Natječaji

Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin

Status

Zatvoren
25.11.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.4.2.41

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ iznosi 1.791.760.602,63 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 1.419.408.482,10 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 975.315.032,88 HRK.

Vrijednost natječaja

975.315.032,88 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

  1. Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Split – Solin s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe: izgradnju 60,65 km novog sustava javne vodoopskrbe, izgradnju 14 crpnih stanica, izgradnju 14 vodosprema (20.350 m3), izgradnju 1.243 priprema za kućne priključke te rekonstrukciju 4,28 km postojećeg sustava javne vodoopskrbe,
  • izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 93,55 km novih kanalizacijskih kolektora, izgradnju 14,76 km tlačnih cjevovoda, izgradnju 26,69 km kabelske kanalizacije (povezivanje izgrađenog sustava u sustav daljinskog nadzora i upravljanja), izgradnju 4,28 km podmorskog ispusta, izgradnju 32 i rekonstrukciju 3 crpne stanice, izgradnju 7 retencijskih bazena i 5 kišnih preljeva, izgradnju 2.593 priprema za kućne priključke, sanaciju 13,61 km kanalizacijskih kolektora, rekonstrukciju 1,85 km kanalizacijskih kolektora,
  • nadogradnju postojećeg CUPOV-a Stupe s 1. na 2. stupanj pročišćavanja (od mehaničkog na biološku obradu) uz povećanje kapaciteta na 275.000 ES.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  1. 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe
  2. 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

2.  Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ iznose 975.315.032,88HRK.

3.  Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos ako je relevantno)

Nije primjenjivo.

4.  Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF- iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ iznosi 68,7127804%.

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

5.  Prihvatljivi prijavitelji

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ je Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

6.  Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za ljudsku potrošnju izgradnjom te rekonstrukcijom mreža opskrbe vode za ljudsku potrošnju;
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom/rekonstrukcijom/sanacijom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
  • nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

7.  Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije konkretnije na području Grada Splita (naselja Split, Stobreč, Kamen, Žrnovnica i Srinjine), Grada Solina (naselja Solin, Vranjic, Mravince i Kučine), Općine Klis (naselje Klis), Općine Dugopolje (naselja Dugopolje i Koprivno) i Općine Podstrana (naselje Podstrana).

8. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja)

S obzirom na to da se radi o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rok podnošenja nije definiran.

 

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=5d1c2b19-74da-41ca-a040-ab10efdc5eec

 

OBAVIJEST od 9. kolovoza 2019. godine –  Nova Pravila o financijskim korekcijama

Poštovani, obavještavamo Vas da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte ugovorene, odnosno koji će se ugovoriti u okviru Poziva. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final). Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova OVDJE i OVDJE.

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X