OP za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Sveobuhvatan cilj Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) je osigurati da aktivnosti ribarstva i akvakulture doprinose dugoročnim, održivim uvjetima koji se odnose na okoliš i koji su potrebni za gospodarski i socijalni razvoj. Zajednička ribarstvena politika trebala bi  doprinijeti povećanoj produktivnosti, primjerenom životnom standardu u sektoru ribarstva, i stabilnim tržištima, te bi trebala osigurati dostupnost resursa te dostupnost ponude za potrošače po razumnim cijenama.

Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije ostvaruje pravo na korištenje potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), financijskog instrumenta Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje 2014.-2020.

Cilj programa: promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te poticanje razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike Europske unije.

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 252.643,138 eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

U ovom Operativnom programu postoji 6 područja (prioritetnih osi) za koja je moguće zatražiti financijska sredstva:

Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva

 • smanjenje utjecaja ribarstva na morski okoliš, uključujući izbjegavanje i smanjenje u najvećoj mogućoj mjeri, neželjenog ulova
 • zaštita i očuvanje akvatične bioraznolikosti i akvatičnih ekosustava
 • osiguravanje ravnoteže između ribolovnih kapaciteta i raspoloživih ribolovnih mogućnosti
 • jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća koja se bave ribarstvom, uključujući flote za mali priobalni ribolov i poboljšanje zaštite na radu ili radnih uvjeta
 • potpora jačanju tehnološkog razvoja i inovacija koje uključuju povećanje energetske učinkovitosti i prijenosa znanja

Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture

 • potpora jačanju prijenosa tehnološkog razvoja, inovacija i znanja
 • jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća koja se bave akvakulturom, uključujući poboljšanje sigurnosti ili radnih uvjeta, a pogotovo malih i srednjih poduzeća
 • zaštita i očuvanje akvatičke bioraznolikosti i poboljšanje ekosustava povezanih s akvakulturom i promicanjem resursno učinkovite akvakulture
 • promicanje akvakulture koja pruža visoku razinu zaštite okoliša, promicanja zdravlja i dobrobiti životinja te javnog zdravlja i sigurnosti

Poticanje provedbe Zajedničke ribarstvene politike (ZRP)

 • poboljšanje i pružanje znanstvenih spoznaja kao i poboljšanje prikupljanja i upravljanja podacima
 • potpora praćenju, kontroli i provedbi, jačanju institucionalnih kapaciteta i učinkovitoj javnoj upravi bez dodatnog administrativnog opterećenja

Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije

 • promicanje gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranje radnih mjesta i pružanje podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva

Poticanje trženja i prerade

 • poboljšanja organizacije tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture
 • poticanje ulaganja u sektore prerade i stavljanja na tržište

Poticanje provedbe integrirane pomorske politike (IPP)

 • promicanje zaštite morskog okoliša te održivog korištenja morskih i obalnih resursa
 • jačanje znanja o stanju morskog okoliša

Prioriteti operativnog programa i raspodjela sredstava

Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim osima
Prioritetna osAlokacija ESIF (EUR)
Poticanje okolišnog održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva87.414.138,00
Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture55.507.476,00
Poticanje provedbe ZRP-a32.166.282,00
Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije23.548.850,00
Poticanje stavljanja na tržište i prerade44.555.858,00
Poticanje provedbe integrirane pomorske politike332.215,00
TEHNIČKA POMOĆ9.118.319,00
UKUPNO252.643.138

Upravljačka struktura operativnog programa

Informacije o ulogama pojednih tijela u sustavu upravljanja i kontrole ovim operativnim programom možete vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (NN 129/14).

Za više informacija


Nadležna institucija

Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva

Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb

tel. 01 6443 185
fax. 01 6443 200
eufondovi.ribarstvo@mps.hr
euribarstvo.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X