Natječaji

Projekt “ZAŠTITA OD POPLAVA GRADA OGULINA”

Status

Zatvoren
30.12.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.05.2.1.09

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Raspoloživost sredstava

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina“ iznose 158.263.438,85 kn.

Vrijednost natječaja

158.263.438,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Sažetak

Svrha ovog Projekta je smanjenje poplavnih rizika grada Ogulina te kroz izgradnju retencijsko-zahvatne građevine Ogulin ublažiti vodne valove velikih voda ovog područja i kroz čišćenje Đulinog ponora povećati protočnost. Kombiniranjem dviju navedenih mjera smanjila bi se potencijalna godišnja prosječna šteta od poplave s 102,7 milijuna kuna na 35,3 milijuna kuna.
Ovaj projekt predstavlja prvu fazu (kratkoročni investicijski program) sveobuhvatnog projekta obrane od poplava grada Ogulina, te uključuje i pripremu studijsko-projektne dokumentacije za projekt “Zaštita od poplava grada Ogulina 2“ koji predstavlja konačno rješenje sustava zaštite od poplava grada Ogulina.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina“ iznose 158.263.438,85 kn.

Predviđeni intenzitet potpore
Sukladno Provedbenoj Odluci Komisije C(2014)9885 od 12.12.2014. o odobravanju određenih elemenata operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020. za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda u okviru cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta” u Hrvatskoj, maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima EFRR-a za prioritetnu os 5 iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Stoga maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova za Projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina“ iznosi 85,00%.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

Prihvatljive aktivnosti
• Priprema studijske i projektne dokumentacije za projekt „Zaštita grada Ogulina od poplava 2“, koja uključuje:
– Aktivnosti nastale u svrhu pripreme projekta (Obrazac za prijavu projekta EU, sa svim potrebnim pratećim dokumentima – Studija izvodljivosti i aplikacijski paket za EU sufinanciranje),
– Istražne radove (geotehničke i druge istražne radove, kao i laboratorijska ispitivanja) za hidrotehnički tunel Turkovići – Donja Dobra,
– Koncepcijsko rješenje hidrotehničkog tunela,
– Izradu Studije utjecaja na okoliš,
– Izradu idejnih projekata, glavnih projekata te ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola,
– Izradu geodetskih elaborata i parcelacije i elaborata iskolčenja.

• Radovi na izgradnji retencijsko – zahvatne građevine Ogulin s pripadnom zaštitom postojeće željezničke pruge Zagreb – Rijeka, zaštitom okolnih ribnjaka te izmještanjem infrastrukture (vodoopskrba, elektroenergetske instalacije, prometnica) i čišćenje Đulinog ponora, koji uključuju:
– Izgradnju retencijsko – zahvatne građevine Ogulin – nasute brane od kamenog materijala sa centralnom glinenom jezgrom uz prateće objekte – temeljni ispust, preljev i sl.,
– Izgradnju zaštitnih elemenata za željezničku prugu Zagreb – Rijeka (obloge, zidovi, propusti, okna s crpkama, podvožnjak i dr.),
– Izgradnju i/ili rekonstrukciju pristupnih cesta,
– Eksploataciju nalazišta materijala,
– Krajobrazno uređenje prostora retencije,
– Izgradnju zaštitnog zida za okolne ribnjake,
– Izmještanje postojeće infrastrukture na planiranom području retencijsko – zahvatne građevine (elektrovodova, magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda, električnih komunikacijskih vodova, lokalnih prometnica, uklanjanje postojećih objekata i dr.),
– Čišćenje Đulinog ponora.
• Troškovi otkupa zemljišta i zasnivanja prava služnosti/građenja za izgradnju retencijsko-zahvatne građevine Ogulin.
• Usluge nadzora nad izvođenjem radova.
• Usluga upravljanja projektom.
• Usluge koje se odnose na komunikaciju i vidljivost, uključujući pripremu i provođenje aktivnosti komunikacije i informiranja u svrhu jačanja vidljivosti projekta.

Geografska ograničenja
Projekt se provodi na području grada Ogulina.

 

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d2408f8a-7848-4249-aa24-b6baefb1824b

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X