Natječaji

POZIV na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava FINANCIRANJE SLUŽBI SPAŠAVANJA za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (referentna oznaka: FSEU.2022.MUP.)

Status

Zatvoren
30.04.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.2022.MUP.

Područje

Ostalo

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Gospodarski subjekti

Tijela javne vlasti

Vrijednost natječaja

165.320,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

                                                                 SAŽETAK

 POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije”

                                        (referentna oznaka: FSEU.2022.MUP.)

Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija financiranih iz Fonda solidarnosti EU (FSEU).

 

 • Svrha (cilj) Poziva:

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Serija potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je velike materijalne štete – oštećene su i srušene brojne stambene zgrade, uništene kuće, crkve, bolnice, automobili te je bila neophodna žurna provedba mjera zaštite i spašavanja stanovništva iz ruševina i nesigurnih građevina, odnosno provedba hitne evakuacije.

Pripadnici služba sustava civilne zaštite su izašli na teren u najkraćem mogućem roku kako bi raščistili ulice od srušenih građevina, strojevima su odvezli dijelove srušenih građevina i evakuirali ljude iz nesigurnih građevina. Službe su bile na usluzi građanima zbog neočekivane krizne situacije izazvane potresom te su sudjelovale na uklanjanju posljedica potresa (raščišćavanje materijala, popravljanje dimnjaka, vraćanje crijepova itd.).

Pri traganju za građanima i spašavanju te informiranju građana utrošeni su dodatni financijski resursi za osiguravanje naknada za prekovremeni rad i prehranu pripadnika službi spašavanja, gorivo i energiju, kao i  za izvanredno korištenje sredstava za rad te humanitarnu pomoć u obliku prehrane i paketa s osnovnim potrepštinama. Izvanredno korištenje sredstava za rad  podrazumijeva opremu za spašavanje, materijalno-tehnička sredstva, IT i IKT (informacijska i komunikacijska tehnologija) opremu i sustav koji su korišteni u povećanom opsegu radi razmjera potresa. Također, tijekom interventnih zahvata, sredstva za rad koja uključuju tehnička sredstva, sustave i opremu su oštećena, uništena ili stavljena izvan upotrebe, te je bila potrebna nabava novih kako bi se nadomjestilo uništeno.

 Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 82.660.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva

 

 • Prihvatljivi prijavitelji

 Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

 • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
 • udruge prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19) i Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), a obavljaju djelatnosti u području dobrovoljnog vatrogastva i/ili traganja i/ili zaštite i spašavanja;
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
 • pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
 • pravne osobe koje su odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
 • pravne osobe iz kategorije temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno članku 2. točki 29 Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21).

 

 • Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

          Grupa 1. Aktivnosti službi spašavanja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine

Aktivnosti Grupe 1. obuhvaćaju intervencije službi spašavanja, pružanje humanitarne pomoći i informiranje stanovništva pogođenog potresom.

         Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti Grupe 2. obuhvaćaju izradu Obrasca 1 i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

 

 •  Postupak prijave

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu:

                                   Ministarstvo unutarnjih poslova

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije

                                           Ulica grada Vukovara 33

                                                    10 000 Zagreb

 

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno naveden naziv Poziva: Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i  Bjelovarsko-bilogorske županije  s naznakom “Ne otvarati prije službenog otvaranja projektnih prijedloga”, uz puni naziv i adresu prijavitelja. Na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje projektnog prijedloga. Projektni prijedlog predaje se u digitalnom formatu (xls, pdf i sl. na USB-u). Projektni prijedlozi poslani na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

Vremenom zaprimanja projektnog prijedloga smatra se vrijeme kada je projektni prijedlog predan u pisarnici nadležnog tijela (kada ga se predaje izravno u pisarnici). Ako se projektni prijedlog šalje preporučeno putem pošte ili drugog ovlaštenog pružatelja usluge, vremenom zaprimanja projektnog prijedloga smatra se vrijeme predaje pošti ili drugom ovlaštenom pružatelju usluge.

 

 • Vrsta Poziva

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 30.04.2022. godine do 12 sati, ovisno što nastupa ranije.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Obrazložena informacija o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavi Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr  i https://mup.gov.hr.

U slučaju da se Poziv i natječajna dokumentacija izmijene ili dopune prije datuma zatvaranja Poziva, sve izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama https://mup.gov.hr i  www.strukturnifondovi.hr. Prijavitelji su obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva na dostavu projektnih prijedloga i natječajne dokumentacije sukladno objavljenim uputama.

Pri izradi i objavi Izmjena i/ili dopuna, prijaviteljima se osigurava dovoljno vremena za izmjenu i/ili dopunu projektnih prijedloga, a u slučaju da su projektni prijedlozi već dostavljeni, osigurava se rok za njihove izmjene i/ili dopune ili dostavu dodatnih informacija.

Projektni prijedlozi koji se predaju nakon proteka roka za predaju neće se razmatrati, odnosno neće biti uvršteni u postupak dodjele.

 

 • Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i https://mup.gov.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: pozivi.FSEU2022@mup.hr

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

 

Dokumentacija

REGISTAR UGOVORA 2.12.2022.


Popis sklopljenih ugovora do 02. prosinca 2022. godine
Datum: 7.12.2022. - Pogledaj prijašnje verzije

REGISTAR UGOVORA 02.09.2022.

Popis sklopljenih ugovora zaključno s datumom 02.09.2022. (250 ugovora) Datum: 15.9.2022.

Registar ugovora 22. kolovoza 2022.

Ugovori od broja 1. do 226. Datum: 24.8.2022.

Registar ugovora

Registar potpisanih ugovora do 23. lipnja 2022. Datum: 4.7.2022.

REGISTAR UGOVORA _ 11. lipnja 2022.

Popis sklopljenih ugovora zaključno sa 11. lipnja 2022. Datum: 13.6.2022.

Registar sklopljenih ugovora

15. svibanj 2022. Datum: 16.5.2022.

REGISTAR UGOVORA

06.05.2022. Datum: 7.5.2022.

Registar ugovora 27.04.2022.

Popis ugovora od rednog broja 1 do 12, potpisanih do 26. travnja 2022. godine Datum: 28.4.2022.

REGISTAR UGOVORA 21.04.2022.

Popis sklopljenih ugovora zaključno s danom 21.04.2022. godine Datum: 22.4.2022.

UPUTE za prijavitelje - izmjene od 22. ožujka 2022. godine


Izmjene se odnose na 3.2. "Rok za predaju projektnog prijedloga" i označene su žutom bojom
Datum: 22.3.2022. - Pogledaj prijašnje verzije

SAŽETAK Javnog poziva - izmjene od 22.ožujka 2022. godine


Izmjene su navedene pod 5. Vrsta Poziva i označene su žutom bojom
Datum: 22.3.2022. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori

1. set Pitanja i odgovori 13.01.2022.


6 pitanja i odgovora
Datum: 13.1.2022.

2. set Pitanja i odgovori 21.01.2022.


9 pitanja i odgovora
Datum: 21.1.2022.

3. set Pitanja i odgovori 02.02.2022.


17 pitanja i odgovora
Datum: 3.2.2022.

4. set Pitanja i odgovori 11.02.2022.


6 pitanja i odgovora
Datum: 11.2.2022.

5. set Pitanja i odgovori 24.02.2022.


3 pitanja i odgovora
Datum: 24.2.2022.

6. set pitanja i odgovori 10.03.2022.


8 pitanja i odgovora
Datum: 11.3.2022.

7. set pitanja i odgovori 28.03.2022.


2 pitanja i odgovora
Datum: 29.3.2022.

8. set pitanja i odgovori 12.04.2022.


4 pitanja i odgovora
Datum: 12.4.2022.

Nadležna institucija

Ministarstvo unutarnjih poslova

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X