Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike 1 do 4 definiranih u članku 5.  Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

PKK 2021.-2027. se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. (NRS 2030), najvišem aktu strateškog planiranja koji određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja. Ulaganja iz EU fondova doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju. Ulaganja će se osim na cijelo područje RH, usmjeriti i na potpomognuta i brdsko-planinska područja, područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom, koja su jače izložena demografskim izazovima i deprivaciji te područja razvojnih ograničenja i posebnosti.

 

Raspodjela sredstava prema prioritetima u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.:

PrioritetCilj politikeAlokacija (eura)
1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju1. Pametnija Europa1.197.631.697
2. Jačanje digitalne povezivosti1. Pametnija Europa51.750.000
3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa2. Zelenija Europa2.081.528.342
4. Razvoj održive intermodalne Urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo2. Zelenija Europa213.371.257
5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti3. Povezanija Europa1.010.318.392
6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja4. Uključiva Europa648.432.406
UKUPNO5.203.032.094

 

 

PRIORITET: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju

Pametnija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 1 – Pametnija Europa gdje je naglasak na promicanju inovativne i pametne gospodarske preobrazbe. U okviru navedenog cilja ulagat će se u poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija; iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade; jačanje rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika te razvoj vještina za pametnu specijalizaciju i poduzetništvo.

 

Specifični cilj 1.i Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR)

 

Alokacija: 631.132.075 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Sinergijski programi s programom Obzor Europa
 • Primijenjena istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti (ZCI) koja pomiču granice istraživanja i znanja te doprinose razvoju novih tehnologija i inovacija u područjima pametne specijalizacije
 • Poticanje tržišno orijentiranih istraživačko-razvojnih aktivnosti znanstvenih organizacija kroz pojačane aktivnosti primijenjenih istraživanja, i inovacijskih aktivnosti, povezivanje s komplementarnim istraživačkim skupinama ili poduzetnicima te prijenos tehnologije i znanja s ciljem povećanja razvoja novih proizvoda i procesa, u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije (S3)
 • Podrška projektima u ranoj fazi razvoja – kroz financiranje projekata provjere inovativnog koncepta
 • Jačanje uloge u za prijenos znanja i tehnologije
 • Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova, CKOM-a  i drugih pružatelja usluga MSP-ovima
 • Podrška novoosnovanim MSP-ovima u znanjem intenzivnim sektorima za razvoj novih i inovativnih proizvoda/usluga/procesa temeljem transfera tehnologija sa znanstvenim organizacijama TRL 2-5
 • Podrška investicijama novoosnovanih poduzeća do 5 godina starosti, za lansiranje proizvoda i usluga koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga uključujući zaštitu intelektualnog vlasništva TRL 5-8
 • Ulaganje u javnu tehnološku i inovacijsku infrastrukturu usmjerenu na potrebe poslovnog i industrijskog sektora koje će omogućiti jačanje utjecajnih istraživačkih rezultata i istraživačko-poslovnu suradnju kao značajnih izazova identificiranih u S3
 • Izgradnja strateške infrastrukture za uspostavu multidisciplinarnih platformi za provođenje vrhunskih kolaborativnih istraživanja i inovativne primjene u gospodarstvu i društvu
 • Potporna infrastruktura za operaciju Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju
 • Vlasnička i kvazi-vlasnička ulaganja u projekte  poduzetnika (posebno start-up ili scale-up tvrtki) u početnim ili ranim fazama razvoja i fazama rasta visokotehnoloških poduzeća
 • Jačanje Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina
 • Razvoj novih proizvoda, usluga i poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj i inovacije u skladu sa S3 uključujući suradnju sa znanstvenim sektorom
 • VPZEI (Važan projekt od zajedničkog europskog interesa) u S3 tematskim područjima uključujući suradnju sa znanstvenim sektorom.

 

Glavne ciljne skupine:

 • Studenti
 • Znanstvenici/Istraživači
 • Poduzetnici
 • Poduzetničke potporne institucije (DIH-ovi, inkubatori, akceleratori i dr.)
 • Znanstvene organizacije

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

Specifični cilj 1.ii Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti (EFRR)

 

Alokacija: 140.033.432 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Stvaranje novih ili značajno nadograđenih pouzdanih, intuitivnih, inkluzivnih, učinkovitih sigurnih i interoperabilnih javnih e-usluga
 • Stvaranje digitalnih rješenja za e-upravu uz uspostavu GovTechLab ekosustava
 • Digitalizacija usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Razvoj novih i inovativnih e-pravosudnih usluga usmjerenih na građane i poduzeća, s ciljem modernizacije i promicanja pristupačnog pravosuđa
 • Unaprjeđenje usluga povezanih sa zemljišnim knjigama
 • Eksternalizaciju Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS)
 • Jačanje kibernetičke sigurnosti javnih usluga, razvijanje digitalnih vještina i jačanje kapaciteta za usluge e-uprave i e-pravosuđa odnosno digitalizaciju
 • Ulaganja u strateška, visokotehnološka rješenja informacijsko komunikacijskih tehnologija i unapređenje poslovnih procesa MSP-a)
 • Izrada strategija digitalizacije, poboljšanje digitalnih vještina, digitalni marketing, kibernetička otpornost, primjena složenih digitalnih proizvoda i usluga
 • Podrška digitalizaciji poslovanja MSP-ova kroz uvođenje novih tehnologija i primjena rješenja elektroničkog poslovanja
 • Jačanje digitalnih inovacijskih centara

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani
 • Poduzetničke potporne institucije – E/DIH-ovi
 • Poduzeća
 • Istraživačke organizacije
 • Tijela javne uprave (tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima) i službenici zaposleni u tijelima javne uprave
 • Pravosudna tijela, suci, državni odvjetnici

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

Specifični cilj 1.iii Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja (EFRR)

 

Alokacija: 335.966.568  eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti koje rezultiraju povećanjem produktivnosti, stvaranjem novih radnih mjesta i usvajanjima principa zelene i digitalne tranzicije
 • Izgradnja održivih i otpornih sustava i procesa kroz inovacije procesa i organizacije poslovanja te usavršavanja djelatnika za primjenu novih poslovnih modela
 • Uključivanje MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu
 • Aktivnosti MSP-ova za razvoj održivog turizma
 • Osnivanje novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih
 • Promocija ženskog poduzetništva
 • Izgradnja održivih i otpornih sustava kroz izradu modela „ranog upozoravanja“
 • Internacionalizacija i širenje tržišta MSP-ova

 

Glavne ciljne skupine:

 • Poduzeća
 • Samostalne stručne poslovne organizacije i udruženja
 • Poduzetničke potporne institucije
 • Poduzetničke mreže
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2:

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

Specifični cilj 1.iv Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (EFRR)

 

Alokacija: 50.000.000  eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Programi obrazovanja i osposobljavanja za razvoj vještina i kompetencija za pametnu specijalizaciju (prekvalificiranje i usavršavanje)
 • Jačanje kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju
 • Osposobljavanja i usavršavanja za stjecanje posebnih stručnih vještina potrebnih malim i srednjim poduzećima
 • Poboljšanje kvalitete usluga PPI za poduzetnike s naglaskom na kompetencije iz područja istraživanja i razvoja, digitalizacije i primjene zelenih principa poslovanja uključujući jačanje kapaciteta članova uspostavljene mreže PPI
 • Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju

 

Glavne ciljne skupine:

 • Poduzetnici
 • Učenici i studenti
 • Stručnjaci koji sudjeluju u obrazovnom procesu
 • Visoka učilišta
 • Istraživači

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2:

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

 

PRIORITET: 2. Jačanje digitalne povezanosti

Pametnija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 1 – Pametnija Europa. Predstavlja nastavak ulaganja u izgradnju širokopojasnih agregacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta i povezivanje javnih ustanova na VHCN mreže, u NGA bijelim i sivim područjima.

 

Specifični cilj 1.v Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR)

 

Alokacija: 50.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izgradnja širokopojasnih agregacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta i povezivanje javnih ustanova na VHCN mreže, u NGA bijelim i sivim područjima u okviru projekta Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture i povezivanje ciljanih javnih korisnika

 

Glavne ciljne skupine:

 • Izravne ciljne skupine: Operatori, JL(R)S
 • Neizravne ciljne skupine: građani, poduzeća, socio-ekonomski pokretači, svi gospodarski sektori

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

 

PRIORITET: 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa


Zelenija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 2 – Zelenija Europa. Unutar cilja Zelenija Europa postavljeno je osam posebnih ciljeva koji se odnose na: energetsku učinkovitost; obnovljive izvore energije; razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini; promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i otpornosti na katastrofe; održivo upravljanje vodama; prelazak na kružno gospodarstvo; biološku raznolikost, zelenu infrastrukturu u urbanom okruženju i smanjenje onečišćenja te promicanje održive multimodalne mobilnosti.

 

Specifični cilj 2.i Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova (EFRR)

 

Alokacija: 424.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Smanjenje energetskih potreba i potrošnje energije u zgradama javnog sektora i stambenim zgradama te povećanje korištenja OIE te posljedično smanjenje emisija CO2
 • Energetska i sveobuhvatna obnova zgrada koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj, osiguravajući zaštitu i očuvanje kulturne baštine
 • Razvoj kružnog gospodarenja prostorom i zgradama
 • Potpora za održivu, energetski učinkovitu i sveobuhvatnu obnovu zgrada oštećenih tijekom potresa u Hrvatskoj u skladu sa Build Back Better
 • Usvajanje i provedba Programa suzbijanja energetskog siromaštva (NEKP).
 • Povećanje ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti u gospodarstvo (industrija, uslužne djelatnosti, turizam, komercijalni sektor i ostala poduzeća u cilju povećanja energetske učinkovitosti, dekarbonizacije i smanjenja emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari.
 • Ulaganja u nove, napredne tehnologije za postizanje visokih ušteda energije
 • Potpora provođenju aktivnosti promocije i vidljivosti tranzicije prema „čistim tehnologijama“ i obnovljivim izvorima energije (NEKP) u vidu organiziranja edukacija, seminara, radionica i sl. s ciljem promocije razvoja i korištenja novih tehnologija koje doprinose dekarbonizaciji  povećanju učinkovitosti za sve ciljane skupine

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani,
 • Upravitelji zgrada i predstavnici stanara
 • Vlasnici/korisnici zgrada javnog sektora,
 • Pravne osobe svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva
 • Tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • ESCO tvrtke
 • Javne ustanove i ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerske zajednice, udruge koje imaju javne ovlasti
 • Organizacije civilnog društva

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture
 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

Specifični cilj 2.ii Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o energiji iz obnovljivih izvora, uključujući kriterije održivosti utvrđene u njoj (EFRR)

 

Alokacija: 95.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u OIE (ulaganje u mikrosolare, dizalice topline i sl) za krajnje korisnike
 • Povećanje kapaciteta za iskorištavanje obnovljivih izvora energije za električnu i termalnu energiju (NEKP)
 • Osiguranje pristupačne, sigurne i kvalitetne opskrbe energijom na način koji će poduprijeti smanjivanju upotrebe fosilnih goriva, emisije stakleničkih plinova i pridonijeti ublažavanju rizika od klimatskih promjena kroz povećanje kapaciteta kod svih dionika tržišta (proizvođači energije, distributeri, opskrbljivači energijom, aktivni kupci, energetske zajednice, zajednice obnovljive energije, operatori sustava i sl.)
 • Ulaganje u geotermalnu toplinsku i električnu energiju, te u pripremu projekata vezanih uz geotermalnu energiju
 • Podrška dionicima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda za energetske svrhe, razvoj geotermalnih projekata, te proizvodnja energije iz drugih oblika obnovljivih izvora
 • Razvoj novih OIE tehnologija i pilot-projekti vezani uz oporabu otpada, uključujući mulj iz pročišćivača otpadnih voda

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani
 • Komunalna poduzeća
 • Proizvođači električne energije
 • Energetski subjekti
 • Regionalna i lokalna zajednica
 • Tijela državne i javne uprave, poput ministarstava, škola, bolnica, vrtića
 • Javna tijela
 • Vjerske zajednice
 • Organizacije civilnog društva
 • Pravne osobe svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva
 • Vlasnici/korisnici javnih zgrada
 • Ustanove u vlasništvu JLS-a

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

Specifični cilj 2.iii Razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja izvan mreže TEN-E (EFRR)

 

Alokacija: 23.500.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u pohranu energije i sustave za pohranu energije (baterije)
 • Razvoj vodikove ekonomije, uključujući jačanje kapaciteta elektrolizatora (razvoj tehnologija proizvodnje obnovljivog vodika kao alternativnog spremišta za višak obnovljive energije)

 

Glavne ciljne skupine:

 • Komunalna poduzeća
 • Lokalna i regionalna samouprava
 • Lokalne vlasti
 • Poduzeća svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva
 • Energetski subjekti

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 2.iv Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (EFRR)

 

Alokacija: 407.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Jačanje sustava za praćenje i procjenu klimatskih promjena
 • Uspostava nacionalnog centra za usklađenu provedbu politike prilagodbe klimatskim promjenama kroz unapređenje i jačanje infrastrukturnih, računalnih, digitalnih, stručno-znanstvenih i ljudskih kapaciteta neophodnih za razvoj visokokvalitetnog, pouzdanog i pravovremenog sustava potpore prilagodbi Republike Hrvatske na klimatske promjene
 • Primijenjena istraživanja za rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama i upravljanju rizicima od katastrofa
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta za integriranje klimatskih ciljeva u projekte i strateške i planske dokumente
 • Aktivnosti podrške nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj samoupravi u izradi procjena rizika od katastrofa i klimatskih promjena i podizanju otpornosti na katastrofe, kao i u poduzimanju rješenja kojima će se jačati otpornost na klimatske promjene
 • Aktivnosti podrške u provedbi mjera iz Strategije upravljanja rizicima od katastrofa
 • Aktivnosti podizanja javne svijesti i provedba edukativnih aktivnosti građana, JL(R)S i TDU na temu smanjenja rizika od katastrofa
 • Aktivnosti jačanja sposobnosti upravljanja rizicima od poplava, uključujući izgradnje brana i poticanje prirodnih rješenja za obranu od poplava
 • Aktivnosti jačanja sposobnosti upravljanja rizicima od šumskih požara i požara otvorenog tipa, uključujući IKT sustave za rano otkrivanje požara
 • Aktivnosti jačanja kapaciteta za vatrogastvo i protupožarnu zaštitu kroz ulaganje u izgradnju/obnovu vatrogasnih domova, opremanje izgrađenih/obnovljenih objekata te opremanje vatrogasnih službi kroz nabavu vatrogasnih vozila i ostale opreme na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima
 • Aktivnosti jačanja sposobnosti upravljanja rizicima od potresa
 • Aktivnosti upravljanja rizicima uzrokovanim ljudskim djelovanjem, posebice aktivnosti razminiranja preostalog minski sumnjivog područja RH
 • Aktivnosti povećanja spremnosti za upravljanje katastrofama, odnosno poboljšanju pripravnosti i kapaciteta za odgovor u sustavu civilne zaštite kroz razvijanje operativnih sposobnosti za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta za čišćenje vodenih površina onečišćenih minsko-eksplozivnim sredstvima
 • Aktivnosti koje će doprinijeti smanjenju zagađenja vodenih površina uklanjanjem mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani
 • Poljoprivrednici, ribari i druge osobe koje rade u sektorima osjetljivim na klimatske promjene
 • Djeca i mladi u obrazovnim ustanovama izloženi prijetnjama
 • Poslovni sektor
 • Znanstvena zajednica
 • Tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Pravne osobe u vlasništvu RH ili JL(R)S, javne ustanove i ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, javno-privatna partnerstva
 • Javne ustanove i ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerske zajednice, udruge koje imaju javne ovlasti
 • Predstavnici iz privatnog sektora, kao što su ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrada, upravitelji zgrada i sl.
 • Organizacije civilnog društva
 • Operativne snage sustava civilne zaštite (stožeri civilne zaštite, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska gorska služba spašavanja, Crveni Križ, Hrvatski zavod za hitnu medicinu) i sustava sigurnosti,
 • Ostali sudionici sustava civilne zaštite
 • Državni hidrometeorološki zavod
 • Odgojno-obrazovne institucije, znanstveno-istraživačke institucije, opća javnost

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 2.v Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama (KF)

 

Alokacija: 695.000.000 eura

Fond: Kohezijski fond (KF)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganja u nove ili rekonstruirane/sanirane cjevovode sustava javne vodoopskrbe
 • Ulaganja u uređaje za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje i uređaja za desalinizaciju
 • Ulaganja u nova ili nadograđena postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda uključujući i građevine za obradu mulja
 • Ulaganja u nove ili rekonstruirane/sanirane cjevovode sustava javne odvodnje
 • Ulaganja u provedbu ne infrastrukturnih mjera koje doprinose poboljšanju cjelokupnog upravljanja vodama
 • Ulaganja u smanjenje gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima kroz investicijske i neinvesticijske mjere
 • Ulaganja u mjere koje doprinose smanjenju rizika i povećanju sigurnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji u javnim vodoopskrbnim sustavima
 • Ulaganja u osiguravanje alternativnih izvora opskrbe vodom za veće aglomeracije i mogućnost povezivanja sustava radi osiguranja pouzdanosti vodoopskrbe

 

Glavne ciljne skupine:

 • Potencijalni prijavitelji (Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo, javni isporučitelji vodnih usluga, Hrvatske vode)
 • Stanovništvo
 • Organizacije civilnog društva

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 2.vi Promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (EFRR)

 

Alokacija: 119.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Edukacija, komunikacija i informiranje kampanjama o gospodarenju otpadom u kružnom gospodarstvu usmjerenim na ciljne skupine na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • Omogućavanje geoprostornog prikaza podataka i informacija prilagođeno na mobilne aplikacije uključujući komponente good governance i closer to the citizens
 • Digitalizacija procesa i osiguranje transparentnosti podataka o kvaliteti zraka, emisijama onečišćujućih tvari u zrak i stakleničkih plinova
 • Digitalna transformacija sustava iz područja gospodarenja otpadom i sektorskih pritisaka
 • Unaprjeđenje i modernizacija digitalne infrastrukture informacijskog sustava zaštite okoliša
 • Aktivnosti izračuna okolišnog i ugljičnog otiska u javnom sektoru
 • Uvođenje ekološkog upravljanja u organizacije u javnom sektoru
 • Promicanje ulaganja malih i srednjih poduzetnika u istraživanje, razvoj i inovacije te uvođenje inovacija i prijenos tehnologije za konverziju proizvodnih i poslovnih procesa prema načelima kružnog gospodarstva
 • Izgradnja i opremanje nove infrastrukture za gospodarenje otpadom kao doprinos prelasku na kružno gospodarstvo
 • Postrojenja za recikliranje i oporabu koji su svojim konceptom u funkciji povećanja recikliranja i smanjenja odlaganja

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani i organizacije civilnog društva
 • Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove iz područja održivog gospodarenja otpadom, za klimatske aktivnosti i za informacijski sustav zaštite okoliša i ostala tijela državne uprave
 • Javno tijelo koje obavlja poslove zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
 • Jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave
 • Mikro, mala, srednja i velika poduzeća u javnom ili privatnom vlasništvu
 • Znanstvene organizacije i organizacije za istraživanje i razvoj

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 2.vi Promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (KF)

 

Alokacija: 47.944.804 eura

Fond: Kohezijski fond (KF)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Sanacija područja onečišćenih otpadom definiranih u budućem PGO 2023.-2028. i Planom zatvaranja odlagališta

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani i organizacije civilnog društva
 • Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove iz područja održivog gospodarenja otpadom, za klimatske aktivnosti i za informacijski sustav zaštite okoliša i ostala tijela državne uprave
 • Javno tijelo koje obavlja poslove zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
 • Jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave
 • Mikro, mala, srednja i velika poduzeća u javnom ili privatnom vlasništvu
 • Znanstvene organizacije i organizacije za istraživanje i razvoj

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 2.vii Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (EFRR)

 

Alokacija: 206.871.902 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Poboljšano upravljanje mrežom zaštićenih područja (ZP/Natura 2000) i vrstama kroz izradu planova upravljanja (PU) vrstama i područjima, proširenje ZP/N2000 u moru, te provedbu prioritetnih konzervacijskih, restauracijskih i upravljačkih aktivnosti sukladno Planovima upravljanja i Prioritetnom akcijskom okviru
 • Provedba prioritetnih restauracijskih aktivnosti, uključujući i restauraciju zelene infrastrukture izvan urbanih područja
 • Prilagodba sustava zaštite prirode za postizanje ciljeva Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.
 • Provedba praćenja stanja prirode RH
 • Provedba primijenjenih istraživanja u svrhu povećanja znanja o očuvanju prirode
 • Podizanje znanja, razumijevanja i podrške javnosti o zaštiti prirode i bioraznolikosti
 • Praćenje i analiza onečišćenje zraka iz emisija iz prometa
 • Edukacija i jačanje svijesti opće javnosti i lokalne zajednice o onečišćenju zraka i promicanje kvalitete zraka te jačanje suradnje između mladih i istraživačko-znanstvenih institucija kroz Citizen Science in Environmental Monitoring aktivnosti
 • Praćenje kvalitete zraka u lukama
 • Jačanje kapaciteta relevantnih dionika razvojem i pružanjem kontinuirane mogućnosti izgradnje kapaciteta stručnjacima i široj javnosti
 • Provedba Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima (NEKP MS-9) u svrhu osim prilagodbe klimatskim promjenama

 

Glavne ciljne skupine:

 • Javna tijela koja se bave zaštitom prirode
 • Javna tijela za upravljanje zaštićenim područjima na nacionalnoj i regionalnoj / lokalnoj razini
 • Javna tijela koja se bave upravljanjem vodama i šumskim ekosustavima
 • Stručna i znanstvena tijela
 • Nacionalna, regionalna i lokalna vlast
 • Šira javnost
 • Stanovništvo na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima
 • Stanovništvo urbanih područja
 • Javna tijela koja se bave nadzorom kvalitete zraka i zaštitom zdravlja ljudi
 • Stanovništvo koje ostvaruje korist od čišćenja onečišćenog tla
 • Tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije,
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Javne ustanove i ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerske zajednice, udruge koje imaju javne ovlasti
 • Predstavnici iz privatnog sektora, kao što su ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrada, upravitelji zgrada i sl.
 • Mala, srednja i velika poduzeća u privatnom ili javnom vlasništvu
 • Organizacije civilnog društva

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture
 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

 

PRIORITET: 4. Razvoj održive intermodalne urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo

Zelenija Europa

Ovaj prioritet se realizira u okviru cilja politike 2 – Zelenija, otporna Europa. Fokus je na projektima koji doprinose nižim razinama emisija ugljika radi prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika, promicanjem prijelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena, upravljanja rizikom i njegova sprječavanja te održive gradske mobilnosti. Projekti će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF).

 

Specifični cilj 2.viii Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika (EFRR)

 

Alokacija: 193.817.943 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Infrastruktura čistoga gradskog prometa kroz ulaganja u nove tramvajske, željezničke gradske i prigradske linije
 • Rekonstrukcija i modernizacija tramvajskih, željezničkih gradskih i prigradskih linija uslijed dotrajalosti infrastrukture
 • Razvoj infrastrukture na alternativna goriva (punionice) u gradovima i na glavnim cestovnim pravcima
 • Ulaganje u pilot projekte vezane uz razvoj infrastrukture za električna vozila (punionice i sl.)
 • Razvoj korištenja vodika u prometu, razvoj infrastrukture za transport vodika
 • Ulaganje u postavljanje novih ili modernizaciju postojećih digitaliziranih i / ili inteligentnih gradskih i prigradskih sustava javnog prijevoza za putnike
 • Daljnje definiranje strateških ciljeva razvoja urbane mobilnosti u gradovima, kroz izradu planova održive urbane mobilnosti gradova (SUMP)
 • Uklanjanje uskih grla na infrastrukturi u funkciji javnog prijevoza putnika
 • Uvođenje usluge javnog prijevoza na zahtjev
 • Ulaganje u izgradnju, modernizaciju i opremanje autobusnih kolodvora i autobusnih stajališta
 • Razvoj intermodalnih terminala
 • Rekonstrukcija i modernizacija postojećih okretišta, terminala i stajališta
 • Rekonstrukcija i modernizacija postojećih spremišta javnog prijevoza
 • Proširenje postojećih i izgradnjom novih Park & Ride i Bike & Ride
 • Rekonstrukcija i modernizacija pothodnika za pješake
 • Ulaganja u biciklističku infrastrukturu na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani, putnici (opća javnost)
 • Upravitelji infrastrukture
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • Poduzeća
 • Operateri koji obavljaju javni prijevoz putnika
 • Javna tijela za upravljanje prometom na nacionalnoj i regionalnoj / lokalnoj razini
 • Organizacije civilnog društva
 • Komunalna društva

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 2.viii Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika (KF)

 

Alokacija: 12.458.231 eura

Fond: Kohezijski fond (KF)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Infrastruktura čistoga gradskog prometa kroz ulaganja u rekonstrukciji i modernizaciji tramvajskih, željezničkih gradskih i prigradskih linija uslijed dotrajalosti infrastrukture
 • Razvoj infrastrukture na alternativna goriva (punionice) u gradovima i na glavnim cestovnim pravcima, kao i na mjestima gdje još uvijek nema ekonomske isplativosti
 • Rekonstrukcija i modernizacija postojećih okretišta, terminala i stajališta
 • Rekonstrukcija i modernizacija postojećih spremišta te izgradnja novih spremišta (garaža) javnog prijevoza

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani, putnici (opća javnost)
 • Upravitelji infrastrukture
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • Poduzeća
 • Operateri koji obavljaju javni prijevoz putnika
 • Javna tijela za upravljanje prometom na nacionalnoj i regionalnoj / lokalnoj razini
 • Organizacije civilnog društva
 • Komunalna društva

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

 

PRIORITET: 5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti

Povezanija Europa

Aktivnosti u okviru prioriteta se realiziraju u skladu s ciljem politike 3 – Povezanija Europa. Ulagat će se u razvoj održive, pametne, sigurne i intermodalne TEN-T mreže te razvoj regionalne, lokalne i prekogranične mobilnosti kojom se osigurava bolji pristup toj mreži. Ključna ulaganja će biti u izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju željeznica. Projekti obuhvaćeni prioritetom financirat će se i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF).

 

Specifični cilj 3.i Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene (EFRR)

 

Alokacija: 381.930.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u izgradnju nove ili nadogradnju postojeće TEN-T željezničke mreže, opremanje željeznica europskim sustavom upravljanja prometom (ERTMS)
 • Ulaganje u izgradnju novih ili nadogradnju postojećih TEN-T cesta (autoceste i druge klase)
 • Ulaganje u uklanjanje uskih grla (npr. putem izgradnje obilaznica) i premošćivanje veza koje nedostaju na TEN-T mreži (željeznica i cesta)

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani
 • Putnici
 • Opća javnost
 • Upravitelji infrastrukture
 • Lučke uprave
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • Poduzeća
 • Javne službe
 • Operateri željezničkog prijevoza

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 3.i Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene (KF)

 

Alokacija: 398.160.790 eura

Fond: Kohezijski fond (KF)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u izgradnju nove ili nadogradnju postojeće TEN-T željezničke mreže, opremanje željeznica ERTMS-om
 • Ulaganje u uklanjanje uskih grla (npr. putem izgradnje obilaznica) i premošćivanje veza koje nedostaju na TEN-T mreži (željeznica i cesta)
 • Uvođenje novih ili modernizacija postojećih sustava upravljanja prometom i sustava elektroničke naplate cestarine na TEN-T cestovnoj mreži
 • Ulaganje u sigurnosne mjere na cesti i željeznici u okviru TEN-T mreže
 • Poboljšanje Multimodalnog prijevoza na TEN-T mreži
 • Ulaganja u izgradnju i razvoj teretnih multimodalnih terminala i logističkih centara na TEN-T mreži i u urbanim čvorovima
 • Ulaganja u sigurnost plovidbe na morskim plovnim putovima Republike Hrvatske
 • Ulaganja u izgradnju, nadogradnju ili modernizaciju lučke infrastrukture (morske i luke unutarnjih plovnih putova) i pristupne infrastrukture – državne lučke uprave (luke osnovne i sveobuhvatne TEN-T mreže)

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani
 • Putnici
 • Opća javnost
 • Upravitelji infrastrukture
 • Lučke uprave
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • Poduzeća
 • Javne službe
 • Operateri željezničkog prijevoza

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 3.ii Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (EFRR)

 

Alokacija: 199.909.211 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Poboljšanje pristupačnosti manjih regionalnih središta i ruralnih područja i povećanje sigurnosti prometovanja
 • Ulaganja u uklanjanje uskih grla na prometnoj infrastrukturi
 • Ulaganje u sigurnosne mjere na cesti i željeznici (npr. uklanjanje opasnih mjesta/„crnih točaka“)
 • Ulaganja u izgradnju, nadogradnju ili modernizaciju lučke infrastrukture (morske i luke unutarnjih plovnih putova) i pristupne infrastrukture
 • Ulaganje u obnovu flote na ekološki prihvatljiv pogon i pripadajuću infrastrukturu Uvođenje novih ili modernizacija sustava upravljanja prometom izvan TEN-T mreže

 

Glavne ciljne skupine:

 • Građani
 • Putnici, opća javnost
 • Upravitelji infrastrukture
 • Lučke uprave
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • Poduzeća
 • Javne službe
 • Operateri željezničkog prijevoza
 • Sudionici u prometu

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

 

PRIORITET: 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Uključivija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 4 – Uključivija Europa. U fokusu je socijalna komponenta odnosno europski stup socijalnih prava. Ključna ulaganja su u segmentima poboljšanja jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog, promicanja socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim, te osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava.

 

Specifični cilj 4.ii Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta (EFRR)

 

Alokacija: 224.004.741 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti modernizacije ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave, te uspostava i unaprjeđenje infrastrukture za osiguranje uvjeta zdravog života djece.
 • Aktivnosti izgradnje novih ili modernizacije postojećih kapaciteta ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova RPOO-a
 • Uspostava i razvoj infrastrukture centra za jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih radnika
 • Aktivnosti povećanja smještajnih kapaciteta izgradnjom novih ili modernizacijom postojećih kapaciteta studentskog smještaja za tercijarno obrazovanje

 

Glavne ciljne skupine:

 • Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Javne ustanove koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
 • Studentski domovi
 • Javna ustanova koja obavlja djelatnost stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (centar)
 • Djeca, učenici i studenti tercijarnog obrazovanja, roditelji
 • Odgojno-obrazovni radnici, djelatnici obrazovnih institucija na svim razinama
 • Organizacije civilnog društva
 • Vjerske zajednice
 • Raseljene osobe
 • Jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 4.iii Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, putem integriranih djelovanja koja obuhvaćaju stanovanje i socijalne usluge (EFRR)

 

Alokacija: 142.500.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti izgradnje nove ili modernizacije postojeće socijalne infrastrukture koja doprinosi socijalnoj uključenosti u zajednici – izgradnja, nabava dostupnih jedinica socijalnog stanovanja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanja pristupačnih stambenih jedinica (kuća/stanova) u kojima bi korisnici koji napuštaju smještaj u instituciji mogli nastaviti samostalan život uz stručnu podršku;
 • Aktivnosti potpore drugim pružateljima usluga u zajednici u poboljšanju i širenju infrastrukture;
 • Osiguravanje boljih infrastrukturnih uvjeta centara za socijalnu skrb;
 • Aktivnosti izgradnje socijalne infrastrukture za pružanje socijalnih i ne-rezidencijalnih usluga, uključujući pružanje psihosocijalne pomoći, osnaživanja zdravlja, pomoći u svakodnevnim aktivnostima, obrazovanja, promotivnih aktivnosti, obuke pružatelja usluga i svih ostalih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje kvalitete života i socijalne uključenosti branitelja Domovinskog rata i drugih ranjivih skupina;
 • Popravak, sanacija ili rekonstrukcija obiteljskih kuća u državnom vlasništvu ili vlasništvu JLS; izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća gdje nije moguć program obnove i popravka, obnova više stambenih zgrada u državnom vlasništvu ili vlasništvu JLS, izgradnja više stambenih zgrada u državnom vlasništvu ili vlasništvu JLS u područjima gdje nema dostatnog broja raspoloživih stambenih jedinica, a značajne su potrebe obitelji za stambenim zbrinjavanjem, ulaganja u povećanje stambenog fonda u javnom vlasništvu za najam mladim obiteljima

 

Glavne ciljne skupine:

 • Ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice, pravne osobe svih veličina bez obzira na oblik vlasništva i obrtnici koji pružaju socijalne usluge i udomitelji te njihovi djelatnici, korisničke skupine
 • Središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Organizacije civilnog društva, strukovne komore
 • Veteranski centri kao pružatelji socijalnih usluga propisanim kategorijama korisnika prema zakonu, posebnim propisima i Statutu
 • Korisnici stambenih jedinica u vlasništvu države ili JLS i osobe koje zbog izvanrednih okolnosti ostanu bez jedine stambene jedinice uvjetne za stambeno zbrinjavanje
 • Studenti s prebivalištem na potpomognutim područjima
 • Žrtve nasilja u obitelji kojima SDUOSZ osigurava smještaj na području cijele RH
 • Višečlane obitelji s malom djecom, mlade obitelji i one koje se doseljavaju zbog poslovno/radno uvjetovanih okolnosti
 • Socijalno ugrožene i raseljene osobe
 • Građani
 • Drugi osobni statusi prema posebnim propisima

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 4.v Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, uključujući primarnu zaštitu, i promicanje prelaska s institucijske skrbi na skrb u obitelji i skrb u zajednici (EFRR)

 

Alokacija: 140.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganja u cjeloživotna učenja zdravstvenih radnika na području palijativne skrbi, rada s onkološkim bolesnicima, osobama s invaliditetom, kao i osobama u riziku od socijalne isključenosti;
 • Ulaganja u specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (SKZZ) nabavom opreme, kako bi se takva vrsta zdravstvene usluge premjestila s bolničkih kapaciteta na primarnu zdravstvenu zaštitu (PZZ);
 • Ulaganja u infrastrukturu za pružanje hitne medicinske skrbi nabavom novih vozila i  ulaganja u razvoj telemedicinskih usluga te aktivnosti ostvarivanja preduvjeta za uspostavu cjelogodišnje hitne helikopterske medicinske službe (HEMS)
 • Ulaganja usmjerena na jačanje primarne zdravstvene zaštite kroz nabavu opreme;
 • Unaprjeđenje sustava bolničke zdravstvene zaštite putem izgradnje, adaptacije i opremanja, odnosno zanavljanja i nabave medicinske opreme;
 • Edukacija zdravstvenih radnika u području rane intervencije.
 • Ulaganja u revitalizaciju proizvodnje Imunološkog zavoda za osiguranje samodostatnosti u proizvodnji krvnih pripravaka i lijekova dobivenih iz krvne plazme

 

Glavne ciljne skupine:

 • Pacijenti
 • Zdravstveni radnici
 • Zdravstvene ustanove
 • Vjerske zajednice
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

 

Specifični cilj 4.vi Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (EFRR)

 

Alokacija: 120.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

Kultura

 • Projekti obnove i gradnje narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta, glazbeno-scenskih i drugih prostora u svrhu ostvarenja preduvjeta za rast kako kult. potrošnje tako i aktivne participacije stanovništva u kulturnom životu na cijelom teritoriju RH;
 • Nabava opreme, uključujući suvremenu IKT opremu i odgovarajuću programsku podršku (software) kojom se osigurava bolja dostupnost kulturnih sadržaja, potpuna i pravodobna uključenost kulturnih ustanova i organizacija u procese digitalne transformacije te ostvaruju preduvjeti za unaprjeđenje postojećih i uspostavljanje novih, inovativnih usluga u kulturi;
 • Priprema studijske dokumentacije i projektne dokumentacije za obnovu/gradnju kulturne infrastrukture

Turizam

 • Obnova, rekonstrukcija i prenamjena te gradnja objekata turističke infrastrukture s ciljem poticanja gospodarskog rasta i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta i socijalne uključenosti te doprinos okolišnim ciljevima i korištenje obnovljivih izvora energije;
 • Priprema i primjena inicijativa i aktivnosti ozelenjavanja, uključujući obnovu infrastrukture u sektoru turizma s ciljem unaprjeđenja energetske učinkovitosti i potpore modelima kružne ekonomije;
 • Nabava opreme i alata, uključujući digitalne tehnologije koja služi razvoju novih poslovnih modela temeljenih na autentičnosti lokalnih zajednica, kulturnoj i prirodnoj baštini, zdravlju i sportu te socijalnom turizmu;
 • Priprema studija, analiza i ostale potrebne dokumentacije te druge potporne aktivnosti

 

Glavne ciljne skupine:

 • Javna tijela/institucije
 • JL(R)S, trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JL(R)S, pravne osobe u konzorciju JPP, korisnici koncesija, turističke zajednice i druge pravne osobe javnog vlasništva koje upravljaju turističkom infrastrukturom u zonama aktivnog turizma ako imaju pravo građenja, udruge i druge pravne osobe koje nisu poduzeća povezane sa sektorom turizma i sporta
 • Turisti, lokalno stanovništvo
 • Poduzetnici
 • Turističke zajednice
 • Poljoprivrednici (obiteljska poljoprivredna gospodarstva)
 • Obrtničke i poljoprivredne zadruge
 • Organizacije civilnog društva
 • Vjerske zajednice
 • Ustanove u kulturi
 • Organizacije civilnoga društva,
 • Pripadnici ranjivih skupina (djeca, mladi, starije osobe, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, branitelji i dr.),
 • Građani¸

 

Posredničko tijelo razine 1:

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X