Natječaji

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.4.2.56.

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec" iznosi 216.308.950,00 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 173.047.160,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 121.106.130,83 HRK.

Vrijednost natječaja

121.106.130,83 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Ivanec s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • Izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 30.589 m gravitacijskih cjevovoda, izgradnju 1.976 m tlačnih cjevovoda, izgradnju 12 novih crpnih stanica, izgradnju 10 kišnih preljeva, izgradnju 3 retencijska bazena (ukupnog volumena 774 m3), rekonstrukciju 3.186 m gravitacijskih kolektora, rekonstrukciju 3 kišna preljeva te sanaciju 4.240 m gravitacijskih kolektora,
  • Izgradnju I. faze UPOV-a Ivanec III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 11.000 ES.

Projektom se doprinosi ostvarivanju specifičnog cilja 6ii 2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja, te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ iznose 121.106.130,83 HRK.

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ iznosi 69,9844660%.

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelji vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ je Ivkom-vode d.o.o., Ivanec.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom/rekonstrukcijom/sanacijom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
  • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (uključujući nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uređaja);
  • mjere nadzora građevinskih radova te informiranja i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području Varaždinske županije konkretnije na području Grada Ivanca (grad Ivanec te naselja Gečkovec, Ivanečko Naselje, Jerovec, Kaniža, Knapić, Lančić, Punikve, Vuglovec).

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=654e1702-b430-4891-8819-63d51eed1662

 

 

 

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.gospodarstvo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X