Natječaji

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Ustanova socijalne skrbi

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Obrtnici

Zadruge

Znanstvene institucije

Partneri

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednim ili više partnera.

Maksimalan broj partnera je 5.

 

Sudjelovanje prijavitelja u partnerstvima na prijavama drugih projektnih prijedloga unutar ovog Poziva nije ograničeno.

 

Napomena: pružatelj usluga za beskućnike u svojstvu prijavitelja obvezan je prijaviti projekt u partnerstvu s jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

 

 1. U slučaju partnerstva, partner mora zadovoljiti jedan od sljedećih kriterija:
 • ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
  • dom socijalne skrbi;
  • centar za socijalnu skrb;
  • centar za pružanje usluga u zajednici;
  • centar za pomoć u kući;
 • udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice, odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba, upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;
 • fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
 • pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima;
 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Grad Zagreb.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 616.200.000,00 HRK.

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektuNajviši iznos bespovratnih sredstava po projektu
 

400.000,00 HRK

 

 15.000.000,00 HRK

 

Najviša stopa financiranja za ovaj Poziv može iznositi 100% prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu.

Vrijednost natječaja

616.200.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Socijalno uključivanje i zdravlje

Sažetak

Cilj i svrha Poziva Unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici ovdje.

Dodatne informacije

Potencijalni prijavitelji mogu, u skladu s poglavljem 2.1 Uputa, za trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja do najkasnije 20 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr u roku 10 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja, a najkasnije 20 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. U slučajevima kada UT / PT 1 zbog pružanja odgovora mora konzultirati druga nadležna tijela, UT / PT 1 zadržava pravo odgovore na postavljena pitanja objaviti u roku od najviše 30 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

 deinstitucionalizacija@mrrfeu.hr

Napominjemo da se na navedenu adresu postavljaju pitanja isključivo vezana uz pojašnjenja dokumentacije Poziva, a nadležno tijelo samo na takva pitanja može dati odgovor.

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, nadležna tijela ne mogu davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.


Obavijest o obustavi daljnjeg ugovaranja (14.12.2021.)

Obustavlja se daljnje ugovaranje projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga (u daljnjem tekstu: Poziv) u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, referentne oznake KK.08.1.3.04, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Investicijskog prioriteta 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici te Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture koji je objavljen 24. svibnja 2019. godine.

Budući da je sklapanjem 60 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iskorištena alokacija predmetnoga Poziva, obustavlja se daljnje ugovaranje projekata.

Informacije o potpisanim ugovorima mogu se pronaći u dokumenu Pregled potpisanih ugovora dostupnom na linku.


POPIS POTPISANIH UGOVORA (10. srpnja 2020.) 

Obaviještavamo sve zainteresirane da ažuriranom popisu  potpisanih ugovora možete pristupiti putem linka.


OBAVIJEST O DEROGACIJI POSTUPKA DODJELE (4. siječnja 2021.)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovim putem obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza (KK.08.1.3.04) kako slijedi:

U okviru predmetnog Poziva trajnog modaliteta postupak dodjele provodi se prema datumu i vremenu zaprimanja pojedinog projektnog prijedloga. Sukladno točki 4.2. Provođenje postupka dodjele Uputa za prijavitelje, postupak dodjele ne može trajati duže od 120 kalendarskih dana, računajući od prvog slijedećeg radnog dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, a završava danom donošenja Odluke o financiranju. Međutim, MRRFEU u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“ u opravdanim i obrazloženim slučajevima može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge PDP-a. Uzimajući u obzir veliki broj projektnih prijedloga pristiglih na isti dan 15.10.2019. godine, tijek provjera koje se obavljaju u okviru postupka dodjele i raspoloživost članova uključenih u postupak odabira kao i novonastale okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19, rok za provođenje postupka dodjele produljuje se do 31.03.2021. godine.

Napominjemo da nadležno tijelo obavještava prijavitelja kada je određena faza postupka dodjele za njegov projektni prijedlog završena. Budući da postupak evaluacije još traje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 nisu u mogućnosti davati informacije o statusu projektnog prijedloga izvan propisanih procedura.


OBAVIJEST O DEROGACIJI POSTUPKA DODJELE (9. studenoga 2020.)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovim putem obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza (KK.08.1.3.04) kako slijedi:

U okviru predmetnog Poziva trajnog modaliteta postupak dodjele provodi se prema datumu i vremenu zaprimanja pojedinog projektnog prijedloga. Sukladno točki 4.2. Provođenje postupka dodjele Uputa za prijavitelje, postupak dodjele ne može trajati duže od 120 kalendarskih dana, računajući od prvog slijedećeg radnog dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, a završava danom donošenja Odluke o financiranju. Međutim, MRRFEU u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“ u opravdanim i obrazloženim slučajevima može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge PDP-a. Uzimajući u obzir veliki broj projektnih prijedloga pristiglih na isti dan 15.10.2019. godine, tijek provjera koje se obavljaju u okviru postupka dodjele i raspoloživost članova uključenih u postupak odabira kao i novonastale okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19, rok za provođenje postupka dodjele produljuje se do 31.12.2020. godine.

Napominjemo da nadležno tijelo obavještava prijavitelja kada je određena faza postupka dodjele za njegov projektni prijedlog završena. Budući da postupak evaluacije još traje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 nisu u mogućnosti davati informacije o statusu projektnog prijedloga izvan propisanih procedura.


OBAVIJEST O DEROGACIJI POSTUPKA DODJELE (9. listopada 2020.)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovim putem obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza (KK.08.1.3.04) kako slijedi:

U okviru predmetnog Poziva trajnog modaliteta postupak dodjele provodi se prema datumu i vremenu zaprimanja pojedinog projektnog prijedloga. Sukladno točki 4.2. Provođenje postupka dodjele Uputa za prijavitelje, postupak dodjele ne može trajati duže od 120 kalendarskih dana, računajući od prvog slijedećeg radnog dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, a završava danom donošenja Odluke o financiranju. Međutim, MRRFEU u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“ u opravdanim i obrazloženim slučajevima može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge PDP-a. Uzimajući u obzir veliki broj projektnih prijedloga pristiglih na isti dan 15.10.2019. godine, tijek provjera koje se obavljaju u okviru postupka dodjele i raspoloživost članova uključenih u postupak odabira kao i novonastale okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19, rok za provođenje postupka dodjele produljuje se do 06.11.2020. godine.

Napominjemo da nadležno tijelo obavještava prijavitelja kada je određena faza postupka dodjele za njegov projektni prijedlog završena. Budući da postupak evaluacije još traje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 nisu u mogućnosti davati informacije o statusu projektnog prijedloga izvan propisanih procedura.


OBAVIJEST O DEROGACIJI POSTUPKA DODJELE (16. rujna 2020.)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovim putem obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza (KK.08.1.3.04) kako slijedi:

U okviru predmetnog Poziva trajnog modaliteta postupak dodjele provodi se prema datumu i vremenu zaprimanja pojedinog projektnog prijedloga. Sukladno točki 4.2. Provođenje postupka dodjele Uputa za prijavitelje, postupak dodjele ne može trajati duže od 120 kalendarskih dana, računajući od prvog slijedećeg radnog dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, a završava danom donošenja Odluke o financiranju. Međutim, MRRFEU u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“ u opravdanim i obrazloženim slučajevima može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge PDP-a. Uzimajući u obzir veliki broj projektnih prijedloga pristiglih na isti dan 15.10.2019. godine, tijek provjera koje se obavljaju u okviru postupka dodjele i raspoloživost članova uključenih u postupak odabira kao i novonastale okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19, rok za provođenje postupka dodjele produljuje se do 10.10.2020. godine.

Napominjemo da nadležno tijelo obavještava prijavitelja kada je određena faza postupka dodjele za njegov projektni prijedlog završena. Budući da postupak evaluacije još traje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 nisu u mogućnosti davati informacije o statusu projektnog prijedloga izvan propisanih procedura.


 

OBAVIJEST O DEROGACIJI POSTUPKA DODJELE (05. lipnja 2020.)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovim putem obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza (KK.08.1.3.04) kako slijedi:

U okviru predmetnog Poziva trajnog modaliteta postupak dodjele provodi se prema datumu i vremenu zaprimanja pojedinog projektnog prijedloga. Sukladno točki 4.2. Provođenje postupka dodjele Uputa za prijavitelje, postupak dodjele ne može trajati duže od 120 kalendarskih dana, računajući od prvog slijedećeg radnog dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, a završava danom donošenja Odluke o financiranju. Međutim, MRRFEU u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“ u opravdanim i obrazloženim slučajevima može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge PDP-a. Uzimajući u obzir veliki broj projektnih prijedloga pristiglih na isti dan 15.10.2019. godine, tijek provjera koje se obavljaju u okviru postupka dodjele i raspoloživost članova uključenih u postupak odabira kao i novonastale okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19, rok za provođenje postupka dodjele produljuje se do 11.08.2020. godine.

Napominjemo da nadležno tijelo obavještava prijavitelja kada je određena faza postupka dodjele za njegov projektni prijedlog završena. Budući da postupak evaluacije još traje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 nisu u mogućnosti davati informacije o statusu projektnog prijedloga izvan propisanih procedura.


OBAVIJEST O PRIVREMENOJ OBUSTAVI POZIVA (15. listopada 2019.)

Uzimajući u obzir iznos zatražene bespovratne potpore zaprimljenih projektnih prijedloga koji premašuje raspoloživa bespovratna sredstva na trajno otvorenom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“  (KK.08.1.3.04), obavještavamo prijavitelje o privremenoj obustavi poziva u razdoblju od 15. listopada 2019. godine (17:00:00 sati) do 13. prosinca 2019. godine (12:00:00 sati).

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva, bit će obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga putem sustava eFondovi. Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

Prijave zaprimljene do obustave bit će upućene u daljnji postupak dodjele.


Dodatna informativna radionica

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TREĆE INFORMATIVNE RADIONICE

S obzirom na izraziti interes i veliki broj zaprimljenih prijava za sudjelovanjem na informativnim radionicama na Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ (KK.08.1.3.04) održanih 16. i  18. 9. 2019. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije organiziralo je dodatnu (treću) informativnu radionicu.

Dodatna radionica je organizirana za prijavitelje koji su se bili prijavili na prethodne dvije radionice a nisu bili uvršteni u njih zbog ograničenja prostora u kojem se odvijaju radionice te u cilju što kvalitetnijeg prezentiranja poziva i konstruktivne rasprave u formi pitanja i odgovora.

Radionica će se održati u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra – Zicer, Avenija Dubrovnik 12 u Zagrebu* u srijedu 25. 9. 2019. godine od 10:00 do 15:00 sati (registracija sudionika je od 10:00 do 10:30 sati).

Ministarstvo nije u mogućnosti primati dodatne prijave na radionice zbog popunjenosti dvorane u kojoj će se radionica odvijati.

 

Po održavanju informativnih radionica, Ministarstvo regionalnoga i razvoja i fondova Europske unije objavit će na internetskim stranicama eFondova audiozapis s održanih radionica te zapisnik s odgovorima na postavljena pitanja na radionicama.

Također, sukladno Uputama za prijavitelje, točki 3.4. Dodatne informacije uz projektni prijedlog potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja do najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Informativne radionice za ovaj Poziv održat će se samo u Zagrebu, dakle neće se održavati regionalne radionice.

OBAVIJEST O ODRŽANOJ PREZENTACIJI I AUDIOZAPISU S INFORMATIVNIH RADIONICA (3.10.2019.)

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je prezentacija i audiozapis s održanih radionica dostupan ovdje. Zapisnik s održanih informativnih radionica u obliku pitanja i odgovora bit će objavljen početkom sljedećeg tjedna.

OBAVIJEST (1. listopada 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do 20. rujna 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST (20. rujna 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do 24. srpnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST (13. rujna 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do 27. lipnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST (10. rujna 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do 6. lipnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST (9. rujna 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su na mrežnoj stranci eFondovi objavljeni odgovori na postavljena pitanja koja su pristigla do 29. svibnja 2019. godine. Listu postavljenih pitanja i odgovora možete pronaći ovdje.

 

VAŽNA OBAVIJEST 30.08.2019.

IV. izmjena Poziva

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je objavljena Četvrta izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, referentne oznake: KK.08.1.3.04. 

Četvrta izmjena Poziva obuhvaća sljedeće:

 • produljuje se rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga na 15. listopada 2019. godine od 11:00:00 sati;
 • proširen je obuhvat prihvatljivih prijavitelja / partnera;
 • slijedom proširenja obuhvata prihvatljivih prijavitelja / partnera, prilagođene su i obveze koje se odnose na državne potpore/vrste, iznos i intenzitet potpore (točka 1.6. Uputa);
 • dopunjeni su zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja i partnera, učinkovito korištenje sredstava i trajnost projekta s točkama 4., 5., 6. i 7. (točka 2.5. Uputa);
 • razrađeni su kriteriji prihvatljivosti u dijelu vlasništva nad nekretninom koja je predmet projektnih aktivnosti (točka 2.6. i 3.1. Uputa);
 • plaće za novozaposlene djelatnike izračunavaju se na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku (točka 2.8.1. Uputa);
 • izmijenjeni su i dopunjeni Kriteriji odabira i pitanja za ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedlog (točka 4.2.2. Uputa);
 • tehničke izmjene / dopune;
 • ostala natječajna dokumentacija na koju se primjenjuju gore navedene izmjene (Obrasci i Prilozi) su: Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanja preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele; Obrazac izjave partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele; Obrazac izjave prijavitelja da će ishoditi svu potrebnu dokumentaciju; Nacrt ugovora; Pravila o primjeni financijskih korekcija; Obrazac Kontrolna lista; Obrazac za ocjenjivanje kvalitete.

Sve informacije vezane za četvrtu izmjenu Poziva možete pronaći na linku Poziva ovdje.

 

VAŽNA OBAVIJEST 5.07.2019.

III. izmjena Poziva

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je objavljena Treća izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, referentne oznake: KK.08.1.3.04. 

Trećom izmjenom Poziva produžuje se rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga na 16. rujan 2019. godine od 11:00:00 sati.

Rok se produžuje zbog proširenja obuhvata prihvatljivih prijavitelja i s tim povezane prilagodbe dokumentacije Poziva koja će uslijediti u Četvrtoj izmjeni.

Svim prijaviteljima će biti osigurano dovoljno vremena za pripremu projektnih prijedloga.

Pozivamo vas da redovito pratite sustav eFondovi gdje će biti objavljene sve informacije vezane uz Poziv.

S obzirom na najavljene izmjene, objava odgovora na pitanja postavljena u okviru procedure Pitanja i odgovori  odgađa se do objave Četvrte izmjene Poziva.

 

OBAVIJEST 14.06.2019

II. izmjena Poziva

Slijedom zaprimljenih pitanja potencijalnih prijavitelja, obavještavamo potencijalne prijavitelje o izmjeni Poziva na dostavu projktnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, referentne oznake: KK.08.1.3.04., kojom se produžuje rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga. Rok se produžuje s ciljem osiguravanja dostatnog vremena za pripremu projektnih prijedloga nakon objave svih odgovora i potencijalno dodatnih izmjena poziva koje će uslijediti.

Novi rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga je 8. srpanj 2019. godine od 11:00:00 sati.

Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 14. siječnja 2020. godine do 11:00:00 sati.

Sve informacije vezane za drugu izmjenu Poziva možete pronaći na linku Poziva ovdje.

 

VAŽNA OBAVIJEST

14. lipnja 2019. godine

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, referentnog broja KK.08.1.3.04 (u daljnjem tekstu: Poziv), da se početak podnošenja projektnih prijedloga pomiče na 8. srpnja 2019. godine od 11:00:00 sati.

Temeljem upita o prihvatljivosti trgovačkih društava koja pružaju socijalne usluge, dodatno će se razmotriti njihova prihvatljivost u kontekstu objavljenog Poziva.

U slučaju izmjene obuhvata prihvatljivih prijavitelja, Poziv će biti dodatno unaprijeđen na način da će se proširiti definicija prihvatljivosti prijavitelja. Također, prijaviteljima će biti osigurano dovoljno vremena za pripremu projektnih prijedloga.

Na pitanja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, kao i ostala pitanja na koja do ovog trenutka nisu objavljeni odgovori, bit će odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

Pozivamo vas da redovito pratite sustav eFondovi gdje će biti objavljene sve nove informacije vezane uz Poziv, kao i obavijesti o održavanju informativnih radionica.

 

OBAVIJEST 7.06.2019.

I. izmjena Poziva

U skladu s odredbama ZNP-a broj 6 Dodjela bespovratnih sredstava, odjeljkom 7.4.1.3. Izmjene i/ili dopune (lat. Corrigendum) PDP-a, MRRFEU je nadležan za odobravanje izmjena i/ili dopuna Poziva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Sve informacije vezane za prvu izmjenu Poziva možete pronaći na linku Poziva ovdje.

Informativne radionice

OBAVIJEST 6. rujna 2019.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNIH RADIONICA

Informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ (KK.08.1.3.04) održat će se u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra – Zicer, Avenija Dubrovnik 12 u Zagrebu*.

Održat će se dvije informativne radionice, a obuhvaćat će prezentaciju Poziva na dostavu projektnih prijedloga, raspravu i ručak:

 • ponedjeljak, 16. 9. 2019. od 10:00 do 15:00 sati (registracija sudionika je od 10:00 do 10:30 sati)
 • srijeda, 18. 9. 2019. od 9:00 do 14:00 sati (registracija sudionika je od 9:00 do 9:30 sati)

Prijave su moguće do 12. 9. 2019. godine, a zbog velikog interesa ograničeno je sudjelovanje na maksimalno 2 osobe po instituciji.

Na radionice se možete prijaviti ovdje.

Odabir sudionika za radionice napravit će se na temelju redoslijeda zaprimanja prijava. Odabir radionice od strane sudionika će se uvažavati, međutim Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zadržava pravo preraspodjele prijavljenih sudionika na radionicu na kojoj ima slobodnih mjesta.

Potvrdu sudjelovanja na radionici svi prijavljeni zaprimit će 13. 9. 2019. godine.

 

* Informativne radionice za ovaj Poziv održat će se samo u Zagrebu, dakle neće se održavati regionalne
radionice.Također, pozivamo sve zainteresirane prihvatljive prijavitelje da prisustvuju na radionicama, a za one koji nisu u mogućnosti, po održavanju informativnih radionica na internetskim stranicama eFondova bit će objavljen audiozapis s održanih radionica.

 

OBAVIJEST 12.06.2019.

OBAVIJEST O INFORMATIVNIM RADIONICAMA

Planirane informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ koje su se trebale održati u Osijeku, Zagrebu, Opatiji i Splitu privremeno se odgađaju uslijed novonastalih okolnosti vezanih uz Poziv.

Zahvaljujemo se na razumijevanju te vas pozivamo da pratite obavijesti na sustavu efondovi gdje ćemo pravovremno obavijestiti o novim terminima održavanja radionica i informacijama vezanim uz Poziv.

 

OBAVIJEST 7.06.2019.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNIH RADIONICA

Informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ (KK.08.1.3.04) održat će se na sljedećim lokacijama:

 • Osijek (14.6.2019.) – u Velikoj vijećnici, Županijska ulica 4.
 • Zagreb (17.6.2019.) – na Zagrebačkom Velesajmu u prostorijama Zagrebačkog
  inovacijskog centra, Avenija Dubrovnik 15.
 • Opatija (2.7.2019.) – u Kulturnom domu Zora, Nikole Tesle 2.
 • Split (5.7.2019.) – u amfiteatru Sveučilišnog odjela za stručne studije, Kopilica 5.

Informativne radionice odvijat će se u razdoblju od 11:00 - 15:00 sati, a registracija prisutnih sudionika bit će se od 10:30 - 11:00 sati.

Očekivano trajanje: 4 sata (prezentacija, rasprava, ručak).

Na radionice se možete prijaviti ovdje. Prijave na radionicu su moguće do 2 dana prije održavanja pojedine radionice. Ograničeno je sudjelovanje na radionici na maksimalno 2 osobe po instituciji. 

 

OBAVIJEST 3.06.2019.

Održavanje informativne radionice u Osijeku

Informativna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ (KK.08.1.3.04) održat će se u petak 14. lipnja 2019. godine u Velikoj vijećnici, Županijska ulica 4, Osijek, s početkom u 11:00 sati.

Registracija prisutnih sudionika odvijat će se od 10:30-11:00 sati.

Očekivano trajanje: 4 sata (prezentacija, rasprava, ručak).

Na radionice se možete prijaviti ovdje. Prijave na radionicu su moguće do 2 dana prije održavanja pojedine radionice. Ograničeno je sudjelovanje na radionici na maksimalno 2 osobe po instituciji.

 

OBAVIJEST 3.06.2019.

INFORMATIVNE RADIONICE

Informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ (KK.08.1.3.04) održat će se u:

 

 • Osijeku 14.6.2019.,
 • Zagrebu 17.6.2019.,
 • Opatiji 2.7.2019.,
 • Splitu 5.7.2019.

 

Obavijest o vremenu i točnoj lokaciji održavanja radionica bit će objavljena na mrežnim stranicama http://efondovi.mrrfeu.hr najkasnije 10 kalendarskih dana prije dana održavanja pojedine radionice.

Očekivano trajanje: 4 sata (prezentacija, rasprava, ručak).

Na radionice se možete prijaviti ovdje. Prijave na radionicu su moguće do 2 dana prije održavanja pojedine radionice. Ograničeno je sudjelovanje na radionici na maksimalno 2 osobe po instituciji.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X