Natječaji

Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

IRI

Prijavitelji

Znanstvene institucije

Raspoloživost sredstava

45.600.000,00 kn

Vrijednost natječaja

45.600.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Svrha (cilj) poziva: Razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u okviru ESI fondova, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.600.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu je 9.120.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta obzirom da se putem ovog Poziva sredstva ne dodjeljuju za državnu potporu. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti samo prijavitelji s projektima odabranim putem Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, a koji su uključeni na Listu unaprijed određenih prijavitelja i projekata (Prilog 5.), te zadovoljavaju i sljedeće uvjete:

  • prijavitelj je prihvatljiv prema kriterijima u vezi državnih potpora, odnosno da ispunjava kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01): „znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja“ (dokazuje se Statutom ili drugim odgovarajućim aktom iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja prijavitelj) i
  • u trenutku prijave prijavitelj nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.3. Uputa. Prijavitelji i projektni prijedlozi koji mogu biti podneseni na ovaj poziv navedeni su u Prilogu 5. Prihvatljivost prijavitelja će se provjeravati dokumentacijom zatraženom u točki 3.1. Uputa za prijavitelje.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata: – izgradnja IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnja postojeće IRI infrastrukture ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja; – opremanje objekata istraživačke infrastrukture;
  • Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  • Angažiranje osobe od strane prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), ukoliko je primjenjivo.
  • Upravljanje projektom (administrator projekta)
  • Informiranje i vidljivost
  • Ostale aktivnosti projekta: revizija projekta; provedba horizontalnih načela; usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Aktivnosti koje nisu nabrojane smatraju se neprihvatljivima. Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 13. siječnja 2019. godine. Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Dokumentacija

Važna obavijest (9. kolovoza 2019. godine) - Nova Pravila o financijskim korekcijama


Poštovani prijavitelji, obavještavamo Vas da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte ugovorene, odnosno koji će se ugovoriti u okviru Poziva. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final). Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, točnije na poveznicama https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ i https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=549&fondovi=esi_fondovi
Datum: 8.8.2019.

Važna obavijest vezana uz popunjavanje kartice proračun u prijavnom obrascu i izradu ugovora (08. veljače 2019. godine)


Poštovani potencijalni prijavitelji, pregledom unesenih podataka vezanih uz proračune ugovora u Sustavu eFondovi utvrđeno je da određeni broj proračuna u sebi sadrži stavke troškova čija je ukupna vrijednost „0“. U dosadašnjem radu Sustava eFondovi nije ograničavana ovakva vrsta unosa, no s obzirom na to da se radi o stavkama proračuna bez vrijednosti, koje neće rezultirati potraživanim troškovima, Sustav eFondovi onemogućava unos ovakvih stavki troškova u proračun ugovora, ali i u Prijavne obrasce. Spomenuto ograničenje će se, osim na postupanje kod budućih prijava u Sustavu eFondovi, odraziti i na projektne prijave u kojima se nalaze stavke troška čija je ukupna vrijednost „0“, a koje su u međuvremenu poslane korisniku na doradu, nakon uvođenja ograničenja u Sustav eFondovi, korisnik neće moći ponovno podnijeti prijavu bez uklanjanja navedenih stavki troška. Navedeno postupanje primjenjuje se od 01.01.2019.
Datum: 8.2.2019.

Važna obavijest (08. veljače 2019. godine) 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema IRI infrastrukturnih projekata" KK.01.1.1.09 stupila je na snagu 08. veljače 2019. godine, izmjenjuje se rok za dostavu projektnih prijedloga


Izmjene predmetnog Poziva odnose se na na produženje roka za podnošenje projektnih prijedloga na predmetni Poziv te na izmjene u niže navedenim dokumentima. Isti je produžen do 01. ožujka 2019. godine. Izmijenjeni su dokumenti: - Upute za prijavitelje - Sažetak poziva - Ugovor (Prilog 2) - Dodatni informacijski obrazac (Obrazac 2.) - Postupak dodjele (Prilog 3.)
Datum: 8.2.2019.

Važna obavijest (06. veljače 2019. godine)


Produžen je rok za dostavu projektnih prijedloga na ograničeni Poziv "Priprema IRI infrastrukturnih projekata", KK.01.1.1.09 do 1. ožujka 2019. godine.
Datum: 6.2.2019.

Važna obavijest (21. prosinca 2018. godine) 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema IRI infrastrukturnih projekata" KK.01.1.1.09 stupila je na snagu 21. prosinca 2018. godine, izmjenjuje se rok za dostavu projektnih prijedloga


Izmjene predmetnog Poziva odnose se na informaciju o održavanju informativne radionice u Uputama za prijavitelje te na produženje roka za podnošenje projektnih prijedloga na predmetni Poziv. Isti je produžen do 10. veljače 2019. godine.
Datum: 21.12.2018.

Sazetak-Poziva.docxDatum: 20.12.2018.

Prilog-2.-Ugovor-1.docxDatum: 20.12.2018.

Prilog-1.-Opci-uvjeti.docxDatum: 20.12.2018.

Obrazac-6.-Zivotopis.docxDatum: 20.12.2018.

Pitanja i odgovori

1.-i-2.-set_Pitanja-i-odgovori-1.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 26. i 28. studenog 2018. godine.
Datum: 20.12.2018.

3.-set_Pitanja-i-odgovori-1.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 30. studenog 2018. godine.
Datum: 20.12.2018.

4.-set_Pitanja-i-odgovori-1.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 04. prosinca 2018. godine.
Datum: 20.12.2018.

5.-i-6.-set_Pitanja-i-odgovori-2.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 05. i 06. prosinca 2018. godine.
Datum: 20.12.2018.

7.-i-8.-set_Pitanja-i-odgovori-1.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 07. i 10. prosinca 2018. godine.
Datum: 20.12.2018.

9.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 11. prosinca 2018. godine.
Datum: 20.12.2018.

10.-i-11.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 12. i 13. prosinca 2018. godine.
Datum: 21.12.2018.

12.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 14. prosinca 2018. godine.
Datum: 27.12.2018.

13.-i-14.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 17. i 18. prosinca 2018. godine.
Datum: 28.12.2018.

15.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 19. prosinca 2018. godine.
Datum: 2.1.2019.

16.set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 20. prosinca 2018. godine.
Datum: 3.1.2019.

17.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 21. prosinca 2018. godine.
Datum: 4.1.2019.

18.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 28. prosinca 2018. godine.
Datum: 9.1.2019.

19.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 02. siječnja 2019. godine.
Datum: 11.1.2019.

20.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 03. siječnja 2019. godine.
Datum: 14.1.2019.

21.-i-22.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 04. i 06. siječnja 2019. godine.
Datum: 15.1.2019.

23.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 07. siječnja 2019. godine.
Datum: 16.1.2019.

24.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 11. siječnja 2019. godine.
Datum: 22.1.2019.

22.-i-24.-set_Pitanja-i-odgovori_ispravak-odgovora-br.-75-i-br.-80.pdf


Ispravci odgovora iz setova Pitanja i odgovori kako slijedi: 22. set_Pitanja i odgovori - ispravak odgovora na pitanje br. 75 zaprimljeno 06. siječnja 2019. godine i 24. set_Pitanja i odgovori - ispravak odgovora na pitanje br. 80 zaprimljeno 11. siječnja 2019. godine.
Datum: 25.1.2019.

25.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 17. siječnja 2019. godine.
Datum: 28.1.2019.

26.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 18. siječnja 2019. godine.
Datum: 29.1.2019.

Informativna-radionica_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja s informativne radionice održane 21. siječnja 2019. godine.
Datum: 30.1.2019.

27.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 27. siječnja 2019. godine.
Datum: 1.2.2019.

28.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 07. veljače 2019. godine.
Datum: 18.2.2019.

29.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 11. veljače 2019. godine.
Datum: 20.2.2019.

30.-i-31.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 13. i 15. veljače 2019. godine.
Datum: 22.2.2019.

Informativne radionice

Važna obavijest (28. prosinca 2018. godine)

ODRŽAVANJE INFO RADIONICE

Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata” KK.01.1.1.09

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata” održat će se 21. siječnja 2019. godine u multimedijalnoj dvorani u prizemlju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Cilj informativne radionice je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv. Planirano trajanje radionice je 3 sata, od 13h do 16h.

Molimo da, zbog ograničenog broja mjesta, svoje sudjelovanje na radionici prijavite što prije, a najkasnije do 10. siječnja 2019. godine na adresu elektroničke pošte radionica_pp@mzo.gov.hr . Prijavi na radionicu potrebno je priložiti popunjenu tablicu, koja je priložena ovoj najavi, sa svim potrebnim podacima o sudionicima koji će prisustvovati radionici. Nakon popunjavanja raspoloživih mjesta obustavit će se zaprimanje prijava na radionicu.

 

Potvrdu o sudjelovanju zaprimit ćete elektroničkom poštom nakon isteka roka za prijavu na informativnu radionicu.

Molimo Vas da prilikom prijave na radionicu, na istu adresu elektroničke pošte, postavite pitanja na koja će na radionici biti odgovoreno, a najkasnije do 10. siječnja 2019. godine.

Zaprimljena pitanja i odgovori bit će nakon održane radionice objavljeni na središnjoj stranici ESI fondova i portalu eFondovi.

Napominjemo da adresa elektroničke pošte  radionica_pp@mzo.gov.hr vrijedi samo za prijavu i pitanja za radionicu. Redovita pitanja vezana za Poziv zaprimaju se na adresi ugovaranje@mzo.gov.hr.

 

Dnevni red:

Predstavljanje Poziva na dostavu projektnih prijedloga s osvrtom na zaprimljena pitanja

(Uvjeti prihvatljivosti aktivnosti, prijavitelja i partnera, pokazatelji, postupak dodjele)

 

Važna obavijest (23. siječnja 2019. godine)

Objavljujemo prezentaciju sa održane informativne radionice "Priprema IRI infrastrukturnih projekata" u ponedjeljak, 21. siječnja 2019. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Odgovori i pitanja postavljena na radionici biti će objavljena najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana održavanja radionice.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja-EFRR (ug)

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X