Natječaji

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir

Status

Zatvoren
20.11.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.4.2.46

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“ iznosi 145.853.703,75 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 116.682.963,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 84.133.031,72 HRK.

Vrijednost natječaja

84.133.031,72 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

 

Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Beli Manastir s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 18.029 m gravitacijskih kolektora, izgradnju 3.942 m tlačnih vodova, izgradnju 12 novih crpnih stanica i izgradnju 850 priprema za kućne priključke,
  • nadogradnju postojećeg UPOV-a Beli Manastir kapaciteta 8.000 ES na 16.000 ES te nadogradnju s 2. na 3. stupanj pročišćavanja uključujući izgradnju solarne sušionice mulja.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećeg specifičnog cilja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“ iznose 84.133.031,72 HRK.

 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos ako je relevantno)

Nije primjenjivo.

 

Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF- iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“ iznosi 72,1039555 %.

Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

 

Prihvatljivi prijavitelji

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“ je Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir.

 

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
  • nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

 

Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

Projekt se provodi na području Osječko-baranjske županije konkretnije na području Grada Belog Manastira (naselja Beli Manastir, Šećerana, Branjin Vrh i Šumarina).

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja)

S obzirom na to da se radi o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rok podnošenja nije definiran.

 

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=3608bd4d-45ce-4d51-94fb-73c1bf563445

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.gospodarstvo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X