Informacije o edukacijamaEdukacije u organizaciji MRRFEU

1. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir - uloge i odgovornosti tijela

Cilj izobrazbe polaznika je jačanje kapaciteta tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja sredstava ESI fondova za razdoblje 2014.-2020. godine vezano za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta“’, koja se koriste u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Kome je izobrazba namijenjena?

Izobrazba je prvenstveno namijenjena novim djelatnicima te djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU u prethodnom razdoblju.

2. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Upravljanje ljudskim resursima

Priprema izobrazbe je u tijeku.

3. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Postupak procjene usklađenosti sustava i promjene sustava

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s uvjetima koje je potrebno zadovoljiti u procesu određivanja Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje za upravljanje ESI fondovima i provedbu kohezijske politike Europske unije u programskom razdoblju 2014.-2020. Također, cilj je i službenike tijela u sustavima usmjeriti na najvažnija pitanja sustava upravljanja i kontrole te ih pripremiti za komunikaciju s revizorima Neovisnog revizijskog tijela i revizora Europske unije, kako bi se što bolje snašli u slučaju da su pozvani na intervju s revizorima. U tu svrhu, sudionicima izobrazbe prenijet će se iskustva iz akreditacijskog postupka za programsko razdoblje 2007.-2013.

Kome je izobrazba namijenjena?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje. Ova izobrazba posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavima koji nemaju iskustvo iz procesa postupka procjene usklađenosti sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata za programsko razdoblje 2007.-2013.

4. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Upravljanje rizicima

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje sa svim vrstama procjene rizika koja provode tijela u Sustavima upravljanja i kontrole ESI fondova u programskom razdoblju 2014.-2020. te osnovama upravljanja rizicima kao jednom od komponenti unutarnje kontrole u svrhu praćenja unutarnjih slabosti, periodičnog procjenjivanja učinkovitosti unutarnjeg sustava kontrole na svim razinama upravljanja te definiranje i provođenje mjera za njihovo ublažavanje.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s naglaskom na  nove službenike te službenike novih tijela u sustavima koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u aktivnostima procjene rizika iz programskog razdoblja 2007.-2013.

5. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Kontrola delegiranih funkcija i revizije

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela, Tijela za ovjeravanje i Koordinacijskog tijela sa svrhom, vrstama i osnovnim principima kontrole delegiranih funkcija koje provodi Upravljačko tijelo te sa zahtjevima, procedurama o postupanju i uputama za sudjelovanje u postupku revizija.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela, Tijela za ovjeravanje i Koordinacijskog tijela s naglaskom na  nove službenike te službenike novih tijela u sustavima koji nemaju prethodno iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u aktivnostima kontrole delegiranih funkcija i revizija iz programskog razdoblja 2007.-2013.

6.Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupci dodjele bespovratnih sredstava

Cilj izobrazbe je jačati kapacitete tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena novim djelatnicima te djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s postupcima dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova (koji imaju manje od 2 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).

7. Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Priprema i odobrenje kriterija odabira i uputa za prijavitelje

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na pripremu kriterija odabira i uputa za prijavitelje.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela i Posredničkih tijela, i to novim djelatnicima te onim djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s pripremom kriterija odabira i uputa za prijavitelje (koji imaju manje od 2 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).

8.Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranje

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava za programsko razdoblje 2014-2020, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te sastavljanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?

Prvenstveno je namijenjena novim djelatnicima koji će u svom radu biti angažirani na poslovima povezanima s provedbom postupaka dodjele bespovratnih sredstava prema Zajedničkim nacionalnim pravilima za programsko razdoblje 2014. – 2020. te onim djelatnicima koji već imaju iskustva s provedbom navedenih postupaka dodjele prema Zajedničkim nacionalnim pravilima za prethodno programsko razdoblje 2007. – 2013., a žele se upoznati s novostima koje donose nova Zajednička nacionalna pravila.

9. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obveza

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno provjere izvršenja ugovornih obveza s naglaskom na pripremu i provođenje postupaka javne nabave korisnika bespovratnih sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?

Prvenstveno je namijenjena novim djelatnicima te onim djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s provedbom ugovora odnosno provjerom izvršenja ugovornih obveza  (djelatnici koji imaju manje od 1 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).

10. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Plaćanja i povrati

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na izvršavanje plaćanja i povrat sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkog tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,  uključenima u provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, posebno u dijelu izvršavanja plaćanja i povrata sredstava. Posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavu, koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u financijskom upravljanju i kontroli.

11. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevare

Cilj izobrazbe je podizanje svijesti službenika zaposlenih u tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole za programsko razdoblje 2007.-2013. i 2014.-2020. o nepravilnostima i prijevarama u korištenju EU fondova. Izobrazba je usmjerena na jačanje kapaciteta sustava za prevenciju nepravilnosti, prijevara i sukoba interesa, njihovu identifikaciju, razlikovanje nepravilnosti i prijevare, rješavanje slučajeva sumnje na nepravilnost i prijevaru, izvješćivanje Europske komisije odnosno Europskog ureda za sprječavanje prijevara (OLAF) o utvrđenim nepravilnostima i prijevarama te sumnjama na prijevaru, kao i na primjenu financijskih korekcija u slučajevima utvrđenih nepravilnosti i prijevara.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje koji rade na nekom od sljedećih poslova: odabir operacija, upravljačke provjere (prihvatljivost izdataka), upravljanje nepravilnostima (osobe za nepravilnosti, koordinatori za nepravilnosti), kontrola delegiranih funkcija. Ova izobrazba posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavima, kao i svim novozaposlenima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.

12. Praćenje, vrednovanje i izvještavanje

Cilj izobrazbe je upoznati zaposlenike tijela u Sustavima upravljanja i kontrole  korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020. s općim načelima praćenja i vrednovanja, sustavom za praćenje i vrednovanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.—2020., N+3 pravilom, automatskim opozivom sredstava i okvirom uspješnosti, prognoziranjem ugovaranja, plaćanja i certificiranja, sustavom pokazatelja i ključnih koraka u provedbi, korektivnim mjerama i radnjama kod slabije apsorpcije te izvještavanjem na svim razinama.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkog tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s naglaskom na nove službenike te službenike novih tijela u sustavu koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u financijskom upravljanju i kontroli, praćenju, vrednovanju i izvještavanju.

13. Pristup i analiza logičkog okvira I

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike s onim što je potrebno za uspješno programiranje, monitoring i evaluaciju kohezijske politike i ostalih programa EU. Projekti ili Programi s jasnom identifikacijom traženih poboljšanja ili promjena u nekom sektoru, a koncentrirani na ograničenom broju pravilno odabranih intervencija su ključni preduvjet za postizanje opipljivih rezultata projekata ili programa.

Glavne koristi za polaznike bit će razumijevanje ključnih metodoloških principa planiranja i vođenja projekata/programa s naglaskom na praktično elemente vezane uz korištenje  intervencijske logike a kroz korištenje alata na raspolaganju. Stoga će se kroz navedenu edukaciju polaznici upoznati s projektnim ciklusom i njegovim fazama i cjelovitom analizom intervencijske logike s posebnim naglaskom na postupke kako kreirati za pojedini projekt intervencijsku logiku.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima zaposlenima u tijelima državne i javne uprave, članovima jedinica za pripremu i provedbu projekata na svim razinama (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj).

14. Pristup i analiza logičkog okvira II

Cilj izobrazbe je polaznike osposobiti za početak primjene novih znanja i vještina te donošenje odluka potrebnih za uspješno programiranje, monitoring i evaluaciju kohezijske politike i ostalih programa EU. Projekti s jasnom identifikacijom traženih poboljšanja ili promjena u nekom sektoru, a koncentrirani na ograničeni broj pravilno odabranih aktivnosti ključni su preduvjet za postizanje opipljivih rezultata projekata ili programa.

Cilj izobrazbe će biti na indikatorima i njihovoj formulaciji u cilju definiranja intervencijske logike koja je konzistentna s potrebama i ciljevima promjena koje je potrebno ostvariti određenim projektom ili programom. Polaznici će biti upoznati s planiranjem indikatora te će kroz grupni rad sudjelovati u praktičnom radu daljnjeg razvoja intervencijske logike programa. Kroz izobrazbu polaznici će dobiti priliku sami kreirati konkretnu projektnu prijavu.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima zaposlenima u tijelima državne i javne uprave, članovima jedinica za pripremu i provedbu projekata na svim razinama (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj). Preduvjet za prijavu je prethodno sudjelovanje na izobrazbi „Pristup i analiza logičkog okvira I“.

15. Programi Unije 2014. – 2020.

Cilj izobrazbe je upoznavanje polaznika s osnovnim principima sudjelovanja u Programima Unije te s načinima sudjelovanja u pojedinim programima. Tijekom izobrazbe bit će predstavljene uloge i zaduženja nadležnih europskih i nacionalnih institucija, kao i ciljevi i svrha Programa Unije koji se provode u razdoblju 2014.-2020, uključujući načine sudjelovanja i osnovne informacije o prioritetima i natječajima u okviru tih programa.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima uključenima u provedbu „Programa Unije 2014.-2020.“.

16. Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu fondova EU

U uvodnom dijelu izobrazbe polaznicima se pruža informacija o kronologiji korištenja Programa Unije u Republici Hrvatskoj. Polaznici se upoznaju s pravnim okvirom za sudjelovanje Hrvatske u Programima Unije u pretpristupnom razdoblju te s pravnim okvirom Programa Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Uredbe EU).

Predstavljaju se glavna načela i principi korištenja Programa Unije te se objašnjavaju financijski, administrativni i provedbeni aspekti Programa Unije, kao i uloge i zaduženja nadležnih nacionalnih i europskih institucija.

U drugom dijelu edukacije predstavljaju se slijedeći Programi Unije: Obzor 2020., Kreativna Europa, Erasmus +, Program za konkurentnost poduzetništva i MSP (COSME), Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu, Media 2007, Europa za građane, Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EASI), Zdravlje za rast, Carine 2020, Fiscalis 2020, Program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020., Program za pravosuđe, LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije te ostali programi sukladno potrebama polaznika.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena državnim službenicima koji su imali nedovoljna prethodna znanja o Programima Unije te bi nakon edukacije trebali biti osnaženi u mjeri da uspješno djeluju kao tehnička podrška u njihovom korištenju te da predlažu projekte za financiranje u okviru Programa Unije.

17. Proces programiranja s naglaskom na Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike sa strateškim okvirom i zahtjevima regulative Europske unije u području izrade programskih dokumenata te predočiti proces i iskustva pripreme i mogućnosti financiranja u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, s naglaskom na osobe koje nisu sudjelovale u procesu programiranja, novozaposlenim osobama te osobama koje u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije počinju raditi na poslovima Koordinacijskog i Upravljačkog tijela.

18. Novi okvir za strateško planiranje na nacionalnoj razini

Priprema izobrazbe je u tijeku.

19. Strateško planiranje – logički okvir

Priprema izobrazbe je u tijeku.

20. Mogućnosti financiranja za projekte - Plan ulaganja za Europu i Europski fond za strateška ulaganja

Edukacija je koncipirana kao radionica te je usmjerena na temeljne elemente “Plana ulaganja za Europu“ (tzv. Junckerovog plana), a to su: Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), Europski savjetodavni centar za ulaganja i Europski portal projekata ulaganja.

Ova tri alata nude zanimljive mogućnosti za razvoj strateške infrastrukture (posebice digitalne, prometne i energetske infrastrukture) te jačanje konkurentnosti, rasta i radnih mjesta u različitim sektorima gospodarstva, poput obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, obrazovanja, istraživanja, razvoja i inovacija, poljoprivrede i razvoja ruralnih područja, mogućnost za podršku malim i srednjim poduzećima (MSP) i srednje kapitaliziranim društvima te realizaciju različitih ekoloških i socijalnih projekata te projekata urbanog razvoja.

Tijekom edukacije, polaznici će dobiti uvid u i raspravljati o tome: kako EFSU funkcionira u praksi, za kakve vrste projekata se može koristiti EFSU, kako pristupiti EFSU-u, i dr.

Kome je namijenjena izobrazba?

Radionica je namijenjena zaposlenicima upravljačkih tijela za europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) i drugih tijela u sustavu upravljanje i kontrole provedbe ESIF-ova, svim zaposlenicima središnjih tijela državne uprave, regionalnim koordinatorima, predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i srednjem menadžmentu javnih poduzeća, posebice onima koji sudjeluju u kreiranju razvojnih strategija, strateških planova i investicijskih planova.

21. Mogućnosti financiranja za projekte – Kombiniranje EU fondova s modelima javno-privatnog partnerstva

Model javno-privatnog partnerstva (JPP) razlikuje se od tradicionalnog modela financiranja projekata. U modelu JPP-a javni i privatni sektor surađuju kako bi ostvarili određeni javni interes, a u pravilu dugoročni ugovor o JPP-u između javnog naručitelja i trgovačkog društva iz privatnog sektora koje sudjeluje u projektu JPP-a, temeljen je na nabavi usluga, a ne imovine.

Tijekom edukacije, polaznici će dobiti uvid u i raspravljati o tome: kako JPP funkcionira u praksi, za kakve vrste projekata se može koristiti JPP model, kako kombinirati EU fondove s JPP-om, i dr.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena zaposlenicima upravljačkih tijela za europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) i drugih tijela u sustavu upravljanje i kontrole provedbe ESIF-ova, svim zaposlenicima središnjih tijela državne uprave, regionalnim koordinatorima, predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i srednjem menadžmentu javnih poduzeća, posebice onima koji sudjeluju u kreiranju razvojnih strategija, strateških planova i investicijskih planova.

22. EU fondovi i komunikacija putem društvenih mreža

Priprema izobrazbe je u tijeku.

23. Europska teritorijalna suradnja

Priprema izobrazbe je u tijeku.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.


X