Natječaji

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Status

Zatvoren
31.12.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

IRI

Raspoloživost sredstava

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu od 748.000.000,00 HRK. Sredstva su osigurana temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta.

Vrijednost natječaja

748.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Sažetak

Ovaj poziv je trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od dana objave Poziva do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2019.

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera.

Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija„; Specifičnog cilja 1.b.1 „Novi proizvodi i usluge koji kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) „; Operacije 1.b.1.1.„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu od 748.000.000,00 HRK. Sredstva su osigurana temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku ovomu okviru ovog Poziva iznosi 56.000.000,00 HRK.

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske kroz:

– potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora,

– regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u periodu od 23. ožujka 2015. do 07. travnja 2015., te je objavljeno izviješće o provedenom savjetovanju na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo 1 razine u provedbi Operativnog programa Konkurentnosti i Kohezija 2014.-2020., u drugom tromjesečju 2016. godine organiziralo je  četiri konferencije INNOVA 2016. i pet radionica povodom objave trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Također je dodatno organizirano  info-događanje prije objave natječaja 3. ožujka, 2016. godine u Zagrebu.

IRI prezentacija – svibanj, 2016.g.

Konferencije INNOVA 2016:

  • Opatija, 17. svibnja 2016.
   Osijek, 23. svibnja 2016.
   Split, 24. svibnja 2016.
   Zagreb, 9. svibnja 2016.

Edukacijska radionice:

  • Varaždin, 12. svibnja 2016.,
   Opatija, 18. svibnja 2016.,
   Osijek, 24. svibnja 2016,
   Split, 25. svibnja, 2016,
   Zagreb, 10. svibnja 2016., Zagreb,

Povodnom izmjene natječajne dokumentacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  održalo je edukacijsku radionicu 28. studenog 2016.

držalo je edukacijsku radionicu 28. studenog 2016.

 

OBAVIJEST od 13. kolovoza 2019. godine – nova Pravila o financijskim korekcijama

Poštovani prijavitelji, obavještavamo Vas da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na ugovorene projekte, odnosno projekte koji će se ugovoriti u okviru Poziva. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final). Pravila o financijskim korekcijama prilažemo ovoj obavijesti te su ista objavljena i na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, točnije na poveznicama https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/te https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=549&fondovi=esi_fondovi.

 

29.12.2017. – VAŽNO!!! – OBAVIJEST O ZATVARANJU POZIVA

Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga, te iscrpljenja financijske omotnice, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvara ovaj Poziv.

Zatvaranje nastupa dana 02. siječnja 2018.

Također obavještavamo prijavitelje da smo osigurali dodatnih 250.000.000,00 HRK za financiranje zaprimljenih projektnih prijedloga koji će udovoljiti svim kriterijima postupka dodjele.

 

23.10.2017. – VAŽNO!!! – OBAVIJEST O OBUSTAVI POZIVA NA ODREĐENO VRIJEME

Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga na Poziv, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga na određeno vrijeme. Ova obustava nastupa 23. listopada 2017. godine u 24.00 sata, a traje do 02. siječnja 2018. u 12 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratiti prijaviteljima.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

Napomena: Pitanja pristigla na adresu elektroničke pošte IRI@mingo.hr u razdoblju obustave Poziva neće se smatrati zaprimljenima te na njih neće biti dan odgovor. Mogućnost postavljanja pitanja otvorit će se u slučaju ponovnog pokretanja zaprimanja projektnih prijedloga po ovom Pozivu.
12.10.2017. OBAVIJEST!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je vrijednost do sada zatraženih bespovratnih potpora, temeljem zaprimljenih prijava na Trajno otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, Referentna oznaka: KK.01.2.1.01, danas dosegnuo 1.461.967.241,56 HRK, što čini 195% ukupno raspoložive alokacije Poziva. Obzirom da je Uputama za prijavitelje propisano da se Poziv obustavlja na određeno vrijeme, između ostalog, najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na ukupno raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava, dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a, ovim putem najavljujemo njegovu skoru obustavu.

 

VAŽNO – 1. ISPRAVAK POZIVA !!!
Nastavno na zaprimljene upite potencijalnih prijavitelja te nastavno na konzultacije Ministarstva gospodarstva i Upravljačkog tijela – Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Posredničkog tijela razine 2 – Hamag-Bicra, obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je MINGO objavio Prvi ispravak natječajne dokumentacije Trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Kako bi se osigurao primjeren rok potencijalnim prijaviteljima za prilagodbu, datum za početak podnošenja projektnih prijava pomiče se na 08. lipnja 2016. godine. Navedena izmjena stupa na snagu danom objave.

Dokumentacija – Prvi ispravak Poziva
Originalna dokumentacija

VAŽNO – 2. ISPRAVAK POZIVA !!!
Dana 7. lipnja 2016. godine objavljena je druga izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu odnosno primjenjuje se od 7.lipnja 2016.

Dokumentacija – Drugi ispravak Poziva
Originalna dokumentacija

VAŽNO – 3. ISPRAVAK POZIVA !!!

Dana 15. srpnja 2016. godine objavljena je treća izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 15. srpnja 2016.

Dokumentacija – Treći ispravak Poziva
Originalna dokumentacija
VAŽNO – 4. ISPRAVAK POZIVA !!!
Dana 14. studenog 2016. godine objavljena je četvrta izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 15. studenog 2016.

IRI edukacijska radionica 28.11.2016.

Dokumentacija – Četvrti ispravak Poziva 
Originalna dokumentacija

VAŽNO – 5. ISPRAVAK POZIVA !!!
Dana 11. svibnja 2017. godine objavljena je četvrta izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 12. svibnja 2017. godine.

Dokumentacija – Peti ispravak Poziva 

VAŽNO – 6. ISPRAVAK POZIVA !!!

Dana 16. listopada 2017. godine objavljena je šesta izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu danom objave, odnosno 16. listopada 2017. godine.

Dokumentacija – Šesta izmjena Poziva

Dokumentacija:

Dokumentacija_IRI.zip

 

Učestala pitanja i odgovori:

Prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja za vrijeme trajanja Poziva. Odgovori će biti objavljeni tijekom postupka dodjele na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.mingo.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja prijavitelja.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem e-pošte na sljedeću adresu: IRI@mingo.hr.

U interesu jednakog tretmana prijedloga PT1 ne može dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

Pitanja i odgovori
Najčešće postavljena pitanja 

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X