Natječaji

ITU – Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek

Status

Otvoren
Od 15.10.2020.
Do 11.01.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.18

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Potporne institucije za poduzetnike

Partneri

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz ITU mehanizma je 20.000.000,00 HRK. 

Vrijednost natječaja

20.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

Natječajnu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti na sljedećoj poveznici na stranici eFondovi.hr.

 

Cilj ovog poziva je unaprijediti poduzetničke aktivnosti na urbanom području te povećati zaposlenost u poduzetništvu i ukupne rezultate poslovanja poduzetnika putem poticanja inovacija u poduzetništvu, zelenog poduzetništva i gospodarstva, ulaganja u obrazovanje i jačanje kapaciteta poduzetnika, povezivanje znanstvene zajednice s poduzetništvom te jačanje potpornih institucija i diversifikaciju potpornih programa namijenjenih poduzetništvu.

U okviru ovog Poziva iz ITU mehanizma sredstva će se dodijeliti projektima usmjerenim na poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i usluga koje doprinose poslovnoj uspješnosti, znanju i kompetencijama, inovativnosti i održivosti MSP-a na području Urbane aglomeracije Osijek: Grad Osijek, Grad Belišće, Grad Valpovo, Općina Antunovac, Općina Bilje, Općina Bizovac, Općina Čeminac, Općina Čepin, Općina Darda, Općina Erdut, Općina Ernestinovo, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Koška, Općina Petrijevci, Općina Punitovci, Općina Šodolovci, Općina Tordinci, Općina Vladislavci, Općina Vuka.

 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 20.000.000,00 HRK. 

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u okviru ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 500.000,00 HRK
 • najviši iznos 4.000.000,00 HRK.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta započinje datumom početka obavljanja aktivnosti projekta koje u slučaju projekta koji ne sadrži državne potpore ne može biti ranije od 1. siječnja 2020. godine te istječe datumom završetka obavljanja predmetnih aktivnosti pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 30. rujna 2023. godine.

U slučaju projekta koji sadrži državne potpore, iste mogu biti dodijeljene isključivo ako imaju učinak poticaja u skladu sa člankom 2. stavkom 2. Programa potpora. To znači da je Prijavitelj – podnositelj zahtjeva podnio pisani zahtjev za dodjelu potpore prije početka radova[1] na projektu. Stoga, u navedenom slučaju, kao i početak radova na projektu, razdoblje provedbe ne može započeti te prvi trošak ne može nastati prije datuma podnošenja projektnog prijedloga.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Urbane aglomeracije Osijek ili
 • Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu sukladno definiciji u članku 4., stavku 1., točki 6. Programa potpora, odnosno sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), osim centara kompetencija.

Prihvatljivi PPI mogu biti u javnom ili privatnom vlasništvu:

 • PPI u privatnom vlasništvu mogu biti mikro, mali ili srednji poduzetnici, kako je definirano čl. 5 Programa potpora, a u skladu s člankom 4., stavkom 1., točkom 10. Programa potpora.
 • PPI u javnom vlasništvu mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici, kako je definirano čl. 5 Programa potpora, a u skladu s člankom 4., stavkom 1., točkom 11. Programa potpora, sukladno s Prilogom I. Uredbe 651/2014 Definicija malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljivost prijavitelja provjeravat će se sukladno relevantnim dokumentima navedenima u točki 3.1 Uputa.

 

Prihvatljivi partneri

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima.

U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj, uključujući i pravni oblik kako je navedeno u točkom 2.1. te kriterije za isključenje iz točke 2.3. Uputa za prijavitelje.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Razvoj poduzetničke infrastrukture
  • Ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poduzetničke infrastrukture, uključujući ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima (što uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, rekonstrukciju, opremanje, upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu);
  • Ulaganja u stvaranje nove poslovne poduzetničke infrastrukture, uključujući ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima (što uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, izgradnju, opremanje, upravljanje projektom gradnje, stručni nadzor, koordinacija zaštite na radu).
  • Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura vezanih uz obnovljene prostore/područja.
 • Razvoj poslovne poduzetničke infrastrukture – zone (NAPOMENA: aktivnost je prihvatljiva za jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave s područja Urbane aglomeracije Osijek)
  • Ulaganja u poslovnu infrastrukturu u svrhu razvoja poduzetničke infrastrukture (energije, vodoopskrbe, odvodnje, javne rasvjete, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih/poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju poduzetništva (što uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, radove, opremanje, upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu).
 • Podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP;
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta i rezultata
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela

 

 Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju Urbane aglomeracije Osijek.

 

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 11. siječnja 2021. godine.

 

 

Informativne radionice

Informativna radionica održat će se najkasnije 21 kalendarski dan prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, a točan datum, vrijeme i mjesto održavanja objavit će se na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr  i http://efondovi.mrrfeu.hr.

 

Pitanja se mogu postavljati do najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga (do 28. prosinca 2020.). Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ITU@mrrfeu.hr

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X