Natječaji

Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije FSEU.MPGI.02

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.MPGI.02

Područje

Ostalo

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 6.433.480,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Vrijednost natječaja

6.433.480,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

1. Predmet i svrha Poziva

Predmet Poziva:
Predmet Poziva je financiranje provedbe mjera neposredne obnove potresom od 22. ožujka 2020. godine pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Svrha (cilj) Poziva:
Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 22. ožujka 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Potres je prouzročio veliku materijalnu i prirodnu štetu koja se očituje u narušenoj stabilnosti i degradaciji tla koja dovodi do stvaranja klizišta čime je dovedeno u pitanje sigurno korištenje okolnih građevina i infrastrukture te je potrebna obnova i sanacija narušenih prirodnih područja kako bi se izbjeglo daljnje urušavanje tla i građevina.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za provedbu mjera neposredne obnove pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla u okviru operacije ”Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla”.

2. Financiranje

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 6.433.480,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

3. Razdoblje provedbe operacije

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 1. svibnja 2022. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 17. lipnja 2022. godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba operacije traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

– tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
– trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i Odluci o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 71/18).

Kriteriji za isključenje prijavitelja definirani su Uputama za prijavitelje.

5. Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1: Hitne mjere sanacije

Aktivnosti Grupe 1 uključuje aktivnosti iz Grupe 2 i Grupe 3 koje su provedene kao hitne mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokumentaciju o nastalim troškovima.

Grupa 2: Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije

Aktivnosti Grupe 2 uključuju provedbu geomehaničkih istraživanja i istražne radove na konstrukcijama i materijalima te pripremu projektno-tehničke dokumentacije. Projektno-tehnička dokumentacija uključuje izradu elaborata, projekta sanacije i ostale projektne dokumentacije potrebne za obnovu područja destabiliziranih u potresu sukladno važećim propisima RH koji su na snazi u trenutku provedbe operacija.

Grupa 3: Izvedba radova

Aktivnosti Grupe 3 obuhvaćaju rušenje, popravke, sanaciju, uklanjanje, izvođenje svih potrebnih radova na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, te provedbu stručnog nadzora radova.

Grupa 4: Upravljanje projektom i administracija
Aktivnosti Grupe 4 obuhvaćaju izradu Obrasca 1 i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

6. Administrativni podaci

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno naveden naziv Poziva:

„Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“,

s naznakom “Ne otvarati prije službenog otvaranja projektnih prijedloga”, uz puni naziv i adresu prijavitelja.

Nadležna institucija

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
tel. 01 3782 444
fax. 01 3772 822
pitanja@mpgi.hr

www.mgipu.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X