Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT). Provodit će se u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1, 2, 5 i FPT definiranih u članku 5.  Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

Temelj ITP-a je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske (NRS 2030), koji određuje četiri smjera razvoja, od kojih se na ITP odnosi smjer za uravnoteženi regionalni razvoj koji će se postići putem industrijske tranzicije regija i gradova u okviru cilja politike (CP) 1, osnaživanjem zelenog i čistog prometa u urbanim središtima unutar CP 2, razvoja pametnih i održivih gradova i otoka u okviru CP 5 te pravednom tranzicijom u Istarskoj županiji (IŽ) i Sisačko-moslavačkoj županiji (SMŽ) putem FPT.

Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK) se fokusira na tradicionalne sektore, temeljeći svoju intervencijsku logiku na nacionalnim strategijama, dok ITP odgovara na razvojne izazove određenog područja, uključujući demografske trendove, koji se ne mogu riješiti samo nacionalnim politikama te integrira ulaganja temeljem pristupa „odozdo prema gore“, omogućujući regionalnoj i lokalnoj zajednici određivanje prioriteta, i to gradovima i otocima u skladu sa teritorijalnim strategijama

(TS), NUTS 2 regijama u planovima industrijske tranzicije (PIT) te IŽ i SMŽ za FPT u Teritorijalnom planu za pravednu tranziciju (TPPT).

Teritorijalna usmjerenost PKK također je ojačana u usporedbi s 2014.-2020., pri čemu se u oba programa dodatna pozornost posvećuje razvojnim izazovima potpomognutih i brdsko-planinskih područja. ITP je usmjeren na ona područja u kojima se, unatoč razlikama u geografskoj veličini i upravljačkim strukturama, ulaganja usmjeravaju putem teritorijalnih/strategija lokalnih i regionalnih dionika, kako je definirano u članku 29.  Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća (SC 1.iii, SC 2.viii i CP5) ili sličnim participativnim pristupima (SC 1.i, 1.iii., 1.iv i FPT).

 

Raspodjela sredstava prema prioritetima u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.:

Naziv prioritetaCilj politikeAlokacija (eura)
1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija1. Pametnija Europa554.760.000
2. Jačanje zelenog, čistog i, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima2. Zelenija Europa146.556.000
3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka5. Europa bliže građanima682.763.845
4. Pravedna tranzicija185.886.687
UKUPNO1.569.966.532

 

 

PRIORITET: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija

Pametnija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 1 – Pametnija Europa gdje je naglasak na promicanju inovativne i pametne gospodarske preobrazbe. U okviru navedenog cilja ulagat će se u poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija; iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade; jačanje rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika te razvoj vještina za pametnu specijalizaciju i poduzetništvo.

 

Specifični cilj 1.i Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija

 

Alokacija: 330.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Poticanje strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera u okviru regionalnih lanaca vrijednosti (RLV)
 • Potpore za projekte istraživanja i razvoja
 • Razvoj istraživačke i tehnološke infrastrukture koje će poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru RLV prioritetnih niša
 • Ulaganja za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera

 

Glavne ciljne skupine:

 • Poduzetnici (start-up tvrtke, mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici)
 • Inovacijski klasteri (organizacije klastera)
 • organizacije za istraživanje i širenje znanja
 • Javni sektor (regionalna i lokalna samouprava, resorna tijela državne uprave, javna poduzeća)
 • Ustanove koje se bave istraživačko-razvojnim aktivnostima

 

Specifični cilj 1.iii Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

 

Alokacija: 191.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Primjena zelenih tehnologija i plavog gospodarstva te poticanje implementacije ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa koji omogućuju zelenu tranziciju
 • Tranzicija inovativnih MSP-ova, s naglaskom na poduzetnike početnike i mikro poduzetnike, prema prioritetnim nišama regionalnoga gospodarstva Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske
 • Provedba strateškog projekta za izgradnju učinkovitog regionalnog eko sustava
 • Podrška razvoju specijalizirane poslovne infrastrukture za MSP-ove na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima
 • Razvoj poduzetništva u urbanim područjima (centri za potporu poslovanju, poduzetnički inkubatori/akceleratori, coworking prostori, centri kreativnih industrija itd.)

 

Glavne ciljne skupine:

 • Poduzetnici početnici (Start-up tvrtke) i mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi)
 • Regionalna i lokalna samouprava
 • Gospodarska udruženja
 • Hamag-Bicro i resorna tijela državne uprave
 • Ustanove

 

Specifični cilj 1.iv Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo

 

Alokacija: 15.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju
 • Podrška inovacijskim klasterima, poslovnim potpornim institucijama i obrazovnim institucijama za osmišljavanje programa za razvoj pametnih vještina
 • Usavršavanje i razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju kao potpore poduzetnicima

 

Glavne ciljne skupine:

 • Regionalne i lokalne razvojne agencije
 • Poduzetnici (start-up tvrtke, mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici)
 • Znanstvene organizacije i regionalni centri kompetentnosti
 • Inovacijski klasteri
 • Poslovne potporne institucije
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Udruge koje svojim radom doprinose razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju jednog ili više regionalnih lanaca vrijednosti

 

Više informacija dostupno na: https://razvoj.gov.hr/industrijska-tranzicija-panonske-sjeverne-i-jadranske-hrvatske/4830

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

 

 

PRIORITET: 2. Jačanje zelenog, čistog i, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima


Zelenija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 2 – Zelenija Europa. Unutar cilja Zelenija Europa postavljeno je osam posebnih ciljeva koji se odnose na: energetsku učinkovitost; obnovljive izvore energije; razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini; promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i otpornosti na katastrofe; održivo upravljanje vodama; prelazak na kružno gospodarstvo; biološku raznolikost, zelenu infrastrukturu u urbanom okruženju i smanjenje onečišćenja te promicanje održive multimodalne mobilnosti.

 

Specifični cilj 2.viii Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika

 

Alokacija: 141.600.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganja u vozni park čistoga gradskog prometa: uvođenje ekološki prihvatljivih vozila javnog prijevoza
 • Ulaganja u biciklističku infrastrukturu: kao što su ulaganja u sustav javnih bicikala, e-bicikala i srodnih e-vozila; biciklističku, e-biciklističku te s tim povezanu pješačku i drugu srodnu infrastrukturu
 • Ulaganja u digitalizaciju gradskog prometa: kao što su uvođenje intermodalnih terminala, infrastrukture i inovativnih rješenja (uključujući izgradnju i opremanje garažno-upravno-servisnog centra autobusnih kolodvora i autobusnih stajališta); digitaliziranih i/ili inteligentnih gradskih i prigradskih sustava javnog prijevoza za putnike

 

Glavne ciljne skupine:

 • Korisnici javnog prijevoza
 • Sudionici u prometu
 • Stanovništvo urbanih područja, turisti
 • Civilno društvo

 

 

PRIORITET: 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka


Europa bliže građanima

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 5 – Europa bliže građanima. Unutar cilja Europa bliže građanima…

 

Specifični cilj 5.i Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima

 

Alokacija: 509.675.213 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Sanacija i revitalizacija brownfield područja u kulturnu, sportsku, društvenu, obrazovnu, socijalnu, turističku ili gospodarsku namjenu
 • Vrednovanje, očuvanje, obnova i prezentacija materijalne i nematerijalne kulturne baštine uključujući i zaštićene spomenike kulture, u turizmu radi razvoja održivog turizma
 • Izgradnja i nadogradnja zelene infrastrukture (parkovi bogati biološkom raznolikošću, propusni pokrivač tla, zeleni zidovi, zeleni krovovi, zelena dvorišta odgojno-obrazovnih ustanova)
 • Ulaganja u višenamjensku sportsku, edukacijsku, turističku, društveno-kulturnu, istraživačko-razvojnu, gospodarsku i društveno-poduzetničku infrastrukturu značajnu za uključiv gospodarski i društveni razvoj
 • Ulaganja u modernizaciju i obnovu javne turističke i sportske infrastrukturu
 • Ulaganja u obnovu, uređenje i sigurnost javnih prostora (video nadzor, signalizacija i prepreke za osiguranje pješačkih zona, pješački pothodnici, nogostupi, stupići)
 • Ulaganja u infrastrukturu, obnovu i uređenje javnih površina starih gradskih jezgri
 • Ulaganja u energetsku učinkovitost i uporabu obnovljivih izvora energije u kojima se planira sveobuhvatno rješenje za okolni prostor
 • Provođenje inovativnih pilot projekata na razini gradskih četvrti i naselja

 

Glavne ciljne skupine:

 • Službenici tijela, ustanova i trgovačkih društava lokalne i regionalne/područne samouprave
 • Vlasnici i korisnici zgrada javnog i privatnog sektora
 • stanovništvo urbanih područja
 • Tijela područne (regionalne) i lokalne samouprave
 • Tvrtke koje se bave javnim uslugama
 • Turistički djelatnici, turisti, stanovništvo urbanih područja kao posredni korisnici infrastrukture s turističkom i javnom namjenom
 • Djelatnici u kulturi
 • Izletnici, rekreativci
 • Javne ustanove
 • Vjerske zajednice
 • Organizacije civilnog društva

 

Specifični cilj 5.ii Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana

 

Alokacija: 150.000.000 eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Revitalizacija javno-društvene infrastrukture na otvorenom i zatvorenom te ostale infrastrukture namijenjene javnoj uporabi
 • Ulaganje u obnovu i revitalizaciju objekata kulturne baštine te kulturno-turističkih lokacija, valorizaciju i digitalizaciju pokretne kulturne baštine otoka
 • Ulaganja u razvoj zelene i plave infrastrukture te jačanje kapaciteta i operativne spremnosti civilne zaštite i vatrogastva s naglaskom na uspostavu i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi smanjenja rizika od požara i katastrofa
 • Ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u infrastrukturnim ulaganjima
 • Ulaganja u poslovnu infrastrukturu, izgradnja ili obnova poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija (inkubatori i co-working prostori) kao doprinos održivosti otoka i otočnog stanovništva

 

Glavne ciljne skupine:

 • Jedinice lokalne i (područne) regionalne samouprave
 • Ustanove
 • Javne tvrtke
 • Vatrogasne službe
 • Civilna zaštita
 • Pružatelji i korisnici javnih usluga
 • Organizacije civilnog društva
 • Turističke zajednice
 • Kulturne ustanove
 • Gospodarski subjekti
 • Stanovnici otoka
 • Vjerske zajednice

 

 

PRIORITET: 4. Pravedna tranzicija


Fond za pravednu tranziciju

Fond za pravednu tranziciju je zamišljen kao ključni financijski mehanizam za potporu društveno-ekonomski najugroženijim područjima u njihovom procesu tranzicije prema klimatskoj neutralnosti i za sprečavanje rasta regionalnih razlika do kojih bi tom prilikom moglo doći. Upravo stoga, FTP je uklopljen u zakonodavni paket za Kohezijsku politiku, koji je glavni instrument politike EU-a za uklanjanje regionalnih razlika i adresiranje strukturnih promjena u europskim regijama.

U Republici Hrvatskoj sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju za razdoblje 2021.–2027. koristit će se na području Sisačko-Moslavačke i Istarske županije.

 

Specifični cilj 8.i Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., na temelju Pariškog sporazuma

 

Alokacija: 178.737.200  eura

Fond: Fond za pravednu tranziciju (FPT)

 

Prihvatljive aktivnosti:

Istarska županija

 • Ulaganja u poduzetničku infrastrukturu i poduzetničke potporne institucije usmjerenu prema zelenoj i digitalnoj ekonomiji u kontekstu procesa dekarbonizacije i napuštanja, odnosno zamjene dotrajalih tehnologija temeljenih na fosilnim gorivima s

visokim emisijom stakleničkih plinova

 • Uspostavu centra za agropoduzetništvo
 • Ulaganje u visokorazvijeni IRI sektor, rekonstrukcije i opremanja javnih istraživačkih ustanova, transfer znanja i tehnologije; izrade istraživačkih studija; izvođenja primijenjenih istraživanja, poticanje MSP-ova na korištenje inovacija u zelenim i digitalnim tehnologijama u vlastitom poslovanju
 • Ulaganje u unaprjeđenje kružnog gospodarstva – izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta , stvaranja tehničkih preduvjeta za učinkovitu ponovnu uporabu otpada te uz provođenje ciljanih informativno-obrazovnih aktivnosti te uz provođenje ciljanih informativno-obrazovnih aktivnosti
 • Provedba programa usmjerenih prema budućim kompetencijama putem prekvalifikacija, karijernog savjetovanja obrazovanja odraslih
 • Provedba programa usmjerenih prema budućim kompetencijama putem izgradnje i opremanja odgojno-obrazovnih institucija s ciljem unaprjeđenja obrazovnih programa usmjerenih na kompetencije učenika
 • Mobiliziranje ETS sektor za smanjenje udjela regionalnih emisija stakleničkih plinova u ukupnom nacionalnom računu putem izravnih ulaganja koja doprinose smanjivanju cjelokupnih emisija CO2
 • Programa ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova koje za cilj imaju poboljšati efikasnost proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način, a sve u kontekstu prelaska na emisijski neutralno gospodarstvo

 

Sisačko-moslavačka županija

 • Provedba programa usmjerenih na razvoj vještina i mogućnosti zapošljavanja u regiji kroz ulaganje u izgradnju i opremanje Majstorske škole
 • Razvoj IKT industrije kroz pokretanje kampusa gaming industrije u gradu Novskoj uz pružanje podrške MSP-ovima u gaming industriji, ali i ostalim sektorima (drva industrija, metalurška industrija, turizam, poljoprivreda, obrazovanje itd.) uključujući i pružanje inovativnih digitalnih usluga
 • Razvoj novih poduzetničkih inkubatora

 

Glavne ciljne skupine:

 • Jedinice lokalne i (područne) regionalne samouprave
 • Poduzetnici i obrtnici
 • Radno aktivno stanovništvo, radnici, nezaposleni, učenici, studenti i ostalo lokalno stanovništvo
 • Istraživačke i obrazovne ustanove
 • Organizacije civilnog društva

 

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X