Programi unije

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Sudjelovanje Hrvatske u Programima Unije

Iako su Programi Unije, temeljem posebne stavke u Općem proračunu EU, u pravilu namijenjeni državama članicama Europske unije, neki od njih otvoreni su i državama koje se nalaze u procesu pridruživanja Europskoj uniji. Na taj način je i Republika Hrvatska u pretpristupnom razdoblju, točnije od 2005. godine koristila i sudjelovala u aktivnostima značajnog broja Programa Unije. Pravni okvir za sudjelovanje Hrvatske u Programima Unije u pretpristupnom razdoblju bio je Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Zajednice (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 6/2005), te zasebno sklopljeni Memorandumi o razumijevanju za svaki od Programa Unije. Okvirni sporazum uspostavio je opće uvjete sudjelovanja Hrvatske u Programima Unije, dok su posebne odredbe i uvjeti, uključujući financijsko upravljanje i sudjelovanje u pojedinačnom programu, bili predmet sklapanja posebnih Memoranduma o razumijevanju. Memorandumi o razumijevanju propisivali su također visinu i modalitet doprinosa godišnje članarine koju je Hrvatska bila obvezna uplatiti u glavni proračun Europske unije za sudjelovanje u pojedinom Programu Unije.

Članstvom u Europskoj uniji, Hrvatska punopravno sudjeluje u svim postojećim Programima Unije bez obzira na prethodno potpisane Memorandume o razumijevanju, te prestaje biti obavezna uplaćivati godišnje članarine.

Sa završetkom financijskog razdoblja Europske unije 2007.-2013., većina dotadašnjih Programa Unije završila je s provedbom. Europski parlament usvojio je nove zakonske okvire za Programe Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dok su za neke programe poduzete znatne promjene u odnosu na dosadašnji koncept, iz ostalih osnivajućih uredbi može se vidjeti nastavak uhodane strukture i provedbe programa iz prethodnog financijskog razdoblja 2007.-2013.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je 2. srpnja 2014. godine Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, kojim se imenuju nadležne institucije i odgovorne osobe za koordinaciju sudjelovanja Hrvatske u programima te imenuju tijela državne uprave koja su uključena u provedbu pojedinih programa u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine.

Tko raspisuje pozive na dostavu projektnih prijedloga?

Svaki program ima posebnu pravnu osnovu i različita provedbena pravila, koji su određeni posebnim zakonodavnim okvirom za svaki od programa (osnivajuće uredbe EU).

Centralizirani model provedbe

Većina Programa Unije provodi se prema centraliziranom modelu provedbe u kojem su za financijsko upravljanje i provedbu odgovorna tijela Europske komisije, tj. Opće uprave zadužene za pojedini program koje odlučuju o vrsti i trajanju programa, raspoloživom proračunu te raspisuju pozive na dostavu projektnih prijedloga.

U nekim slučajevima pojedine Opće uprave su provedbu programa povjerile specijaliziranim Izvršnim agencijama Europske komisije, koje tad obavljaju aktivnosti upravljanja programom pod nadzorom Opće uprave nadležne za pojedini program. U tom su slučaju Izvršne agencije odgovorne su za pripremu i objavu natječaja, za financiranje, evaluaciju i predselekciju prijavljenih projekata, pripremu i potpisivanje ugovora, praćenje projekata (početna i završna izvješća), komunikaciju s prijavljenim korisnicima te kontrole na licu mjesta.

Decentralizirani model provedbe

U slučaju decentraliziranog modela, riječ je o prenošenju provedbene strukture na nacionalno tijelo. Tako u slučaju decentraliziranih aktivnosti u okviru programa Erasmus +, nacionalno tijelo predstavlja Agencija za mobilnosti i EU programe (AMPEU).

Financijski nadzor ili reviziju provode ili nadziru Europska komisija, OLAF i Europski revizorski sud.

Koordinacija Programa Unije u Hrvatskoj

Zbog centralizirane provedbe većine Programa Unije, na nacionalnoj razini osigurana je dostupnost informacija i pomoć potencijalnim prijaviteljima zainteresiranim za prijavu projekata na programske natječaje. Unutar nadležnog tijela državne uprave djeluje služba tehničke podrške za pojedini Program Unije, odnosno nacionalna kontakt točka (ili nacionalni koordinator) zadužen za informiranje, promidžbu i vidljivost programa, putem koje šira javnost i potencijalni korisnici mogu zatražiti sve potrebne informacije vezane uz određeni Program Unije. U pojedinim slučajevima su nacionalne kontakt točke, odnosno nacionalni koordinatori određenog programa izmješteni i ne djeluju u okviru nadležnog tijela državne uprave.

Institucije nadležne za sudjelovanje Hrvatske u Programima Unije 2014. – 2020.

Programi Unije 2014. – 2020.

Članstvom u Europskoj uniji, Hrvatska punopravno sudjeluje u svim postojećim Programima Unije te prestaje biti obavezna uplaćivati godišnje članarine.

Zdravlje za rast - treći višegodišnji program djelovanja EU na području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020.

Nacionalna kontakt točka – Ministarstvo zdravstva

Ciljevi programa

Promicanje zdravlja, prevencija bolesti i poticanje podupirućeg okruženja prema zdravom načinu života

Zaštita građana od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji

Doprinos prema inovativnim, učinkovitim i održivim zdravstvenim sustavima

Olakšati pristup boljem i sigurnijem sustavu zdravstvene zaštite za građane Unije

Potencijalni korisnici

Nadležna tijela odgovorna za zdravlje u državama članicama ili tijela javnog sektora (zakonito osnovane organizacije, javna tijela, tijela javnog sektora, a posebno istraživačke i zdravstvene ustanove, sveučilišta i visokoškolske ustanove), uključujući međunarodne organizacije koje djeluju u području zdravlja;

Nevladina tijela ovlaštena od strane tih nadležnih tijela (nevladina, neprofitna i neovisna, te djeluju u području javnog zdravstva; imaju učinkovitu ulogu u procesima civilnog dijaloga na razini Unije i nastoje ostvariti barem jedan od posebnih ciljeva Programa).

Partneri mogu biti nevladine udruge i partneri iz zdravstvenog sustava, posebice udruge pacijenata i udruge zdravstvenih djelatnika.

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)

Nacionalna kontakt točka – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ciljevi programa

Olakšavanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP)

Stvaranje okruženja koje je pogodno za stvaranje i rast gospodarstva

Poticanje poduzetničke kulture u Europi

Povećanje održive konkurentnosti EU tvrtki

Pomaganje malim poduzećima da rade izvan svoje matične zemlje i poboljšanje njihovog pristupa tržištima

Potencijalni korisnici

Poduzetnici, posebice u malim i srednjim poduzećima te građani koji žele postati samozaposleni i susreću se s poteškoćama u uspostavi vlastitih poduzeća.

LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije

Nacionalna kontakt točka – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Služba za europske poslove

Ciljevi programa

Zaštita okoliša i očuvanje prirode, a provoditi će se kroz potprogram za okoliš i potprogram za klimatske akcije.

Potencijalni korisnici

Javna ili privatna tijela i nevladine udruge

Herkul III

Nacionalna kontakt točka – Ministarstvo financija

Ciljevi programa

Zaštita financijskih interesa EU te sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije te borba protiv njih.

Potencijalni korisnici

Tijela nacionalne i regionalne uprave zemlje sudionice koja potiču jačanje djelovanja na razini Unije s ciljem zaštite financijskih interesa Unije.

Obrazovne i istraživačke ustanove i neprofitna tijela, pod uvjetom da najmanje godinu dana imaju poslovni nastan i djeluju u zemlji sudionici i potiču jačanje djelovanja na razini Unije s ciljem zaštite financijskih interesa Unije.

Program EU za zaštitu potrošača 2014.-2020.

Nacionalna kontakt točka – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Odjel Europskog potrošačkog centra Hrvatska

Ciljevi programa

Jačanje sigurnosti proizvoda kroz učinkovit nadzor nad tržištem

Poboljšanje informiranja, obrazovanja i svijesti o pravima potrošača

Konsolidacija prava potrošača i jačanja učinkovite zadovoljštine, posebice kroz alternativno rješavanje sporova

Jačanje provedbe prekograničnih prava.

Potencijalni korisnici

Nevladine organizacije, neprofitne, neovisna o industriji, o komercijalnim i poslovnim  ili drugim sukobljenim interesima, koje kao svoj glavni cilj imaju aktivnosti promocije i zaštite zdravlja, sigurnosti, ekonomskih i pravnih interesa potrošača u EU te drugima.

Program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020.

Nacionalna kontakt točka – Ministarstvo pravosuđa – Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu  suradnju

Ciljevi programa

Jačanje nediskriminacije

Sprečavanje i suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije

Promicanje i zaštita osoba s invaliditetom, ravnopravnost muškaraca i žena, sprečavanje nasilja nad djecom, mladima i ženama, promicanje i zaštita prava djece

Osiguranje najviše razine zaštite privatnosti i osobnih podatka

Promicanje i zaštita prava koja proizlaze iz građanstva Unije

Jačanje prava potrošača

Potencijalni korisnici

Sve države članice EU, članice EFTA-e (Europsko udruženje za slobodnu trgovinu), države kandidati za članstvo u EU, potencijalni kandidati, profitna tijela i subjekti (samo zajedno s neprofitnim ili javnim organizacijama), tijela i subjekti koji imaju poslovni nastan u trećim državama mogu biti povezani s djelatnošću Programa samo ako to služi svrsi tih djelovanja i to samo na vlastiti trošak.

Carine 2020.

Nacionalna kontakt točka – Ministarstvo financija – Carinska uprava / Sektor za EU poslove i  međunarodnu suradnju

Ciljevi programa

Program pruža podršku suradnji carinskih uprava zemalja članica EU i poboljšanju njihove učinkovitosti u cilju efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije. Potiču se zajedničke aktivnosti, omogućavaju edukacije djelatnika carinskih uprava i razvoj informacijskih sustava. Program pruža podršku carinskim upravama u području razvoja elektroničkog poslovanja, omogućuje jednostavniju i efikasniju primjenu carinskog zakonodavstva, doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja.

Potencijalni korisnici

Glavni korisnik je Ministarstvo financija – Carinska uprava, a potencijalni partneri zemlje članice EU, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU koje zadovoljavaju potrebne uvjete; u program ili u pojedine aktivnosti moći će se uključiti i predstavnici drugih državnih institucija, gospodarskih subjekata i međunarodnih organizacija.

Fiscalis 2020.

Nacionalna kontakt točka – Ministarstvo financija – Porezna uprava

Ciljevi programa

Glavni cilj je pružanje podrške u procesu usklađivanja poreznog zakonodavstva; ojačati kapacitet porezne administracije; poboljšati efikasnost suzbijanja poreznih prijevara, utaja i izbjegavanja plaćanja poreza. Također je cilj poboljšati suradnju s drugim tijelima državne uprave, međunarodnim organizacijama, trećim zemljama i gospodarskim subjektima u području suzbijanja poreznih prijevara, utaja i izbjegavanja plaćanja poreza.

Potencijalni korisnici

Glavni korisnik je Ministarstvo financija – Porezna uprava, a potencijalni partneri zemlje članice EU, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU koje zadovoljavaju potrebne uvjete; u program odnosno u pojedine aktivnosti moći će se uključiti i predstavnici drugih državnih institucija, gospodarskih subjekata i predstavnici međunarodnih organizacija.

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Nacionalna kontakt točka – Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Samostalna služba za međunarodne odnose

Ciljevi programa

Ovaj program pruža podršku naporima država članica usmjerenih na zaštitu, ponajprije ljudi, ali i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu u slučaju prirodnih katastrofa i tehnoloških ili ekoloških nesreća velikih razmjera. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu obuhvaća tri glavne faze ciklusa upravljanja u katastrofama: prevenciju, pripravnost i odgovor u slučaju katastrofe.

Potencijalni korisnici

Ovisno o pozivu za dostavu projektnih prijedloga, u programu mogu sudjelovati: tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalna) samouprave, sveučilišta, međunarodne organizacije, nevladine udruge i komercijalne tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo. Za prijavljivanje prijedloga projekta potrebno je (ovisno o vrsti raspisanog natječaja) imati dva partnera iz država članica EU, a nacionalni partneri mogu biti: tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalna) samouprave, sveučilišta, međunarodne organizacije, nevladine udruge i komercijalne tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo.

Kreativna Europa

Nacionalna kontakt točka – Potprogram Kultura – Ministarstvo kulture, Služba za kulturne i kreativne industrije –  Desk Kreativna Europa

Potprogram MEDIA – Hrvatski audiovizualni centar – Desk Kreativna Europa

Ciljevi programa

Sudjelovanje u potprogramu Kultura je moguće kroz četiri vrste natječaja: Potpora europskim projektima suradnje, Potpora projektima književnih prijevoda, Potpora europskim mrežama, Potpora europskim platformama.

Potprogram MEDIA pruža financijsku podršku razvoju, distribuciji i promidžbi filmske i audiovizualne industrije EU. Potprogram pomaže lansiranju projekata s europskom dimenzijom i njeguje nove tehnologije, omogućavajući europskom filmu i audiovizualnim projektima poput filma, tele-drama, dokumentaraca i novih medija pronalaženje tržišta izvan nacionalnih granica i granica EU.

Europa za građane

Nacionalna kontakt točka – Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Ciljevi programa

Pridonijeti razumijevanju građana o EU, njenoj povijesti i raznolikosti,

Poticati europsko građanstvo i poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini EU,

Povećati svijest o zajedničkoj povijesti i vrijednostima,

Poticati demokratsko sudjelovanje građana na razini EU, razvijajući razumijevanje građana o procesu kreiranja politike EU i promicanjem mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman i volonterstvo na razini EU.

Potencijalni korisnici

Javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnošću, a partneri mogu biti javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnošću.

Obzor 2020. – program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020.

Nacionalna kontakt točka – Prioriteti i područja Obzora 2020. imaju svoje nacionalne osobe za kontakt. Nacionalni koordinator nacionalnih osoba za kontakt nalazi se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Ciljevi programa

Obzor 2020. financijski je instrument za provedbu Unije inovacija, jedne od vodećih inicijativa strategije Europa 2020., čiji je cilj osigurati konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Ovaj novi program Europske unije za istraživanja i razvoj dio je nastojanja da se potakne rast i stvore nova radna mjesta u Europi.

Potencijalni korisnici

Projektni prijedlog u programu Obzor 2020. mogu prijaviti: fakulteti, sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, mikro i mala i srednja poduzeća, velike kompanije, javne ustanove, civilne udruge – sve organizacije koje imaju pravnu osobnost. Fizičke osobe mogu sudjelovati u aktivnostima vezanima za financiranje istraživača kao što su Marie Skłodowska Curie akcije i stipendije Europskog istraživačkog vijeća, ali naravno, u vezi sa svojom matičnom institucijom. Veći broj instrumenata financiranja u Obzoru 2020. traži kolaborativni pristup projektnom prijedlogu, tako da se prijavitelji iz zemalja članica EU-a i članica pridruženih Obzoru 2020. umrežavaju u konzorcije koji predlažu projekte. Kolaborativni projekti zahtijevaju minimalno tri partnera iz tri različite države članice EU-a ili države pridružene Obzoru 2020.

Erasmus+ - program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.

Nacionalna kontakt točka – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ciljevi programa

Program je usmjeren na dodanu EU vrijednost i sustavni utjecaj kroz podršku za: mogućnosti učenja za pojedince unutar Europske unije i izvan nje; institucionalnu suradnju obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga; podršku reformama u zemljama članicama s ciljem modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja te promicanje inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

Potencijalni korisnici

Bilo koje javne ili privatne ustanove, organizacije i tijela aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u 34 zemlje članice programa Erasmus+. Dodatno, skupine mladih aktivne u području mladih, a koje ne djeluju u okviru pojedine organizacije mladih, također se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije

Nacionalna kontakt točka  – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ciljevi programa

Cilj programa je podržati osmišljavanje i provedbu zapošljavanja i socijalnih reformi na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kroz koordinaciju politike, identifikaciju, analizu i razmjenu dobrih praksi. Promicati će se sljedeće aktivnosti: jednakosti između žena i muškaraca, visoki stupanj kvalitetnog i održivog zapošljavanja, borba protiv siromaštva i socijalne isključivosti, a osobita pažnja posvetiti će se najranjivijim članovima društva. Program objedinjuje tri programa EU kojima se u razdoblju 2007. i 2013. upravljalo odvojeno: Progress, EURES i mikrofinanciranje.

Potencijalni korisnici

Ovisno o programu, korisnici mogu biti: – Nacionalne, regionalne i lokalne vlasti; zavodi za zapošljavanje; specijalistička tijela predviđena zakonima EU; socijalni partneri; nevladine organizacije; visokoškolske ustanova i istraživački instituti; stručnjaci za evaluaciju i za procjenu utjecaja; nacionalni statistički uredi; mediji, javne i privatne institucije osnovane na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, koje pružaju mikrofinanciranje za osobe i mikropoduzeća i / ili financiraju društvena poduzeća.

Program za pravosuđe 2014.-2020.

Nacionalna kontakt točka – Ministarstvo pravosuđa – Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu  suradnju

Ciljevi programa

Ciljevi programa odnose se na olakšavanje i podupiranje pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima; podupiranje i promicanje pravosudnog osposobljavanja, uključujući jezično osposobljavanje u području pravne terminologije; olakšavanje djelotvornog pristupa pravosuđu za sve, uključujući promicanje i podupiranje prava žrtava kriminala, uz poštovanje prava na obranu; podupiranje inicijativa u području politike u vezi s drogama u pogledu aspekata pravosudne suradnje i sprečavanja kriminala koji su blisko povezani s općim ciljem Programa.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X