EU fondovi mijenjaju Hrvatsku

Novo ruho Brijuna

Fažana

Vrijednost projekta

32.100.533 kn

EU sufinancirano

85%

Opći cilj projekta je unaprjeđenje upravljanja Nacionalnog parka Brijuni na principima održivog korištenja prirodne baštine s ciljem društveno–gospodarskog razvoja lokalne zajednice. Specifični ciljevi projekta uključuju razvoj posjetiteljske infrastrukture i atraktivnih turističkih sadržaja te popularizacija parka kao nezaobilaznog mjesta posjete u Istarskoj županiji. Također, projekt će podići razinu znanja posjetitelja o važnosti prirodne baštine i ojačati obrazovne kapacitete djelatnika radi što kvalitetnijeg upravljanja posjetiteljima.


Saznajte više

Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula

Pula

Vrijednost projekta

58.403.812 kn

EU sufinancirano

85%

Budući da postojeći smještajni kapaciteti ne udovoljavaju broju studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i njihovim zahtjevima vezanima za kvalitetu studentskog života, visinu troškova studiranja, Sveučilište Jurja Dobrile i Studentski centar namjeravaju proširiti smještajne kapacitete i svim skupinama društva, uključujući i marginalizirane osobe, omogućiti uključivanje u sustav visokog obrazovanja. Novi paviljoni u Studentskom domu Pula brojati će 248 kreveta. Od ukupnog broja soba, četiri su sobe prilagođene osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.


Saznajte više

Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana"

Rijeka

Vrijednost projekta

61.024.028 kn

EU sufinancirano

85%

Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ obuhvaća sedamnaest kaštela, utvrđenih gradova i dvoraca te tri sakralna kompleksa. Projekt će objediniti prirodnu, kulturnu, gastronomsku i turističku ponudu Primorsko-goranske županije, ukazati na povezanost srednjovjekovne povijesti tog kraja s europskim krugom te biti velik poticaj razvoju primorskog zaleđa i Gorskog kotara. Projekt završava krajem 2019. te će Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ dati novu dodanu vrijednost projektu Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.


Saznajte više

Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS)

Rijeka

Vrijednost projekta

178.629.017 kn

EU sufinancirano

85%

Projektom je osiguran pristup visokom obrazovanju za različite ciljne skupine, prije svega studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa i studentima s invaliditetom. Istovremeno je unaprijeđena infrastruktura studentskog smještaja i povećana konkurentnost obrazovne infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci optimalnom kombinacijom objekata i sadržaja.


Saznajte više

Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Rijeka

Vrijednost projekta

49.812.816 kn

EU sufinancirano

85%

Cilj projekta je funkcionalno osposobljavanje i poboljšanje učinkovitosti dnevnih bolnica i kirurgija, što je u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020., Nacionalnim planom te ciljevima OPKK, posebice specifičnim ciljem 9a2. Ciljna skupina projekta je 550.000 građana Hrvatske koji gravitiraju KBC Rijeka, odnosno 19.000 pacijenata godišnje.


Saznajte više

SENJ PARK NEHAJ

Senj

Vrijednost projekta

7.422.621,38 kn

EU sufinancirano

75%

Projektom se pridonijelo unaprjeđenju turističke ponude temeljene na kulturno-povijesnoj baštini poboljšanjem javne turističke infrastrukture. Unaprijeđen je razvoj usluga potpore za malo i srednje poduzetništvo i druge relevantne dionike temeljene na prijenosu najboljih praksi, know-how i promociji povoljnog investicijskog okruženja. Ovim projektom stvorena je specifična i prepoznatljiva turistička ponuda - Uskočka priča. Stvorena je i baza za razvoj novih projekata na ovu temu i nove turističke ponude


Saznajte više

Vrtovi Lunjskih maslina

Novalja

Vrijednost projekta

3.922.269,23 kn

EU sufinancirano

75%

Grad Novalja, otok Pag i cjelokupna županija, dobili su novu turističku ponudu, koja omogućava održivi razvoj otoka potičući gospodarski rast u turizmu, promičući javne i privatne interese u zaštiti prirodne baštine te stvaranje novih radnih mjesta. Uređenjem pristupne infrastrukture unutar maslinika istovremeno je omogućena zaštita tisućljetnoga, prirodnog staništa lunjskih maslina, razvoj turističko – edukacijskih sadržaja kao i suvenirska i gastronomska ponuda proizvoda i usluga lokalnih proizvođača.


Saznajte više

Kuća Velebita

Krasno

Vrijednost projekta

30.986.539,09 kn

EU sufinancirano

55%

Izgradnjom Centra za posjetitelje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit stvoren je prepoznatljiv, moderan i atraktivan sadržaj koji privlači turiste u Krasno i okolicu, omogućuje prezentaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti Nacionalnog parka Sjeverni Velebit tijekom cijele godine te kvalitetnu promociju turističkih sadržaja u nacionalnom parku i čitavoj Ličko-senjskoj županiji.


Saznajte više

Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Gospić

Vrijednost projekta

62.627.803 kn

EU sufinancirano

85%

Nositelj projekta je Javna ustanova Park prirode Velebit, a projektni partneri su Zadarska županija, Javna ustanova Natura Jadera te Zagrebački spelološki savez. Projekt se provodi na području Parka prirode Velebit, u općini Gračac. Projekt Centra izvrsnosti – Cerovačke špilje generirat će brojne ekonomske koristi lokalnoj zajednici, među kojima su: povećanje kvalitete života i BDP-a, jačanje gospodarske aktivnosti, povećanje vrednovanja i javna svijesti o vrijednostima kulturne i prirodne baštine, povećanje prihoda od poreza te stvaranje novog identiteta Parka prirode Velebit i Općine Gračac. Trajanje projekta predviđeno je od travnja 2018. do kraja prosinca 2020.


Saznajte više

Zadar baštini - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020

Zadar

Vrijednost projekta

66.461.390 kn

EU sufinancirano

85%

Osnovni cilj projekta je stvaranje novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenjem sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Predmetni projekt usmjeren je na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), jačanje kapaciteta lokalnih dionika u području upravljanja i prezentacije kulturne baštine kao i tržišno pozicioniranje integriranog kulturnog proizvoda grada Zadra i općenito destinacije, što će doprinijeti povećanju atraktivnosti turističke destinacije grada Zadra, smanjiti sezonalnost turizma razvojem selektivnih oblika turizma – kulturni turizam, povećati postotak turista koji odabiru destinaciju radi kulturnih atrakcija te posljedično dati poticaj daljnjem razvoju poduzetništva u turizmu i novom zapošljavanju.


Saznajte više

Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka

Šibenik

Vrijednost projekta

4.741.001,33 kn

EU sufinancirano

85%

Provedbom projekta rekonstruirana je stara Mlinica i uređen pristupni put te je integrirana turistička ponuda šireg drniškog područja promovirana na domaćim i stranim tržištima. Uređenjem i označavanjem biciklističke staze, uređenjem i opremanjem rute za aktivni turizam, obnavljanjem stare Mlinice na Čikoli osigurao se pristup turistima što je značajan doprinos turističkoj ponudi Grada Drniša, cijele županije i Republike Hrvatske. Cilj projekta bio je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u stvaranju novih radnih mjesta na širem području Drniša kroz razvoj turizma, kao i razvoj i promocija autentične i atraktivne turističke ponude na području koje graniči s NP „Krka“ kroz uređivanje kulturnih i rekreacijskih lokaliteta, izgradnju kapaciteta relevantnih dionika i razvoj promotivnih alata.


Saznajte više

Revitalizacija područja tvrđave sv. Ivan

Šibenik

Vrijednost projekta

49.143.692 kn

EU sufinancirano

85%

Projektom je nastavljena obnova fortifikacijskog sustava Šibenika, uz dosadašnje obnove tvrđava svetog Mihovila i Barone. Uz obnovu bedema projektom će biti uvedeni novi inovativni sadržaji i proizvodi, pomoću tehnike 3D video-mappinga na zidinama će biti prikazivani različiti sadržaji a bit će izgrađen i Edukativni kampus opremljen pametnim interaktivnim učionicama i prezentacijskim prostorima. Bit će stvoreni temelji za održivo upravljanje resursima i ponudom grada te će se Šibenik još jače pozicionirati kao kulturno-turistička atrakcija u kojoj se spajaju tradicija i moderne tehnologije.

Studentski dom Palacin

Šibenik

Vrijednost projekta

83.619.708 kn

EU sufinancirano

85%

Izgradnjom Studentskog doma Palacin cilj je pridonijeti poboljšanju uvjeta pristupa visokom obrazovanju i standarda studenata na području Šibensko – kninske županije, kroz povećanje kapaciteta i kvalitete studentskog smještaja s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. Realizacija projekta osigurat će kvalitetan studentski smještaj s ukupno 332 ležaja, od kojih je 199 namijenjeno studentima iz osjetljivih skupina.


Saznajte više

Sinj u sridu

Sinj

Vrijednost projekta

66.594.231 kn

EU sufinancirano

85%

Sinj u sridu integrirani je projekt obnove i uređenja jedinstvene kulturne baštine Grada Sinja s ciljem njene veće valorizacije. Projektom je obuhvaćeno šest kulturnih dobara. Na projektu, uz Grad Sinj kao nositelja, sudjeluje još pet projektnih partnera relevantnih za društveni i gospodarski razvoj kraja te upravljanje kulturnom baštinom. Provedbom projekta stvorit će se uvjeti za značajniju turističku valorizaciju baštine te porast turističkih i gospodarskih pokazatelja cetinskog kraja. Javna ustanova RERA SD je jedan od partnera odgovoran za provedbu aktivnosti izrade strategije brendiranja Cetinskog kraja te provedbu edukacija za jačanje kapaciteta turističkog sektora.

Razvoj zračne luke Dubrovnik- II faza

Dubrovnik

Vrijednost projekta

1.165.671.327 kn

EU sufinancirano

85%

Projekt „Razvoj Zračne luka Dubrovnik“ podijeljen je u dvije faze koje se financiraju kroz dva operativna programa. Projektom će se riješiti prometna izoliranost regije s ostatkom Republike Hrvatske i Europske unije te modernizacija i rekonstrukcija postojeće infrastrukture.


Saznajte više

Povijest na zrnu soli

Ston

Vrijednost projekta

38.411.918 kn

EU sufinancirano

85%

Kulturno-povijesna cjelina Stona sa zidinama i utvrdama nastala u vremenu Dubrovačke Republike, kao jedinstven potencijal za intenzivniji razvoj turizma, u lošem je fizičkom stanju i zbog toga nedostupna turistima. Na temelju takvih polazišta kreiran je i osmišljen intergirani projekt „Povijest na zrnu soli“ koji predviđa rekonstrukciju, obnovu i opremanje ključnih objekata kulturne baštine na području Stona. U planu je rekonstrukcija, uređenje i opremanje tvrđave Koruna, uređenje tvrđave Veliki Kaštio, rekonstrukciju i uređenje poteza južnog zida Stonskih zidina te uređenje parka Komarda. Nakon rekonstrukcije, obnove i opremanja postat će jedinstvene posjetiteljske atrakcije, a sve s ciljem kvalitetnije i bogatije turističke ponude Stona zasnovane na kulturnoj baštini.


Saznajte više

Muzej Vučedolske kulture

Vukovar

Vrijednost projekta

117.299.998 kn

EU sufinancirano

85%

Cilj ovog projekta je značajno doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i šire regije izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol (AP) kroz unapređenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture i ponude, komunalne infrastrukture, promociju turizma, razvoj poduzetništva i ruralnog prostora, korištenjem novih tehnologija i kreativnih ideja pri obrazovanju, prezentaciji i promociji jedinstvene kulture i povijesne baštine na prostoru parka. Arheološki park Vučedol bit će centralna točka kulturno-turističke ponude Vukovara, a dugoročno će doprinijeti poboljšanju opće društveno-gospodarske situacije u regiji te smanjenju regionalnih nejednakosti.


Saznajte više

Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku

Osijek

Vrijednost projekta

174.300.000 kn

EU sufinancirano

85%

Svrha projekta je osigurati pristup visokom obrazovanju za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa uz unaprjeđenje infrastrukture studentskog smještaja u cilju povećanja konkurentnosti obrazovne infrastrukture Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Projekt će doprinijeti povećanju smještajnih kapaciteta za studente, posebno one u nepovoljnom položaju budući da će za njih biti predviđeno 537 od 796 ležajeva. Nova zgrada će s postojećom biti povezana mostom, imat će modernu staklenu fasadu s fotonaponskim ćelijama u skladu s najmodernijim pravilima o zaštiti okoliša. Osim zgrade, bit će izgrađen i trg te parkiralište od 4000 m² čije će nadstrešnice imati solarne kolektore za skupljanje električne energije.


Saznajte više

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa

Osijek

Vrijednost projekta

62.570.187 kn

EU sufinancirano

85%

Realizacijom projekta obnovit će se stara pekara austro-ugarske vojske i prenamijeniti u hostelski smještaj s nizom dodatnih ugostiteljskih i kulturnih sadržaja. Revitalizirat će se i Trg Vatroslava Lisinskog u Tvrđi koji će dobiti javnu pozornicu i mjesto za razne manifestacije i susrete. Projektom će se izravno utjecati na povećanje zapošljavanja i na razvoj novih gospodarskih i društvenih aktivnosti u Osijeku. Izravno će se utjecati i na povećanje broja posjetitelja i produženje turističke sezone, što će pozicionirati osječku Tvrđu kao turističko središte cijele regije.

Parkovni biseri Slavonije

Našice

Vrijednost projekta

20.677.893 kn

EU sufinancirano

85%

Cilj projekta je ojačati društveno-gospodarski razvoj Našica i Valpova kroz održivo korištenje parkova, razvoj specijalizirane ponude portfelja turističkih proizvoda ciljanih prema određenim tržišnim segmentima te veću uključenost lokalne zajednice.


Saznajte više

Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj

Slavonski Brod

Vrijednost projekta

11.096.905 kn

EU sufinancirano

67,5%

Ovim projektom osnovan je regionalni centar izvrsnosti u poljoprivredi koji će, u jednoj instituciji i pod jednim krovom, okupiti stručnjake za istraživanje i razvoj te poslovnu potporu u poljoprivredi, kako bi povećali konkuretnost i produktivnost gospodarstva u Brodsko-posavskoj županiji i osigurali potporu velikom broju malih i srednjih poduzetnika koji posluju u poljoprivredi.


Saznajte više

Građenje objekata u svrhu prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda - izgradnja vinskog podruma

Općina Kaptol

Vrijednost projekta

381.150 kn

EU sufinancirano

323.977,50 kn

Cilj projekta je razvoj i širenje poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Zahvaljujući dobivenoj EU potpori sagradit će se suvremeni vinski podrum sa 60 sjedećih mjesta i prodajni prosto.

Geo priče UNESCO geoparka, PP Papuk

Općina Voćin

Vrijednost projekta

77.238.120 kn

EU sufinancirano

85%

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju održive privlačnosti javne turističke infrastrukture kako bi se, povećanjem ciljanih dnevnih posjeta i uspostavom boljeg upravljanja posjetiteljima, poboljšao turistički potencijal Kontinentalne Hrvatske, te na taj način doprinijelo ostvarenju pozitivnih gospodarskih učinaka na lokalno i regionalno gospodarstvo. Specifični cilj projekta je unaprijediti turističku infrastrukturu uvođenjem inovativnih načina prezentiranja povijesno – kulturnog, geološkog i biološkog bogatstva te boljeg sustava upravljanja posjetiteljima s ciljem povećanja broja posjetitelja Parka prirode Papuk, produljenja njihovog boravka i održivog društveno – gospodarskog razvoja.


Saznajte više

Integrirani razvojni program Virovitice "5 do 12 za Dvorac"

Virovitica

Vrijednost projekta

78.422.470 kn

EU sufinancirano

85%

Projekt obnove kulturne baštine (Dvorac Pejačević i Gradskog parka Virovitica) i unapređenje upravljanja kulturnom baštinom doprinosi razvoju i razvojnom potencijalu kontinentalnog turizma te stvaranju boljih socio-ekonomskih uvjeta na lokalnoj i regionalnoj razini.


Saznajte više

Panonski drvni centar kompetencija PDCK

Virovitica

Vrijednost projekta

44.701.237,17 kn

EU sufinancirano

99%

Otvaranjem jedne od najsuvremenije opremljenih zgrada u Hrvatskoj, Virovitica je postala središte za razvoj drvno-prerađivačke industrije u regiji. Do sada su stručnjaci morali odlaziti u inozemstvo kako bi imali pristup sličnoj tehnologiji, ali sada u centru, između ostaloga, mogu naći vrhunski skener, 3D printer te CNC stroj koji je prvi takav u ovom dijelu Europe. U Centru se nalazi sve što poduzetnicima treba za razvoj novih, inovativnih proizvoda od drva. Centar je opremljen za istraživanje i razvoj proizvoda, izradu prototipa, dizajn proizvoda i pakiranja te promociju.


Saznajte više

Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica

Virovitica

Vrijednost projekta

50.000.000 kn

EU sufinancirano

85%

Ulaganjem u dogradnju i opremanje dnevnih bolnica i opremanje dnevne kirurgije u OB Virovitica pridonijeti će se ostvarivanju ciljeva projekta iz kojeg je navedeno financirano,a to je poboljšanje efikasnosti kroz bolju organizaciju poslovanja i bolje uvjete rada za zaposlenike u pogledu prostora, veća dostupnosti zdravstvenih usluga kroz pružanje dodatnih usluga za pacijente koji gravitiraju Virovitičko-podravskoj županiji, a nabavom nove medicinske opreme povećati će se broj prijema u dnevnim bolnicama i smanjiti će se broj prijema na akutne bolničke odjele za 7,93% u 2024. godini.


Saznajte više

Izgradnja Inkubatora kreativnih industrija

Koprivnica

Vrijednost projekta

13.409.103 kn

EU sufinancirano

85%

Projekt „Izgradnja Inkubatora kreativnih industrija“ razvijen je s ciljem stvaranja poticajnog poslovnog okruženja kako bi se osigurali preduvjeti za olakšan rast, razvoj i otvaranje novih radnih mjesta te kako bi se doprinijelo jačanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva.


Saznajte više

Rekonstrukcija i revitalizacija fortfikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine

Čakovec

Vrijednost projekta

40.802.742 kn

EU sufinancirano

85%

Ciljevi projekta su rekonstruirati fortifikaciju Starog grada u Čakovcu i revitalizirati ju razvojem integriranog kulturno – turističkog proizvoda u obliku muzeja nematerijalne baštine. U Muzeju će također biti suvenirnica, edukativni sadržaji koji se vežu uz očuvanje nematerijalne kulturne baštine i lijepo uređeni kafić koji će biti dostupan svim građanima neovisno o posjeti budućem muzeju. Vrhunska turistička atrakcija "Riznica Međimurja" sa svojim će popratnim sadržajima i odgovarajućom strategijom marketinških komunikacija odgovoriti na potrebe svih ciljnih skupina i na taj način doprinijeti pozicioniranju i boljoj posjećenosti turističke destinacije Međimurja.


Saznajte više

Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega

Ludbreg

Vrijednost projekta

16.995.663 kn

EU sufinancirano

85%

Planirani razvoj Grada Ludbrega zasniva se na transformaciji Ludbrega iz grada svetišta u kulturno– turističku destinaciju sa spletom sadržaja koji zadovoljavaju sve segmente kulturnih turista, kao i posjetitelje motivirane vjerom. Realizacija projekta „Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno–kulturne baštine Grada Ludbrega“ stvorit će pozitivne efekte na gospodarska i društvena kretanja u gradu Ludbregu, u Varaždinskoj županiji, ali i u široj regiji. Proširenje i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta u gradu Ludbregu i okolici, razvoj poslovnih i uslužnih aktivnosti koje se sada prvenstveno oslanjaju na lokalno stanovništvo zaprimat će potražnju od novih posjetitelja. Na temelju navedenog, može se zaključiti da projekt pridonosi revitalizaciji grada Ludbrega i daje novu funkcijsku perspektivu gradu i regiji.


Saznajte više

Biocentar

Zagreb

Vrijednost projekta

141.179.967,75 kn

EU sufinancirano

85%

BIOCentar je inkubatorski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije koji nudi infrastrukturu i usluge za razvoj biotehnoloških tvrtki te osigurava specijaliziranu laboratorijsku infrastrukturu za start-up poduzeća, postojeće biotehnološke tvrtke i istraživačke projekte, a u njegovoj ponudi ističe se nekoliko posebno pripremljenih programa: poslovna inkubacija (BOInkubacija), transfer tehnologije (BIOTransfer), edukacija (BIOedukacija), poslovno povezivanje (BIOUmreživanje) te dostupnost infrastrukture (BIOInfrastruktura).


Saznajte više

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Trebež

Samobor

Vrijednost projekta

99.192,872,00 kn

EU sufinancirano

82%

Pored očuvanja okoliša i zatvaranja odlagališta koje nije aktivno, ono što projekt čini uspješnim jest da su izbjegnuti su troškovi tretiranja procjednih voda kao i emisije stakleničkih plinova, povećan je kapacitet vodocrpilišta, očuvan je krajobraz te je povećana vrijednost nekretnina u okolici odlagališta otpada.


Saznajte više

Vodene tajne Slunja

Slunj

Vrijednost projekta

22.480.126,00 kn

EU sufinancirano

85%

Projekt „Vodene tajne Slunja“ je ulaganje u Značajni krajobraz Slunjčice s ciljem boljeg upravljanja posjetiteljima te unaprjeđenje razine znanja svih dionika, a sve u svrhu održivog korištenja prirodne baštine. Konkretnije, investicijskim ulaganjem nastoji se povećati logičnost kretanja posjetitelja prostorom ZK Slunjčica, proširenje zone posjeta, a time i trajanje posjeta dajući posjetitelju raznolikost sadržaja ZK Slunjčica kroz novo osmišljene programe organiziranih posjeta te interpretacijske ploče. Realizacijom projekta doprinijet će se održivom razvoju prirodne baštine Grada Slunja kvalitetnim upravljanjem resursima na području Značajnog krajobraza Slunjčica.


Saznajte više

Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja ASOO

Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija, Područje cijele Hrvatske

Vrijednost projekta

1.063.779,08 kn

EU sufinancirano

90%

Projekt ima za cilj unapređenje strukovnih natjecanja i smotri, jačanje kompetencija ciljnih skupina projekta učenika, nastavnika i ravnatelja, kroz provedbu i sudjelovanje na natjecanjima i smotrama. Projektom će se doprinijeti promoviranju i podizanju privlačnosti i izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, provesti usklađivanje natjecanja sa suvremenim metodama i praksama te dati veći naglasak na praktične vještine. Razvit će se novi koncept natjecanja i smotri te povećati sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima.


Saznajte više

Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar

Vinkovci

Vrijednost projekta

485.299.259,00 kn

EU sufinancirano

85%

Projekt nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar podrazumijeva cjelokupnu rekonstrukciju i obnovu postojeće jednokolosiječne pruge u dužini od 18,71 km te obnovu željezničkih kolodvora. Ulaganja kroz prometne projekte na istoku Hrvatske utjecat će na modernizaciju prometne mreže, smanjenje vremena putovanja te povećanje sigurnosti u prometu. Konačnom realizacijom osigurat će se pozitivan efekt na unapređenje svakodnevnog života za više od 35 tisuća stanovnika Vinkovaca, ali i svih onih koji putuju Vukovarsko-srijemskom županijom.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X