Natječaji

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ iznosi 262.029.556,25 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 209.623.645,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 149.028.803,50 HRK.

Vrijednost natječaja

149.028.803,50 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Pitomača s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • Izgradnju sustava javne vodoopskrbe i to: izgradnja 1.650 priprema za kućne priključke,
  • Izgradnju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 49.285 m gravitacijskih kolektora, izgradnju 15.741 m tlačnih vodova, izgradnju 29 novih crpnih stanica te 2.068 priprema za nove kućne priključke odvodnje,
  • Nadogradnju UPOV-a Pitomača na 2. stupanj pročišćavanja kapaciteta 9.000 ES.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurati će se izgradnjom sustava javne vodoopskrbe
  • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ iznose 149.028.803,50 HRK.

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ iznosi 71,0935083%. Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ je Virkom d.o.o., Virovitica.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom vodom za piće;
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
  • nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području Virovitičko-podravske županije konkretnije na području Općine Pitomača (naselja Pitomača, Otrovanec, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare i Stari Gradac).

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6401715f-f255-4fd6-82e8-9f19f19a066f

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.gospodarstvo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X