Natječaji

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije

Status

Zatvoren
31.01.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.KZŽ.02.

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 4.880.000,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Vrijednost natječaja

4.880.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Opće informacije
Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa.
Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Krapinsko-zagorske županije.
Ukupna raspoloživa sredstava
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 4.880.000,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.
Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
– Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20);
– Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (“Narodne novine, br.76/93, 29/97, 47/99, 38/08, 127/19).
Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru Poziva su:
1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
2. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
3. Grupa 3.: Izvedba radova
4. Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija.
Postupak prijave
Projektni prijedlog podnosi se Krapinsko-zagorskoj županiji preporučenom poštom ili putem pisarnice (Magistratska 1, 49000 Krapina) unutar roka određenog ovim Pozivom.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
Vrsta poziva
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31. siječnja 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
Poziv se zatvara u trenutku iscrpljenja financijske alokacije Poziva.
Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objavljivati na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.kzz.hr u segmentu “Pitanja i odgovori” svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@kzz.hr
U svrhu osiguranja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacije, aktivnosti i troškova u odnosu na projektni prijedlog.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X