Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) predstavlja jedno od najznačajnijih područja djelovanja institucija Europske unije. Ruralni razvoj, kao drugi stup ZPP financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Cilj programa: poticanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama i postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

Ukupna alokacija za Program ruralnog razvoja 2014.-2020. iznosi 2.383 milijarde eura, od čega će se 2.026 milijardi eura financirati iz Europskog fonda za ruralni razvoj, a ostatak iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske.

Prioriteti programa ruralnog razvoja

Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim osima
Prioritetna osAlokacija ESIF (EUR)
Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjimaSredstva za postizanje ciljeva u okviru Prioriteta 1 raspoređena su unutar prioriteta 2-6
Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo upravljanje šumama655.258.065,04
Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi262.787.249,14
Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo532.027.110,93
Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru125.957.189,34
Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima408.629.038,15
Tehnička pomoć41.563.847,40
UKUPNO2.026.222.500,00

Programom je definirano 18 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. Također, zbog situacije izazvane COVID-19 epidemijom uvedena je i izvanredna mjera kojom se pomaže poljoprivrednicima s poteškoćama u poslovanju izazvanih aktualnom situacijom.

Mjere

M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina

Podmjera 1.2. Potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti

Korisnici

Savjetodavna služba, privatne i javne institucije registrirane za djelatnost obrazovanja, privatne i javne institucije, udruge.

M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Podmjera 2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Podmjera 2.2. Potpora za osposobljavanje savjetnika

Korisnik

Savjetodavna služba.

M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Podmjera 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete

Podmjera 3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

Korisnici: skupina proizvođača (udruga) koji su uključeni u EU ili nacionalni sustav kvalitete; udruženja ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi sudjelovali u programu ekološke proizvodnje.

M4 – Ulaganja u fizičku imovinu

Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Korisnici: ovisno o natječaju – fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima), proizvođačke grupe/organizacije;

Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Korisnici: fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU.

Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Korisnici: ovisno o natječaju – jedinice područne (regionalne) samouprave, šumoposjednici, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruženja šumoposjednika.

Podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (državne, regionalne i lokalne javne ustanove), jedinice lokalne samouprave i civilne udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša.

M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Podmjera 5.1. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Korisnici: poljoprivrednici i skupine poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika.

M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Korisnici: osobe starosti između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva). Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripada ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a.

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima

Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici: mala poljoprivredna gospodarstva, čija je ekonomska veličina između 2.000 i 7.999 EUR-a

Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

Korisnici: općine i gradovi do 10.000 stanovnika

Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

Korisnici: javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje

Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Korisnici: jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija); udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem; lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa.

M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Korisnici: šumoposjednici, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruženja šumoposjednika, udruge civilnog društva i druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode

Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Korisnici: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.

M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Podmjera 9.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

Korisnici: proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Korisnici: poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika, upisani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, čije su površine i/ili životinje registrirane u odgovarajućim registrima.

M11 – Ekološki uzgoj

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja

Korisnici: poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav, koji su u prijelazu na ekološku proizvodnju

Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja

Korisnici: poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji mladog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav, koji nastavljaju ekološku proizvodnju.

M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Podmjera 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav.

M14 – Dobrobit životinja

Korisnici: fizičke i pravne osobe koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, upisane u Upisnik poljoprivrednika i JRDŽ.

M16 – Suradnja

Podmjera 16.1 Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost

Korisnici: pravne osobe osnovane u Republici Hrvatskoj koje se bave djelatnostima u okviru predloženih aktivnosti npr. promicanje energetske učinkovitosti, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, razvoj i unapređenje skladištenja gnoja i metoda korištenja, unapređenje i uvođenje inovacija vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja ILI, ovisno o natječaju, operativne skupine u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru (partneri u predloženoj operativnoj skupini su fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika).

Podmjera 16.2 Potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

Korisnici: udruge proizvođača, proizvođačke grupe/organizacije i zadruge iz poljoprivrednog sektora, operativne skupine

Podmjera 16.4 Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

Korisnici: pravne osobe iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora i njihova udruženja, proizvođačke grupe i organizacije, druge pravne osobe koje sudjeluju u kratkim lancima opskrbe i drugi relevantni dionici.

M17 – Upravljanje rizicima

Podmjera 17.1. Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljka

Korisnici: fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika.

M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

Pravilnik je u izradi.

M19 – LEADER (CLLD)

Podmjera 19.1. Pripremna pomoć

Korisnici: lokalne akcijske grupe (koje su odobrene i koje nisu odobrene unutar IPARD programa)

Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Korisnici: nositelji projekta sa područja LAG-a (koji su podnijeli zahtjev LAG-u) i odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

Korisnici: odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2 i lokalni dionici s područja LAG-a koji su odabrani za sudjelovanje u projektu suradnje

Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija

Korisnici: odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

M20 – Tehnička pomoć

M21 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

Radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 360 milijuna kuna.

21.1. Natječaj za poljoprivrednike gdje su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1.1.2019. godine koji se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom te uzgojem gljiva.

Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1.1.2019. godine.

Osim toga, prihvatljivi korisnici na ovom natječaju moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.9.2020. godine (uključujući 30.9.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

21.2. Natječaj za MSP-ove gdje su prihvatljivi korisnici MSP-ovi u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća, cvijeća, aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda koji ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga Natječaja.

Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 1.1.2019.

Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.9.2020. godine (uključujući 30.9.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

Struktura upravljanja i kontrole

Detaljne informacije o ulogama pojedinih tijela kao i njihove nazive možete vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/14).

Za više informacija

 


Nadležna institucija

Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 6106 111
fax. 01 6109 201
office@mps.hr
uprava.ruralnirazvoj@mps.hr
www.mps.hr
www.ruralnirazvoj.hr

Uprava ribarstva
Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb
tel. 01 6443 185
fax. 01 6443 200
eufondovi.ribarstvo@mps.hr
http://euribarstvo.hr/

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X