Natječaji

Poziv za sufinanciranje izgradnje podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku

Status

Zatvoren
30.09.2021.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.4.2.31

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 50.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije i Državnog proračuna).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 93.100.000,00 kuna (sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose maksimalno 79.135.000,00 kuna.

Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova (85% KF +15% DP).

Postotak sufinanciranja iz KF-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja za projekt izgradnje podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku

1. Ukupna bespovratna sredstva 100% (Sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna)

93.100.000,00 HRK

2. Sredstva Europske unije (85% Kohezijski fond) 

79.135.000,00 HRK
3. Sredstva Državnog proračuna (15%) 13.965.000,00 HRK

 

Intenzitet potpore utvrđuje se prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

MMPI kao Posredničko tijelo razine 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (sve što ne predstavlja sredstva EU) osigurati:

  • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

93.100.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj Poziva je razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Specifični cilj Poziva je izgradnja podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku čime će se ukloniti usko grlu gradskog i prigradskog prometa od velikog značaja i za javni promet te željeznički promet.

Unaprijed definirani prijavitelj ovog poziva je:

  • Grad Osijek – OIB: 30050049642

Prihvatljive aktivnosti

1. Izvođenje radova

Obuhvaća radove, opremu i usluge na cestovnom podvožnjaku, cestovnom i željezničkom mostu, intrazonskoj cesti, pješačkim i biciklističkim stazama, devijaciji željezničkog kolosijeka (uključujući organizaciju prijevoza putnika autobusima i dodatne radne snage (koordinator prometa), te izradu prometno-tehnološkog elaborata), potpornim zidovima, sanitarno – fekalnoj kanalizaciji, oborinskoj odvodnji i crpnoj stanici, javnoj rasvjeti, vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, privremenom prilazu (uključujući trošak privremenog zakupa zemljišta, te izrade projektne dokumentacije za potrebe privremenog prilaza) i svoj popratnoj infrastrukturi.

2. Stručni nadzor građenja

Obuhvaća aktivnosti stručnog nadzora, projektantskog i geodetskog nadzora, kontrolnih ispitivanja, te koordinatora II (sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) itd.

3. Doprinos projekta horizontalnim politikama

Ova aktivnost uključuje usluge, opremu i radove vezane uz osiguravanje doprinosa projekta horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji ili pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

4. Noveliranje izvedbenog projekta

5. Promidžba i vidljivost

Provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.). Troškovi promidžbe i vidljivosti prihvatljivi su do najviše 3% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

6. Upravljanje projektom i administracija

Troškovi vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije (voditelj projekta građenja (sukladno čl.38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN br. 78/15, 118/18, 110/199), stručnjak za upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, administratora na projektu i slično). Troškovi upravljanja projektom i administracija prihvatljivi su do najviše 5% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi (http://efondovi.mrrfeu.hr) u elektroničkom obliku.

Poziv je zatvoren s danom 25. svibnja 2021. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X