Natječaji

Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica

Status

Zatvoren
20.07.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.3.1.20

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Partneri

Partneri i partnerske organizacije nisu dopušteni.

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 314.136.704,94 kn

Vrijednost natječaja

314.136.704,94 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Svrha postupka dodjele bespovratnih sredstava za projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (RCGO) Piškornica je doprinijeti ostvarenju ciljeva iz sljedećih dokumenata: Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske radi ostvarenja strateškog cilja razvitka infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom IVO (izbjegavanje, vrednovanje, odlaganje), odnosno stvaranje uvjeta za učinkovito funkcioniranje sustava, Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. radi ostvarenja Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada putem izgradnje centara za gospodarenje otpadom (Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom) i Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020., odnosno ciljeva vezanih za Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Izgradnjom RCGO Piškornica s pripadajućim pretovarnim stanicama i potrebnom opremom, uz provedbu ostalih aktivnosti, planira se unaprijediti sustav održivog gospodarenja otpada na području sjeverozapadne Hrvatske, odnosno na području Koprivničko-križevačke, Krapinsko- zagorske, Međimurske i Varaždinske županije, koje obuhvaćaju ukupno oko 518.000 stanovnika.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog postupka je 314.136.704,94 HRK. UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog postupka. Intenzitet EU potpore za projekt CGO Piškornica izračunava se na temelju metode izračuna diskontiranog neto prihoda operacije te isti iznosi 69,99750000% prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem, odnosno svime što ne predstavlja sredstva Unije, uključujući iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, osigurati: sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka u sklopu ovog postupka i sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova/izdataka unutar projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka.

Unaprijed određeni Prijavitelj u sklopu ovog Poziva za dostavu projektnog prijedloga je trgovačko društvo Piškornica d.o.o., Trga bana Josipa Jelačića 7, 48 000 Koprivnica, u vlasništvu JLR(P)S-a (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija te Općina Koprivnički Ivanec). Ovo trgovačko društvo osnovano je s ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na području 4 županije sjeverozapadne Hrvatske.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti koje trebaju izravno biti vezane uz uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području koje pokriva RCGO Piškornica: Izgradnja i opremanje RCGO-a (uključujući ulazno-izlaznu zonu, zonu upravne zgrade, zonu servisnog centra, zonu za privremeno skladištenje ostalog reciklabilnog otpada, postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, uređaj za pročišćavanje procjednih voda, servisni centar, upravnu zgradu, infrastrukturu unutar RCGO-a, zone odlagališta otpada za neopasni i inertni otpad i dr.) te projektiranje (priprema, glavni i izvedbeni projekt te projekt izvedenog stanja) potrebno za ishođenje građevinskih i uporabnih dozvola, izgradnja i opremanje pretovarnih stanica (PS) do kojih lokalne komunalne tvrtke dovoze otpad koji se pretovaruje i odvozi dalje na obradu u RCGO, nabava vozila za prijevoz otpada od pretovarnih stanica do RCGO-a te nabava druge mobilne opreme potrebne za redovni rad RCGO-a i pretovarnih stanica, nadzor radova na izgradnji RCGO-a i pretovarnih stanica, upravljanje projektom i tehnička pomoć, promidžba i vidljivost.

Projekt se provodi na području Koprivničko-križevačke županije (RCGO), Krapinsko-zagorske (PS), Međimurske i Varaždinske županije (PS). Prijavitelj podnosi projektni prijedlog u sustav eFondovi u roku s javnog portala sustava.

Dokumentacija

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X