Natječaji

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa

Status

Zatvoren
20.05.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.4.2.55.

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa" iznosi 413.433.725,00 HRK  (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 330.746.980,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 227.484.627,06 HRK.

Vrijednost natječaja

227.484.627,06 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Karlovac-Duga Resa s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ), Direktivom o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja (2006/118/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i to: izgradnju 5.720 m i rekonstrukciju 28.100 m sustava javne vodoopskrbe, izgradnju retencije kapaciteta 150 m3 za reteniranje kišnih dotoka u sustavu te rekonstrukciju 1.390 priprema za kućne priključke,
  • izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 64.731 m sustava javne odvodnje, 27 crpnih stanica i 2.593 priprema za kućne priključke te rekonstrukciju 6.928 m sustava javne odvodnje, 1 crpne stanice, 419 priprema za kućne priključke i 2 sifonska prijelaza,
  • izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
  • nabavu 5 specijaliziranih i radnih vozila i mjerne opreme UPOV-a.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

  • 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe,
  • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ iznose 227.484.627,06 HRK. Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ iznosi 68,7790489 %. Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015).

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelji vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac. Partner na projektu je Komunalno Duga Resa d.o.o.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za ljudsku potrošnju izgradnjom i rekonstrukcijom mreže opskrbe vode za ljudsku potrošnju;
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na sustave javne odvodnje izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne odvodnje (uključujući nabavu mjerne opreme za održavanje sustava te specijaliziranih i radnih vozila);
  • izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja;
  • mjere nadzora građevinskih radova te informiranja i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području aglomeracije Karlovac-Duga Resa koja se nalazi u Karlovačkoj županiji na području Grada Karlovca, Grada Duge Rese te Općine Barilović, i obuhvaća naselja Karlovac, Duga Resa, Šektino Brdo, Gorica, Sv. Petar Mrežnički, Mrežničke Poljice, Mrežnički Varoš, Mrežnički Brig, Mrežničko Dvorište, Belavići, Gornje Mrzlo Polje Mrežničko, Donje Mrzlo Polje Mrežničko i Belajske Poljice.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=f91c7e90-2b9c-4f5a-818b-6814b37f853b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.gospodarstvo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X