Natječaji

Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita

Status

Zatvoren
30.06.2021.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.4.2.30

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partneri na ovom projektu su:

 • Grad Solin – OIB: 40642464411
 • Hrvatske ceste – OIB: 55545787885
 • Lučka uprava Split – OIB: 06992092556
 • Županijska uprava za ceste Split – OIB: 65717231356

Nije dopušteno naknadno uvođenje novih partnera na projektu.

Raspoloživost sredstava

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 50.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda koji se može dodijeliti unutar ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga iznosi do 82.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije)

Projekt se može sufinancirati u iznosu do 85% prihvatljivih izdataka, do utvrđenog maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja za projekt uvođenja inteligentnih transportnih sustava na
funkcionalnom prometnom području Grada Splita
1. Ukupna bespovratna sredstva 85%
(Sredstva Europske unije)
82.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore utvrđuje se prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

MMPI kao Posredničko tijelo razine 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (sve što ne predstavlja sredstva EU) osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka u sklopu ovog Poziva izuzev dijela koji se odnosi na troškove osoblja partnera na projektu.
 • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku
  njihovog nastanka izuzev dijela koji se odnosi na troškove osoblja partnera na projektu.

Partneri na projektu obvezni su osigurati sredstva za financiranje:

 • razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektne stavke koja se odnosi na plaće njihovih zaposlenika te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka projektne stavke zaposlenika.
 • sredstva za financiranje neprihvatljiv troškova plaća njihovih zaposlenika, neovisno o trenutku njihova nastanka.

Vrijednost natječaja

82.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj Poziva je razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Specifični cilj Poziva je uvođenje inteligentnih transportnih sustava koji predstavljaju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa koji će doprinijeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja na funkcionalnom prometnom području grada Splita koje osim grada Splita obuhvaća i područje grada Solina.

Unaprijed definirani prijavitelj ovog poziva je:

 • Grad Split – OIB: 78755598868

Prihvatljive aktivnosti

 1. Izrada dokumentacije i integracija / implementacija sustava i opreme
  • Obuhvaća nabave izrade projektno tehničke dokumentacije i implementaciju sustava ITS (uključuje radove i nabavu usluga i roba za podsustave Upravljanje prometom – semaforski sustav i adaptivno upravljanje prometom, Video nadzor prometnog sustava, Prioritizacija vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi, Sustav za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša, te sustava za informiranje vozača putem izmjenjivih prometnih znakova na 2 lokacije, uspostava i opremanje Centra za kontrolu i nadzor prometa, te razvoj, izradu i implementaciju mobilne aplikacije za informiranje putnika)
 2. Stručni nadzor građenja
  • Obuhvaća aktivnosti stručnog nadzora, projektantskog i geodetskog nadzora, kontrolnih ispitivanja, te koordinatora II (sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) itd.
 3. Doprinos projekta horizontalnim politikama
  • Ova aktivnost uključuje usluge, opremu i radove vezane uz osiguravanje doprinosa projekta horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji ili pristupačnosti za osobe s invaliditetom
 4. Promidžba i vidljivost
  • Provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.). – troškovi promidžbe i vidljivosti prihvatljivi su do najviše 3% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
 5. Upravljanje projektom i administracija
  • troškovi osoblja prijavitelja i partnera na projektu (plaće i ostali rashodi za zaposlene)
  • troškovi vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije
  • troškovi upravljanja projektom i administracija prihvatljivi su do najviše 5% ukupno
   prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
  • U slučaju vlastitog upravljanja projektom i administracije prihvatljivi su i neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja zaposlenih kod Prijavitelja i partnera, sukladno članku 68. (1b) Uredbe EU 1303/2013, odnosno izmjene iste (Uredba (EU) br. 2018/1046, čl. 272. stavak 29.), a koji ne ulaze u gore navedeno ograničenje od 5%.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi (http://efondovi.mrrfeu.hr) u elektroničkom obliku.

Poziv je zatvoren s danom 17. svibnja 2021. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X