Kriteriji odabira OPKK

Odbor za praćenje OPKK mora odobriti kriterije za odabir operacija prije nego što ih se primjeni u postupcima dodjele. U nastavku se nalaze do sada odobreni kriteriji za odabir operacija za sljedeće specifične ciljeve/operacije:

Opći kriteriji odabira

Opći kriteriji odabira – ožujak 2015.

1a1

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 1a / specifičnog cilja 1a1 Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva,rujan 2015.

1b1 i 1b2

Kriteriji za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 1b “Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u Ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu” / specifičnog cilja

1.b.1 – Povećani razvoj novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja i specifičnog cilja 1.b.2 – Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja, lipanj 2022.

1.b.1 – https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/05/1b1-i-1b2_lipanj-2015.pdPovećani razvoj novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja i specifičnog cilja 1.b.2 – Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja, studeni 2016.

1.b.1 – Povećani razvoj novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja i specifičnog cilja 1.b.2 – Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja, lipanj 2015.

2a1

Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru Investicijskog prioriteta 2a – Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo u okviru Prioritetne osi 2/ Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“, svibanj 2019.

2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“, veljača 2019.

2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“, lipanj 2018.

2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“, 21. prosinac 2017.

2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“, 11. prosinac 2017.

2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“, lipanj 2017.

2c1

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 2c / specifičnog cilja 2c1 Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja, svibanj 2016.

2c1 Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja, rujan 2015.

3a1

Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ / specifičnog cilja 3a1 Bolji pristup financiranju za MSP-ove, svibanj 2016.

3a2

Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ / specifičnog cilja 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, kolovoz 2015.

3d1 i 3d2

Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru investicijskog prioriteta 3d „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese“ / specifičnog cilja 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima i 3d2 Povećana inovativnost MSP-ova, svibanj 2019.

3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima i 3d2 Povećana inovativnost MSP-ova, prosinac 2017.

 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima i 3d2 Povećana inovativnost MSP-ova, kolovoz 2015.

3d1- 3d.1.1.1 3d.1.1.2

Kriteriji za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 3d „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese” i Metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 3d, specifičnog cilja 3d.1 „Poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima”, operacija 3d.1.1.1 Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu i 3d.1.1.2 Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP, travanj 2015.

4b1 i 4b2

Kriteriji za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 4b „Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima“ / specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama i specifičnog cilja 4b2 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina), lipanj 2017.

4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama i specifičnog cilja 4b2 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina), studeni 2016.

4c1

Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 4.c “Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru”,   specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, svibanj 2015.

4c2

Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 4.c “Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru”,   specifičnog cilja  4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama), svibanj 2016.

4c3

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 4c / specifičnog cilja 4c3 Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, prosinac 2017.

4c4

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 4c / specifičnog cilja 4c4 Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete, prosinac 2017.

4d1

Kriteriji za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 4d „Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona“ / specifičnog cilja 4d1 – Pilot projekt kojim se uvode pametne mreže, studeni 2016.

5a1

Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 5a „Podupiranje ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu, specifičnog cilja 5a1 Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama, svibanj 2016.

5b1

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 5b Poticanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama / specifičnog cilja 5b.1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama, lipanj 2015.

6c1 i 6c2

Kriteriji za odabir operacija i metodologija odabira investicijskog prioriteta 6.c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“ / specifičnog cilja 6.c.1. Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine i specifičnog cilja 6.c.2. Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, lipanj 2015.

6e1

Kriteriji za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 6e „Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke“ / specifičnog cilja 6e1 – Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka sukladno Uredbi 2008/50/EZ, studeni 2016.

6e2

Kriteriji za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 6e „Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke“ / specifičnog cilja  6e2 – Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU, ožujak 2019.

6e2 – Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU, listopad 2017.

6i1

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 6i Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganje koje nadilazi te zahtjeve / specifičnog cilja 6i1 Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, lipanj 2015.

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 6i Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganje koje nadilazi te zahtjeve / specifičnog cilja 6i1 Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta II. dio, siječanj 2017.za sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  • Aktivnosti uvođenja i poboljšanja odvojenog sakupljanja, oporabe i recikliranja otpada, te pripreme za ponovnu uporabu
  • Ulaganja u postrojenja za reciklažu i oporabu, reciklažne centre i dvorišta te u centre za ponovnu uporabu
  • Aktivnosti za podizanje javne svijesti s ciljem smanjenja stvaranja i povećanja odvojenog sakupljanja otpada (npr. gospodarenje ambalažnim otpadom, suhi reciklati, eko-dizajn, eko-prijateljski proizvodi itd.), te povećanja ponovne uporabe
  • Priprema projektne dokumentacije

6ii1 i 6ii2

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve / specifičnog cilja 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i specifičnog cilja  6ii2 Razvoj sustava za prikupljanje i obradu otpadnih voda sa ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda, lipanj 2015.

6iii1 i 6iii3, 6iii2

Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 6iii / specifičnog cilja 6iii1 Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za  učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću i 6iii3 Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i NATURA 2000 područjima, rujan 2015.;

specifičnog cilja 6iii2 –Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom natura 2000, svibanj 2016.

7a1

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 7a Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN–T / specifičnog cilja 7a1 Unaprjeđenje cestovne TEN-T mreže i pristupa TEN-T cestovnoj mreži, lipanj 2015.

7b1

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 7b Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN–T–a, uključujući multimodalna čvorišta / specifičnog cilja 7b1 Poboljšanje cestovne sigurnosti na mjestima s visokim miješanim prometom, lipanj 2015.

7i1

Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru investicijskog prioriteta 7i „Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN–T“/ specifičnog cilja 7i.1 Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima, srpanj 2015.

7ii1 i 7ii2

Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 7ii/ specifičnog cilja 7ii1 Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike i 7ii1 i 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu, rujan 2015.

7ii1 i 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu, srpanj 2015.

7ii3

Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru investicijskog prioriteta 7ii „Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti“ / specifičnog cilja 7ii3 Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom, srpanj 2015.

7iii1

Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru investicijskog prioriteta 7iii „Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke“ / specifičnog cilja 7iii1 Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže, srpanj 2015.

9a1, 9a2 i 9a3

Kriteriji i metodologiju odabira operacija u  okviru investicijskog prioriteta 9a „Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici“ / specifičnog cilja 9a1 „Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja“ i Specifičnog cilja 9a2 „Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja“, rujan 2015.;

9a1 „Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja“ i Specifičnog cilja 9a2 „Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja“, srpanj 2016.;

9a1 „Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja“ i Specifičnog cilja 9a2 „Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja“, veljača 2018.;

9a3 – Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, svibanj 2018.;

9a3 – Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, svibanj 2016.

9a4

Kriteriji za odabir operacija i metodologije u okviru investicijskog prioriteta 9a / specifičnog cilja 9a4 Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata, prosinac 2017.

9a5

Kriteriji za odabir operacija i metodologije u okviru investicijskog prioriteta 9a / specifičnog cilja 9a5 Jačanje kapaciteta sustava za borbu protiv COVID-19 u Republici Hrvatskoj, kolovoz 2020.

9b1

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 9b / specifičnog cilja 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti  i siromaštva, rujan 2015.

9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti  i siromaštva, studeni 2016.

9b2

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 9b2 Izgradnja novih/zamjenskih i obnova (rekonstrukcija) postojećih stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potresom stradalim područjima , ožujak 2021.

10a1 i 10a2

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 10a “Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje” sa specifičnim ciljevima 10a.1 Razvoj digitalno zrelih škola […] i 10a.2. Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja […], lipanj 2015.

10a3

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 10a/ specifičnog cilja 10a3 Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja, prosinac 2017.

13a1

Kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 13a Priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva, ožujak 2021.

 

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X