Natječaji

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije

Status

Zatvoren
31.12.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.KZŽ.01.

Područje

Obrazovanje

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Škole

Vrtići

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iz fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi 7.707.000,00 HRK, a osiguran je u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

VAŽNO! Krapinsko-zagorska županija, kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, a uz suglasnost NKT, povećalo je alokaciju ukupnog raspoloživog  iznosa bespovratnih financijskih sredstava.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 2.022.894,68 EUR, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Vrijednost natječaja

7.707.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

VAŽNO! Na prijedlog Krapinsko-zagorske županije kao Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT) dalo je suglasnost da se kao prihvatljivi troškovi u Uputi za prijavitelje, točci 2.9. Prihvatljivi troškovi, Grupa 3. Izvedba radova dodaju i sljedeće stavke:

–  trošak popravka i kupnje zamjenske opreme (uključujući namještaj i IT opremu) stradale u potresu potrebne za redovan rad i funkcioniranje ustanove

– troškovi popravka okoliša oštećenog u potresu

– troškovi prilagodbe privremenog prostora u najmu ili vlasništvu ustanove koji se koristi za vrijeme obnove matične ustanove, a za potrebe omogućavanja redovnog rada ustanove.

Istovremeno, u točci 2.10. Neprihvatljivi troškovi Upute za prijavitelje briše se stavka:

– troškovi nabave opreme

Opće informacije
Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
Svrha poziva
Svrha poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava odgoja i obrazovanja te nadoknada financijskih sredstava projektima u području odgoja i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite infrastrukture i pogona namijenjenih za odgoj i obrazovanje, izvršene usluge stručnog utvrđivanja zatečenog stanja i izrade snimki o zatečenom stanju, izrade projektno-tehničke dokumentacije za provedbu projekata te za provedbu radova s ciljem vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području odgoja i obrazovanja, provedbe projekata rušenja i uklanjanja građevina te izgradnje nove infrastrukture i pogona (zgrada) za odgoj i obrazovanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Krapinsko-zagorske županije te izvođenja radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.
Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iz fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi 7.707.000,00 HRK, a osiguran je u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) kao osnivači javne ustanove koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja, djelatnost odgoja i obrazovanja, a u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije
– javne ustanove osnovane od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/27, 47/99, 35/08, 127/19) koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, djelatnost odgoja i obrazovanja, a u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije
Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
Grupa 1: Hitne mjere sanacije
Grupa 2: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
Grupa 3: Izvedba radova
Grupa 4: Upravljanje projektom i administracija
Grupa 5: Promidžba i vidljivost
Postupak prijave
Projektni prijedlog se podnosi Krapinsko-zagorskoj županiji, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte ili predajom u pisarnicu na adresu:
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1
49000 Krapina
Vrsta poziva
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno do 31.12.2021. godine, ovisno što nastupi ranije.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
Obrazložena informacija o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavi Poziva , kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.kzz.hr
Poziv se zatvara u trenutku iscrpljena financijske alokacije projekta.
Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2021. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.
Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.
Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objavljivati tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.kzz.hr u segmentu “Pitanja i odgovori” svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@kzz.hr
U svrhu poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacije, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedini projektni prijedlog.

Informativne radionice

Važna obavijest
ODRŽAVANJE RADIONICE
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“,referentna oznaka: FSEU.KZŽ.01.
Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ - obnova infrastrukture i pogona u području odgoja i obrazovanja, oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Krapinsko-zagorske županije“
održat će se u četvrtak, 10. lipnja 2021. godine, od 13:00 do 14:00 sati u dvorani za sastanke Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, Bobovje 52G, Krapina.
Na radionici će predstavnici Krapinsko-zagorske županije predstaviti sadržaj i uvjete Poziva.
Svi potencijalni prijavitelji obaviješteni su o održavanju online radionice putem e-maila.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X