Natječaji

Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza

Status

Zatvoren
30.09.2021.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.4.2.29

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda koji se može dodijeliti unutar ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga iznosi do 364.800.000,00 kuna (Sredstva Europske unije).

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 5.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 122.800.00,00 kuna (Sredstva Europske unije).

Postotak sufinanciranja iz KF-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.

Intenzitet potpore utvrđuje se prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

MMPI kao Posredničko tijelo razine 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta

Prijavitelji se obvezuju iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (sve što ne predstavlja sredstva EU) osigurati:
- Sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka u sklopu ovog Poziva
- Sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

 

Vrijednost natječaja

364.800.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Poziv je nastavak aktivnosti prethodnog poziva (KK.07.4.2.03, „Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza“) kojim se želi završiti pokrenuti ciklus modernizacije autobusnih voznih parkova korisnika prethodnog poziva i time koncentracijom ulaganja postići gore opisanu svrhu u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na raspoloživa sredstva. Ovakvim Pozivom osigurava se da ulaganja u javni prijevoz putnika imaju najveći mogući učinak na korištenje javnog prijevoza, smanjenje korištenja osobnih automobila te veći pozitivan utjecaj na okoliš (u svrhu što većeg doprinosa ostvarenju pokazatelja OPKK).

Opći cilj Poziva je razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Specifični cilj Poziva je zamjena zastarjelog voznog parka i osiguranje odgovarajuće razine usluge javnog prijevoza na linijama koje su predmet ugovora o javnim uslugama sklopljenim između tijela javne vlasti i prijevoznika.

Unaprijed definirani prijavitelji ovog poziva su:
• Promet d.o.o. Split – OIB 13421314997
• Liburnija d.o.o. Zadar – OIB 03655700167
• Autopromet d.o.o. Sisak – OIB 71445870691
• Autotrolej d.o.o. Rijeka – OIB 19081493664
• ZET d.o.o. Zagreb – OIB 82031999604
• Libertas d.o.o. Dubrovnik – OIB 36411681446
• Pulapromet d.o.o Pula – OIB 96328250067
• GPP d.o.o Osijek – OIB 96779488329
• Polet d.o.o Vinkovci – OIB 49026633125

Prihvatljive aktivnosti

1. Osuvremenjivanje putničkog voznog parka (autobusa) s niskom emisijom CO2 za prijevoznike u javnom prijevozu

Obuhvaća nabavu novih autobusa za pružanje usluge javnog prijevoza koji će zamijeniti zastarjeli vozni park na utvrđenim linijama i koji ispunjavaju minimalne zahtjeve navedene u UREDBA KOMISIJE (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

2. Doprinos projekta horizontalnim politikama

Ova aktivnost uključuje usluge, opremu i radove vezane uz osiguravanje doprinosa projekta horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji ili pristupačnosti za osobe s invaliditetom (točke 2.13., 2.14. i 2.15. Uputa za prijavitelje).

3. Promidžba i vidljivost

provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).

4. Upravljanje projektom i administracija

Financiranje aktivnosti upravljanja projektom i administracija moguće je samo ugovaranjem vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije vezane uz projekt.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi (http://efondovi.mrrfeu.hr) u elektroničkom obliku.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje

 

Poziv je zatvoren s danom 30. rujna 2021. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X