Natječaji

ITU – Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek

Status

Zatvoren
31.12.2019.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.1.1.02

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Obvezan partner za sve projektne prijedloge za projekte koji obuhvaćaju aktivnosti pod rednim brojem 2. iz točke 2.7. Uputa za prijavitelje (infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu i razvoj popratnih sadržaja) je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Drugi prihvatljivi partner(i) u okviru ovog Poziva su:

 1. Tijela javne vlasti, JLS, JR(P)S;
 2. Ustanove u kulturi;
 3. Vlasnici kulturnih dobra - vidjeti Napomenu 2 (točka 2.2. Uputa za prijavitelje);
 4. Mali i srednji poduzetnici;
 5. Organizacije civilnog društva - vidjeti Napomenu 1 (točka 2.2. Uputa za prijavitelje)

 

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 32.201.194,75 HRK.

Vrijednost natječaja

32.201.194,75 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Obavijest o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek“, referentna oznaka: KK.06.1.1.02.

 Pregled potpisanih ugovora – Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek

ČETVRTA IZMJENA POZIVA – 18. prosinca 2019. godine

Obavještavamo Vas u kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva „Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek, referentna oznaka: KK.06.1.1.02, objavljenog dana 12. studenoga 2018. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 19. prosinca 2019. godine objavilo četvrtu izmjenu Poziva kojom se mijenja financijska alokacija i prihvatljivi prijavitelji.

 

IZMJENA POZIVA – Nova Pravila o financijskim korekcijama – 23. kolovoza 2019.

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji o izmjeni Poziva koja se odnosi isključivo na zamjenu dokumenta Prilog 4. “Pravila o financijskim korekcijama” u cijelosti s novim prilogom 4., naziva „Pravila o financijskim korekcijama_izmjena“.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga!!
Obavještavamo unaprijed određene prijavitelje kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva „Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek“, referentna oznaka: KK.06.1.1.02, objavljenog dana 12. studenoga 2018. godine, produljen rok za predaju projektnih prijedloga.
Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 31. prosinca 2019. godine u 23:00 sata.
Produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga!!

Obavještavamo unaprijed određene prijavitelje kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva “Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek”, referentna oznaka: KK.06.1.1.02, objavljenog dana 12. studenoga 2018. godine, produljen rok za predaju projektnih prijedloga. Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 31. srpnja 2019. godine u 23:00.

 

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Predmet Poziva: Ulaganja u kulturnu baštinu u svrhu razvoja turizma i povećanja zapošljavanja na području Urbane aglomeracije Osijek.

Svrha (cilj) Poziva: Pružanje potpore projektima temeljenima na obnovi kulturne baštine Urbane aglomeracije Osijek, koji osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 32.370.868,71 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta

 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • 100.000,00 HRK

Prema preliminarnoj procjeni unaprijed određenih prihvatljivih prijavitelja (točka 2.1 ovih Uputa) definirani su maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju kako slijedi:

 • Utvrda Kolođvar (Čepin) – 1.883.645,28 HRK
 • Erdutska Kula (Erdut) – 960.657,08 HRK
 • Dvorac Eugen Savojski (Bilje) – 1.883.599,98 HRK
 • Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića (Valpovo) – 7.725.835,70 HRK
 • List do lista, industrijska baština (Belišće) – 16.919.313,76 HRK
 • Galerija Petar Smajić (Ernestinovo) – 278.142,95 HRK
 • Čuvarica baštine u srcu Bizovca (Bizovac ) – 2.550.000,00 HRK

 

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Urbane aglomeracije Osijek utvrđene temeljem  usvojene Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek te Odluke o donošenju izmjena i dopuna Akcijskog plana Strategije za razdoblje 2018. i 2019.

 • Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, OIB: 70663673307
 • Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31550 Valpovo, OIB: 84382730327
 • Općina Bilje, Ul. kralja Zvonimira 1b, 31327 Bilje, OIB: 23962939458
 • Općina Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin, OIB: 64176613943
 • Općina Erdut, Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj, OIB: 32673161142
 • Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo, OIB: 70167232630
 • Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac, OIB : 31800017596

Obvezan partner za sve projektne prijedloge za projekte koji obuhvaćaju aktivnosti pod rednim brojem 2. iz točke 2.7. Uputa za prijavitelje (infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu i razvoj popratnih sadržaja) je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Drugi prihvatljivi partner(i) u okviru ovog Poziva su:

 1. Tijela javne vlasti, JLS, JR(P)S;
 2. Ustanove u kulturi;
 3. Vlasnici kulturnih dobra – vidjeti Napomenu 2 (točka 2.2. Uputa za prijavitelje);
 4. Mali i srednji poduzetnici;
 5. Organizacije civilnog društva – vidjeti Napomenu 1 (točka 2.2. Uputa za prijavitelje)

 

Predviđeni intenzitet potpore

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom.

Ukoliko se radi o ulaganjima koja sadrže element državne potpore sukladno članku 107. stavku 1. UFEU, primijenit će se pravila za dodjelu državnih potpora, što uključuje pravila za izračun maksimalnog intenziteta potpore, kako je navedeno pod točkom 1.6 Uputa za prijavitelje te u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine, kojeg je donijelo Ministarstvo kulture, a nalazi se u Prilogu 8. Uputa za prijavitelje.

Neovisno o određenoj kategoriji potpore, maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) koji može biti dodijeljen unutar ovog Poziva, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a iznosi 85% prihvatljivih izdataka.

 

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

 • Priprema projektno – tehničke dokumentacije i studija
 • Infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu i razvoj popratnih sadržaja
  • zaštitu, obnovu i revitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje);
  • rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje;
  • razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštinite razvoj kulturno – turističkih proizvoda;
  • promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. Uputa za prijavitelje)

 

Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Urbane aglomeracije Osijek.

 

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum objave Sažetka poziva na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i javnom portalu sustava eFondovi označava datum objave Poziva.

Poziv se provodi kao ograničeni postupak u modalitetu trajnog Poziva do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine u 23:00 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 20. prosinca 2018. godine u 11:00 sati.

Informativne radionice

Informativna radionica za prijavitelje!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek“  koja će se održati u srijedu, 19. prosinca 2018. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Grad Osijek, Velika vijećnica (u potkrovlju), Kuhačeva 9, u Osijeku.

Registracija se vrši na e-mail adresu: andreja.rast@mrrfeu.hr

 

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek“, održane 19. prosinca 2018. u Osijeku, dostupan je na sljedećim poveznicama:

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X