OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

Cilj programa: pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj pri čemu su razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: mjere za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju, osiguravanje adekvatno usklađenih znanja i vještina s potrebama tržišta rada, aktivnosti vezane uz socijalno uključivanje te potporu javnoj upravi (razvoj e-uprave i slično).

Ukupna vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iznosi 1,88 milijardi eura, od čega se 1,62 milijardi financira iz Europskog socijalnog fonda

Osnovni cilj ovog Operativnog programa je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. U tu svrhu razrađena su ulaganja u 4 temeljna područja, odnosno prioritetne osi:

Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja:

Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

Ciljevi se odnose na smanjenje postojeće nezaposlenosti, povećanje zapošljivosti, promicanje reintegracije nezaposlenih osoba na tržište rada kroz provedbu mjera aktivne politike tržišta rada, poticanje konkurentnosti na tržištu rada, osnaživanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, povećanje prilagodljivosti malih i srednjih poduzeća i obrta pružanjem stručnih i poduzetničkih znanja i vještina.

Korisnici: nevladine organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, neprofitne organizacije, javne ustanove, privatne institucije, organizacije koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju, privatne tvrtke, lokalne i regionalne razvojne agencije, zadruge i međunarodne (međuvladine) organizacije, socijalni partneri, komore, mala i srednja poduzeća, socijalna poduzeća, lokalna i regionalna partnerstva.

Socijalno uključivanje

  • potpora socijalno osjetljivim skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju;
  • razvoj socijalnih usluga u zajednici koje doprinose općoj zapošljivosti;
  • unaprjeđenje mogućnosti zapošljavanja i promicanju usklađivanja rada i obiteljskog života kroz razvoj novih i poboljšanje kvalitete postojećih socijalnih usluga u zajednici

Korisnici: Nevladine organizacije, neprofitne organizacije, javne ustanove, privatne institucije, privatne tvrtke, lokalna i područna samouprava, lokalne i regionalne razvojne agencije.

Obrazovanje i cjeloživotno učenje

  • povećavanje ulaganja u ljudski kapital kroz razvoj i provedbu politike razvoja ljudskih potencijala;
  • unapređenje učinkovitosti i kvalitete sustava obrazovanja i osposobljavanja u skladu s potrebama tržišta rada;
  • povećanje razine sudjelovanja u cjeloživotnom učenju, dostupnosti cjeloživotnog učenja;
  • unaprijeđenije ljudskog kapitala u istraživanju i razvoju

Korisnici: dječji vrtići, osnovne škole, srednje škole , visoka učilišta (tj. sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, bez obzira na vlasništvo), udruge učenika/studenata, centri za obrazovanje djece/učenika/studenata s invaliditetom, nevladine udruge, javne ustanove zadužene za razvoj/provedbu obrazovnih politika, istraživački instituti, jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave, udruge poslodavaca, sindikati i druge relevantne nevladine organizacije, uključujući i studentske organizacije.

Dobro upravljanje

  • jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno–ekonomski rast i demokratski razvoj

Korisnici: ovisno o raspisanim natječajima, sudjelovati mogu organizacije civilnoga društva ili mreže organizacija civilnoga društva koje su registrirane kao udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica te socijalne zadruge, a predviđena je mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova i međunarodnih organizacija u ulozi partnera.

 

Prioriteti operativnog programa i alokacija

Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim osima
Prioritetna osAlokacija ESIF (EUR)
Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage571.769.470
Socijalno uključivanje340.146.855
Obrazovanje i cjeloživotno učenje450.000.000
Pametna administracija179.130.089
Tehnička pomoć80.000.000
Ukupno1.621.046.414

– navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os
– preostalih 15% do punog iznosa za os izdvaja se iz proračuna RH

 

Upravljačka struktura operativnog programa

Detaljne informacije o upravljačkoj strukturi ovoga operativnog programa, odnosno o ulogama pojednih tijela kao i njihove nazive, možete vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta.

 


Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

info@mrosp.hr; kabinet@mrosp.hr

www.mrosp.gov.hr

 

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Koranska 2, 10000 Zagreb

tel: +385 1 647 2047

esf.info@mrosp.hr

www.esf.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X