s pripremom kriterija odabira i uputa za prijavitelje (koji imaju manje od 2 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).

8. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Plaćanja i povrati

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na izvršavanje plaćanja i povrat sredstava.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, prije svega službenicima Upravljačkog tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, uključenima u provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, posebno u dijelu izvršavanja plaćanja i povrata sredstava. Posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavu, koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u financijskom upravljanju i kontroli.

9.Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranje

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te sastavljanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Kome je namijenjena izobrazba?
Prvenstveno je namijenjena novim djelatnicima koji će u svom radu biti angažirani na poslovima povezanima s provedbom postupaka dodjele bespovratnih sredstava prema Zajedničkim nacionalnim pravilima te onim djelatnicima koji već imaju iskustva s provedbom navedenih postupaka dodjele prema Zajedničkim nacionalnim pravilima za programsko razdoblje 2007. – 2013., a žele se upoznati s novostima koje donose nova Zajednička nacionalna pravila.

10. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obveza

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno provjere izvršenja ugovornih obveza s naglaskom na pripremu i provođenje postupaka javne nabave korisnika bespovratnih sredstava.
Kome je namijenjena izobrazba?
Prvenstveno je namijenjena novim djelatnicima te onim djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s provedbom ugovora odnosno provjerom izvršenja ugovornih obveza (djelatnici koji imaju manje od 1 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).

11. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevare

Cilj izobrazbe je podizanje svijesti službenika zaposlenih u tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole o nepravilnostima i prijevarama u korištenju EU fondova. Izobrazba je usmjerena na jačanje kapaciteta sustava za prevenciju nepravilnosti, prijevara i sukoba interesa, njihovu identifikaciju, razlikovanje nepravilnosti i prijevare, rješavanje slučajeva sumnje na nepravilnost i prijevaru, izvješćivanje Europske komisije odnosno Europskog ureda za sprječavanje prijevara (OLAF) o utvrđenim nepravilnostima i prijevarama te sumnjama na prijevaru, kao i na primjenu financijskih korekcija u slučajevima utvrđenih nepravilnosti i prijevara.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje koji rade na nekom od sljedećih poslova: odabir operacija, upravljačke provjere (prihvatljivost izdataka), upravljanje nepravilnostima (osobe za nepravilnosti, koordinatori za nepravilnosti), kontrola delegiranih funkcija. Ova izobrazba posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavima, kao i svim novozaposlenima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.

12. Praćenje, vrednovanje i izvještavanje

Cilj izobrazbe je upoznati zaposlenike tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda s općim načelima praćenja i vrednovanja, sustavom za praćenje i vrednovanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.—2020., N+3 pravilom, automatskim opozivom sredstava i okvirom uspješnosti, prognoziranjem ugovaranja, plaćanja i certificiranja, sustavom pokazatelja i ključnih koraka u provedbi, korektivnim mjerama i radnjama kod slabije apsorpcije te izvještavanjem na svim razinama.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda, prije svega službenicima Upravljačkog tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s naglaskom na nove službenike te službenike novih tijela u sustavu koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u financijskom upravljanju i kontroli, praćenju, vrednovanju i izvještavanju.

13. Programi Unije 2021. – 2027.

Tijekom izobrazbe bit će predstavljene uloge i zaduženja nadležnih europskih i nacionalnih institucija, kao i ciljevi i svrha Programa Unije koji se provode u razdoblju 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj, uključujući načine sudjelovanja i osnovne informacije o prioritetima i natječajima u okviru tih programa.
Obrazovni modul omogućiti će upoznavanje polaznika s osnovnim principima i načelima sudjelovanja u pojedinim Programima Unije. Polaznici modula bit će osposobljeni za primjenu informacija u svakodnevnom radu te za samostalni rad u okviru područja korištenja Programa Unije.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima uključenima u provedbu Programa Unije 2021.-2027. i službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2021.-2027.“

14. Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam)

Obrazovni modul omogućiti će upoznavanje polaznika s osnovnim principima i načelima teritorijalnog razvoja, značenjem i ciljevima ITU mehanizma i načinom provedbe ITU mehanizma u Hrvatskoj. Polaznici budućeg modula bit će osposobljeni za primjenu informacija u svakodnevnom radu te samostalni rad u okviru provedbe ITU mehanizma na nacionalnoj i lokalnoj/regionalnoj razini.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena tijelima državne uprave, Posredničkim tijelima 2. razine, Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja (Grad Zagreb, Grad Split, Grad Rijeka, Grad Osijek, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod i Grad Pula) i ostalim JRLS.

15. Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu fondova EU

Cilj izobrazbe je informiranje i educiranje osoba nadležnih za informiranje javnosti o programima i projektima (su)financiranim od strane EU, za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja komunikacije, informiranja i promidžbe u skladu s zahtjevima Europske komisije i pravilima struke.
Kome je namijenjena izobrazba?
Predavanje/radionica je namijenjena osobama nadležnim za informiranje javnosti o programima i projektima (su)financiranim od strane Europske unije (EU) u tijelima državne i javne uprave, kao i zaposlenicima tijela lokalne i regionalne samouprave te javnih institucija, korisnica sredstava EU, zaduženim za osiguravanje mjera vidljivosti o korištenju sredstava iz programa EU te informiranja javnosti o njima.

16. Strateško planiranje

Modul je u izradi

17. Europska teritorijalna suradnja

Europska teritorijalna suradnja odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije. Time se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini želi smanjiti negativan utjecaj granica i promovirati društveno-gospodarska kohezija. Uz to, politički okvir koji zemljama smještenima u istoj regiji omogućuje zajedničko suočavanje s problemima i pronalaženje rješenja problema ili bolje iskorištavanje zajedničkog potencijala očituje se u makroregionalnim strategijama Europske unije (EU).
Pripremljeni obrazovni modul omogućit će upoznavanje polaznika s osnovnim pojmovima i modalitetima sudjelovanja u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama (Strategija EU za dunavsku regiju i Strategija EU za jadransko-jonsku regiju). Polaznici budućeg modula bit će osposobljeni za primjenu informacija u svakodnevnom radu te samostalni rad u okviru programa europske teritorijalne suradnje te makroregionalnih strategija.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je prvenstveno namijenjena novim djelatnicima koji će u svom radu biti angažirani na poslovima povezanima sa europskom teritorijalnom suradnjom te djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima programiranja i provedbe programa europske teritorijalne suradnje.

18. Programski dokumenti i uvjeti koji omogućuju provedbu fondova Europske unije u razdoblju 2021. - 2027.

U okviru modula polaznici će se upoznati s definicijom i značenjem Uvjeta koji omogućuju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. (ENC-evima), ciljevima njihovog uvođenja od strane Europske komisije, Pravnim okvirom koji regulira ENC-eve, usporedbom uvjeta za korištenje EU fondova u FP 2014. – 2020. i FP 2021. – 2027., vrstom i brojem ENC-eva, zahtjevima i kriterijima za ispunjenje ENC-eva, aktima strateškog planiranja/mehanizmima za njihovo ispunjenje, tijelima u RH uključena u ispunjenje ENC-eva te sustavom praćenja i vrednovanja učinkovitosti ENC-eva. Također, polaznici će se upoznati s aktima strateškog planiranja koji predstavljaju ENC (s naglaskom na Strategiju pametne specijalizacije).
Obrazovni modul omogućiti će polaznicima upoznavanje s Uvjetima koji omogućuju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Polaznici modula bit će osposobljeni za odgovaranje na Uvjete za provedbu fondova Europske unije koje je postavila Europska komisija za razdoblje 2021. do 2027. godine.
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena zaposlenicima resornih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalnim koordinatorima i zaposlenicima ostalih javnih tijela u Republici Hrvatskoj.

19. Upravljanje sukobom interesa u postupcima odabira operacija i postupcima nabava u provedbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Izobrazba je usmjerena na jačanje kapaciteta sustava u upravljanju sukobom interesa (poduzimanje odgovarajućih mjera za učinkovito prepoznavanje, sprječavanje i uklanjanje sukoba interesa u postupcima odabira operacija te postupcima javne nabave kao i postupcima nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi).
Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2021. – 2027., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje koji rade na nekom od sljedećih poslova: odabir operacija, upravljačke provjere, upravljanje nepravilnostima (osobe za nepravilnosti, koordinatori za nepravilnosti), kontrola delegiranih funkcija.

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X