Natječaji

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci

Status

Zatvoren
17.01.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci“ iznosi 219.567.261,25 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 175.653.809,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 121.734.196,10 HRK.

Vrijednost natječaja

121.734.196,10 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Semeljci s Okvirnom Direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) te Direktivom o  kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt  predviđa:

  • izgradnju sustava javne odvodnje: 38.501 m gravitacijskih kolektora, 12.325 m tlačnih vodova, 26 crpnih stanica te 1.260 priprema za kućne priključke odvodnje
  • izgradnju 336 m vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju 6.204 m vodoopskrbnih cjevovoda, 2 stanice za podizanje tlaka, 38 mjerno-regulacijskih okana te izvedbu 136 priprema za kućne priključke,
  • izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja kapaciteta od 4.800 ES te izvedbu polja za ozemljavanje mulja.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe
  • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt “Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci” iznose 121.734.196,10 HRK. Maksimalna  stopa  sufinanciranja  sredstvima  KF-a  iznosi  85%  od  iznosa  prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt “Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci” iznosi 69,3034764%. Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelji vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci” je Đakovački vodovod d.o.o., Bana Josipa Jelačića 65, Đakovo.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za ljudsku potrošnju izgradnjom te rekonstrukcijom mreža opskrbe vode za ljudsku potrošnju;
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
  • nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta

Projekt se provodi na području Osječko – baranjske županije, na području aglomeracije Semeljci koja teritorijalno obuhvaća Općinu Semeljci (naselja Semeljci, Kešinci, Koritna, Mrzović i Vrbica) te na malom dijelu Općine Viškovci i Grada Đakovo.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=86f8e545-7d4c-4e3e-937b-4fffed1b7c19

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X