Natječaji

Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)

Status

Zatvoren
25.05.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.05.2.1.11

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Raspoloživost sredstava

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt   „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)“ iznose 53.550.000,00 kn.

Vrijednost natječaja

53.550.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Cilj poziva:

Uspostava Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) u cilju podizanja sposobnosti reakcije sustava zaštite i spašavanja u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj (RH) i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama, primarno  kroz podizanje razine spremnosti MUP-a, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama, za prevenciju te pravodobne i adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa (poput potresa, poplava, požara i slično).

Predmet Poziva je nabava i implementacija sustava (softver i hardver) koji bi jednim dijelom koristili mobilni operatori za prikupljanje i nepovratno anonimiziranje osobnih podataka i podataka o lokaciji mobilnih korisnika, te drugim dijelom MUP za obradu anonimiziranih podataka operatora. Svi osobni podaci korisnika bit će inicijalno anonimizirani kako bi se osigurala adekvatna razina zaštite osobnih podataka. Sam sustav će imati 9 različitih funkcionalnosti usmjerenih na osiguranje bolje komunikacije i efikasnijeg upozoravanja na situacije rizika/ katastrofa:

 1. Upravljanje hitnim situacijama
 2. Prikaz kretanja korisnika
 3. GMLC (Gateway Mobile Location Centre) obavijesti
 4. Napredna mobilna lokacija (AML)
 5. Interna komunikacija
 6. CAP upozoravanje i uzbunjivanje
 7. Cell Broadcast obavijest mobilnim korisnicima
 8. SMS uzbuna odmah – obavijest mobilnim korisnicima
 9. SMS uzbuna kasnije – obavijest mobilnim korisnicima.

MUP će navedenim sustavom unaprijediti svoje trenutne procese kao i uvesti nove komunikacijske kanale, kako u internoj komunikaciji tako i u komunikaciji prema vanjskim korisnicima kao i građanima i posjetiteljima RH. Naime, pravodobna informacija o opasnostima, uvelike bi povećala učinkovitost sustava javne sigurnosti.

Kao konačni cilj očekuje se znatno brže obavješćivanje građana i sudionika sustava civilne zaštite putem mobilnih telefona o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti u cilju smanjenja ljudskih žrtava i materijalnih šteta.

Predviđeni intenzitet potpore:

Sukladno Provedbenoj Odluci Komisije C(2014)9885 od 12.12.2014. o odobravanju određenih elemenata operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020. za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda u okviru cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta” u Hrvatskoj, maksimalna  stopa sufinanciranja sredstvima EFRR-a za prioritetnu os 5 iznosi 85% od iznosa  prihvatljivih izdataka. Nadalje provedbom projekt ne ostvaruju se izravni neto prihodi od (imajući u vidu odredbe članka 61. Uredbe 1303/2013). Stoga maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova za Projekt „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)“ iznosi 85,0000000%.

Prihvatljivi prijavitelji:

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020. prihvatljivi prijavitelji unutar specifičnog cilja 5b1 su državna tijela i organizacije  odgovorne za upravljanje rizicima/katastrofama i prikupljanje podataka.

Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)“ je Ministarstvo unutarnjih poslova, Ul. Grada Vukovara 33, 10000 Zagreb, državno tijelo nadležno za poslove civilne zaštite.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog poziva na dostavu prijedloga projekta su:

 1. Aktivnosti vezane uz razvoj (izradu) softvera/računarskog programa/tj. specijalnog rješenja/programa koje bi služilo za rano upozoravanje stanovništva i upravljanje u kriznim situacijama,
 2. Nabava hardvera/opreme koja bi podržala rad aplikacije/računarskog programa i povezivanje iste opreme s telekomunikacijskim operatorima koji pružaju usluge mobilne telefonije,
 3. Aktivnosti vezane za upravljanje projektom,
 4. Aktivnosti koje se odnose na informiranje i vidljivost.

Geografska ograničenja (ako je primjenjivo):

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja):

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=45a982c1-a855-4f7f-b942-3e352a515c82

 

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X