Natječaji

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije”

Status

Zatvoren
30.11.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.MMPI.03.

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

lokalne/regionalne javne institucije

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 350.000.000,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Vrijednost natječaja

350.000.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Opće informacije

Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije“ nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području grada Zagreba počevši od 22. ožujka 2020. godine. (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 350.000.000,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), na području Zagrebačke županije;
  • Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Grupa 3.: Izvedba radova

Postupak prijave

Projektni prijedlog, odnosno sva dokumentacija koja se prilaže uz projektnu prijavu, izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referentna oznaka poziva FSEU.MMPI.03., te rečenica Za poziv: „VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENE U POTRESU NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE“ s naznakom „Ne otvarati prije službenog početka obrade projektne prijave“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Poziv je otvoren do 30. studenog 2022. godine.

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i https://mmpi.gov.hr/ u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: pozivi@mmpi.hr.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X