Natječaji

Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima

Status

Otvoren
Od 05.01.2022.
Do 30.05.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.2022.MINGOR.04

Područje

Upravljanje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Tijela javne vlasti

Partneri

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 30. svibnja 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 81.850.000,00 kuna, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Vrijednost natječaja

81.850.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima

 

FSEU.2022.MINGOR.04

 

1. Predmet i Svrha (cilj) Poziva

Predmet poziva je potpora provedbi operacija Čišćenja područja Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Svrha (cilj) Poziva je nadoknada sredstava utrošenih radi operacija čišćenja potresom pogođenih područja, te vraćanja u ispravno radno stanje komunalne infrastrukture u kakvom su bili prije katastrofe.

 

2. Ukupna raspoloživa financijska sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 81.850.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 

3. Prihvatljivi prijavitelji

  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pravna osoba s javnim ovlastima koji obavlja djelatnost financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđenje okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kojoj je osnivač Republika Hrvatska.

 

4. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti uklanjanja dijelova građevina, opreme i postrojenja uništenih i/ili oštećenih u potresu odgovarajućom mehanizacijom i strojevima/vozilima u cilju sprječavanja daljnje štete i osiguranja zdravlja i života ljudi. U okviru radova potrebno je omogućiti aktivnosti procjene nastale štete u cilju uspostave funkcioniranja cjelokupnog javnog komunalnog sustava i odvijanja prometa, te vraćanja u ispravno radno stanje građevina, opreme, postrojenja i javnih površina. Nužno je građevni i ostale vrste materijala i otpada, uključujući povećane količine odvojeno sakupljenog otpada na lokacijama kontejnerskih naselja, centara za humanitarnu pomoć, Stožera civilne zaštite i sl. a što je direktno posljedica potresa, sakupiti, prevesti i zbrinuti na zakonom propisan način.

U okviru ove aktivnosti prihvatljive su sve radnje čišćenja područja koje su poduzete neposredno nakon potresa kao i tijekom narednog razdoblja u kojem su se značajno povećale količine materijala od rušenja i količine raznih vrsta otpada.

 

5. Administrativni podaci

Poziv se provodi kao otvoreni poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.05.2022. godine ovisno koji uvjet prije nastupi.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.satrukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/.

Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

 

6. Pitanja i odgovori

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv4@mingor.hr.

Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  https://mingor.gov.hr/ svakih 7 radnih dana.

Pitanja i odgovori

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X