Natječaji

Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Status

Zatvoren
30.10.2020.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.09.1.3.01

Područje

Obrazovanje

Prijavitelji

Škole

Partneri

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu s jednim ili više partnera.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, partner mora biti:

 • županija na području Republike Hrvatske i/ili Grad Zagreb (jedinice područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 37/15) i Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14).

Dodatno, prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu s:

 • javnim ustanovama za strukovno obrazovanje koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima, a provodit će neke od aktivnosti RCK-ova, što se provjerava uvidom u službeni adresar srednjih škola Ministarstva znanosti i obrazovanja[1].

Osim toga, partner mora dokazati da:

 • će dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta biti ponovo uložena u unaprjeđenje osnovne djelatnosti – strukovnog obrazovanja i osposobljavanja što se dokazuje Izjavom partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele;
 • u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.4. Uputa što se dokazuje Izjavom partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele.

Prijavitelj mora u suradnji s partnerom/ima sklopiti sporazum o partnerstvu, koji će sadržavati sve relevantne informacije s obzirom na obujam i modalitete partnerstva, uključujući i odgovornosti svakog od partnera. Indikativni nacrt sporazuma o partnerstvu sastavni je dio dokumentacije poziva.

Sporazum o partnerstvu potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje, ovjerava se pečatom i dostavlja se u elektroničkom formatu putem sustava eFondovi od ovlaštene osobe prijavitelja, autentificirane kroz uslugu Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Prihvatljivost partnera provjeravat će se sukladno relevantnim dokumentima navedenima u točki 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga.

[1] http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=SS

Raspoloživost sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta s ograničenim rokom dostave projektnih prijedloga ili do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih ovim Pozivom.

 

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 756.872.014.24 HRK.

 

Projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka.

 

Minimalan i maksimalan iznos potraživanih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je kako slijedi:

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedloguNajviši iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu
 

3.000.000,00 HRK

 

30.000.000,00 HRK

U slučaju da prijavitelj prijavljuje više od jednog projektnog prijedloga, najviši iznos potraživanih bespovratnih sredstava po prijavitelju iznosi 45.000.000,00 HRK[1].

Prijavitelj (korisnik) je dužan iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (npr. kreditom) osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u okviru ovog Poziva;
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.

 

UT/PT 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

[1] Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Tehnička škola Karlovac jedina je imenovana
RCK-om u dva (pod)sektora. Za prijavitelje koji su imenovani RCK-om za jedan (pod)sektor ovim Pozivom ograničava se broj prijava na jedan projektni prijedlog uz propisani maksimalni iznos potraživanih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu u visini od 30.000.000,00 HRK. Za prihvatljivog prijavitelja koji može prijaviti dva projektna prijedloga (Tehnička škola Karlovac koja je imenovana RCK-om u dva (pod)sektora) propisan je maksimalni iznos potraživanih sredstava u visini od ukupno 45.000.000,00 HRK za oba projektna prijedloga.

Vrijednost natječaja

756.872.014,24 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Regionalni centri kompetentnosti (RCK) mjesta su izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično).

Svrha Poziva Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja jest uspostavljanje mreže RCK-ova u SOO-u u suradnji s gospodarskim i civilnim sektorom koji će omogućiti aktivnu praktičnu obuku za učenike, nastavnike i zaposlenike u skladu s potrebama tržišta rada putem izravnog sudjelovanja na regionalnoj razini te omogućiti suradnju sa sličnim centrima u EU. Poziv se pokreće u okviru OPKK-a, Prioritetne osi 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10a Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje, SC 10a3 Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecaje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja.

Putem ovog Poziva ulagat će se u infrastrukturu i opremu regionalnih centara kompetentnosti. Strategija pametne specijalizacije identificira sektore poljoprivrede, strojarstva, turizma i ugostiteljstva, elektrotehnike i informacijske tehnologije te zdravstvene zaštite kao napredne u kontekstu doprinosa daljnjem razvoju regije, stoga će se infrastrukturno ulaganje fokusirati na osnivanje regionalnih centara kompetentnosti u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo. Dodatna vrijednost regionalnih centara kompetentnosti bit će njihova sposobnost provođenja specifičnih, posebno prilagođenih programa („po mjeri“) za osobe s invaliditetom / učenike s teškoćama.

Sve detalje Poziva (dokumentacija i prijava) moguće je pronaći na portalu eFondovi


OBAVIJEST

07.10.2020.

Obavještavamo sve ainteresirane  da je na mrežnoj stranci eFondovi objavljena ažurirana lista potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ažuriranu listu možete pronaći ovdje.


OBAVIJEST

08.06.2020.

Obavještavamo prijavitelje da je na mrežnoj stranci eFondovi objavljena III. izmjena Poziva. Detalje izmijene Poziva možete pronaći ovdje.


OBAVIJEST

09.09. 2019.

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do  09. rujna 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST

28.08. 2019.

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do  27. lipnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST

13.08.2019.

Obavještavamo prijavitelje da je na mrežnoj stranci eFondovi objavljena II. izmjena Poziva. Detalje izmijene Poziva možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST

19.07.2019.

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do  18. lipnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

 

OBAVIJEST

11.07.2019.

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do  10. lipnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

 

OBAVIJEST

18.06.2019.

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do  18. lipnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

 

OBAVIJEST

11.06.2019.

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do  11. lipnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

 

OBAVIJEST

5.06.2019.

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do  5. lipnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST

4.06.2019.

Obavještavamo prijavitelje da je na mrežnoj stranci eFondovi objavljen revidirani odgovor na pitanje br. 64. sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST

28.05.2019.

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do  27. svibnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

 

OBAVIJEST

22.05.2019.

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do  22. svibnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

 

OBAVIJEST

13.02.2019.

I. izmjena Poziva

U skladu s odredbama ZNP-a broj 6 Dodjela bespovratnih sredstava, odjeljkom 7.4.2.4. Izmjene i/ili dopune (lat. Corrigendum) PDP-a, MRRFEU je nadležan za odobravanje izmjena i/ili dopuna Poziva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Slijedom gore navedenoga MRRFEU odobrava prvu izmjenu/dopunu dokumentacije kojom se:

 1. dodaju regionalni koordinatori kao mogući suradnici na projektu s ciljem pružanja podrške prijaviteljima pri pripremi i provedbi projekata,
 2. dodatno pojašnjavaju aktivnosti dogradnje, rekonstrukcije, obnove i prilagodbe objekata regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta i akademisa.

Izmjene/dopune dokumentacije predmetnog Poziva obuhvaćaju Upute za prijavitelje i Obrazac za ocjenjivanje kvalitete.

Sva dokumentacija vezana za izmjenu Poziva nalazi se na mrežnoj stranici eFondovi.

Informativne radionice

Informativne radionice

Slijedom pokretanja Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, referentnog MIS broja: KK.09.1.3.01, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira četiri informativne radionice za prihvatljive prijavitelje.

Informativne radionice će se održati u četiri grada:

 • Zagreb (19.02.2019.) ODRŽANA,
 • Varaždin (22.02.2019.) Skupštinska dvorane Varaždinske županije, Franjevački trg 7,
 • Osijek (01.03.2019.) Velika Vijećnica Osječko-baranjske županije, Županijska 4,
 • Zadar (8.03.2019.) Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, II kat).

DNEVNI RED

9:45 – 10:00     Registracija sudionika / kava dobrodošlice

10:00 – 12:00   Prezentacija poziva Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

12:00 – 12:30   Pauza

12:00 – 14:00   Pitanja i odgovori

Molimo sve zainteresirane za prisustvo na radionicama da svoje učešće prijave putem obrasca koji se nalazi na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhTyBCRDEXmXpXmRBYKDbBABLsaVn7n3f1aXFwxuwvIhABUA/viewform?usp=sf_link 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X