Natječaji

ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb

Status

Zatvoren
30.12.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.4.2.18

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partnerstvo je prihvatljivo. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Prijavitelj može imati više od jednog partnera.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 59.135.683,93 HRK.

Vrijednost natječaja

59.135.683,93 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Obavijest o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb”, referentna oznaka: KK.07.4.2.18.

!ŠESTA IZMJENA POZIVA – POVEĆANJE ALOKACIJE!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ (referentna oznaka: KK.07.4.2.18), objavljenom dana 26. srpnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 9. ožujka 2021. godine objavilo šestu izmjenu Poziva zbog povećanja dostupne alokacije sredstava za dodatnih 11,5 milijuna kuna.

Izmijenjenu dokumentaciju Poziva možete pronaći na poveznici.

 

!PONOVNO OTVARANJE POZIVA – POVEĆANJE ALOKACIJE I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU! (5. izmjena Poziva)

Obavještavamo Vas kako je ponovno otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga u modalitetu trajnog poziva „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ (referentna oznaka: KK.07.4.2.18), objavljen 26. srpnja 2019. godine. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 20. listopada 2020. godine ponovno je otvorilo Poziv (peta izmjena Poziva) zbog povećanja dostupne alokacije sredstava za dodatnih oko 6 milijuna kuna. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. prosinca 2020.

ČETVRTA IZMJENA POZIVA

Obavještavamo Vas kako je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ (referentna oznaka: KK.07.4.2.18), objavljenom 26. srpnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 30. lipnja 2020. godine objavilo četvrtu izmjenu Poziva.

TREĆA IZMJENA POZIVA

Obavještavamo Vas kako je u okviru Poziva na dostavu projektnog prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, referentna oznaka: KK.07.4.2.18, objavljenom 26. srpnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 6. studenog 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenja dio teksta Poziva.

 

 

Cilj Poziva
Cilj Poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija biciklističke infrastrukture na području UA Zagreb namijenjene javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području UA Zagreb.
Biciklistička infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području UA Zagreb, većem korištenju javnih sredstava prijevoza kroz nadovezivanje biciklističkih infrastruktura na linije javnog prijevoza i stvaranju pretpostavki za multi-modalni prijevoz, prostorno funkcionalnoj integraciji biciklističko-pješačkog prometa na području cijele UA Zagreb te povećanju sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu. Također, na ovaj način doprinosi se i smanjenju emisije CO2 i negativnog utjecaja na okoliš.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva te najviša dopuštena vrijednost bespovratnih sredstava  je 59.135.683,93 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
 • najviši iznos 8.000.000,00 HRK 

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva Europske unije, odnosno sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova, neovisno o trenutku nastanka troškova.

 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2017. godine, pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 1. lipnja 2023. godine. Razdoblje provedbe projekata u okviru Poziva bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (dio koji je Prilog 1. ovih Uputa).

 

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave s područja UA Zagreb, definirane Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Zagreb od 8. ožujka 2016. godine (MRRFEU, KLASA: 011-01/15-02/4; URBROJ: 538-06-1-2/016-16-12): Grad Zagreb; Grad Donja Stubica; Grad Dugo Selo; Grad Jastrebarsko; Grad Oroslavje; Grad Samobor; Grad Sveta Nedelja; Grad Sveti Ivan Zelina; Grad Velika Gorica; Grad Zabok; Grad Zaprešić; Općina Bistra; Općina Brckovljani; Općina Brdovec; Općina Dubravica; Općina Gornja Stubica; Općina Jakovlje; Općina Klinča Sela; Općina Kravarsko; Općina Luka; Općina Marija Bistrica; Općina Marija Gorica; Općina Orle; Općina Pisarovina; Općina Pokupsko; Općina Pušća; Općina Rugvica; Općina Stubičke Toplice; Općina Stupnik; Općina Veliko Trgovišće.

Partnerstvo je prihvatljivo. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb. Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Prijavitelj može imati više od jednog partnera.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Aktivnosti pripreme i revizije projektno – tehničke dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola koje su preduvjet za izgradnju, prilagodbu i modernizaciju biciklističke infrastrukture (kako bi bila prihvatljiva za financiranje predmetna aktivnost mora biti izravno povezana uz odgovarajuću aktivnost iz točke 2. Infrastrukturna komponenta, odnosno prihvatljiva je samo izrada dokumentacije za konkretnu infrastrukturu koju se planira u okviru projekta graditi/prilagođavati/modernizirati)
 2. Infrastrukturna komponenta projekta
  • Izgradnja novih dionica biciklističke infrastrukture
  • prilagodba/modernizacija postojeće biciklističke infrastrukture u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi
  • izgradnja prateće infrastrukture, uređaja i instalacija u svrhu poboljšanja sigurnosti i povećanja korištenja biciklističkih prometnica
 3. Upravljanje projektom i administracija
 4. Promidžba i vidljivost (u skladu s Uputama za informiranje i vidljivost za Korisnike sredstava)
 5. Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. Uputa za prijavitelje)

 

Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na području urbane aglomeracije Zagreb.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. rujna 2020 godine u 23:59 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 10. rujna 2019. godine u  12:00 sati.

 

IZMJENA POZIVA – Nova Pravila o financijskim korekcijama – 23. kolovoza 2019.

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji o izmjeni Poziva koja se odnosi isključivo na zamjenu dokumenta Prilog 4. “Pravila o financijskim korekcijama” u cijelosti s novim prilogom 4., naziva „Pravila o financijskim korekcijama_izmjena“.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb “ , koja će se održati u četvrtak 5. rujna 2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra (dvorana Akcelerator), Av. Dubrovnik 15, Zagrebački Velesajam, Paviljon 12, 1.kat, 10 000 Zagreb.

Sadržaj informativne radionice Poziva „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, održane u četvrtak, 5. rujna 2019. godine u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), dostupan je na sljedećoj poveznici:

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X