Natječaji

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina" iznosi 488.414.656,13 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 390.731.724,90 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 262.967.282,54 HRK.

Vrijednost natječaja

262.967.282,54 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Kutina s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 98/83/EEZ i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe: izgradnju 49.588 m i rekonstrukciju 28.814 m cjevovoda, izgradnju uređaja za kondicioniranje pitke vode Ravnik II, 4 crpne stanice, 2 dodatna bunara na vodocrpilištu, te izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje: izgradnju 38.268 m i rekonstrukciju 13.339 m kanalizacijskih kolektora, izgradnju 13 crpnih stanica, 7 kišnih preljeva, rekonstrukciju 7 kišnih preljeva te nadogradnju UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupnja pročišćavanja, s anaerobnom digestijom mulja, kogeneracijskim postrojenjem i solarnim sušenjem mulja.

Projektom se doprinosi ostvarivanju ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

– 6ii1 Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom kroz osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode izgradnjom uređaja za kondicioniranje pitke vode i povećanje stope priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe,

– 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda kroz veću stopu priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje i veću količinu otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja, te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. -2023.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina” iznose 262.967.282,54 HRK (stopa sufinanciranja iznosi 67,3012366%). Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015). Sukladno OPKK prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelji vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina” je Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina. Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje su mjere: kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom vodom za piće, izgradnja/rekonstrukcija/ sanacija mreže opskrbe vode za piće i uređaja za pročišćavanje (poboljšanje) vode za piće, mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje, izgradnja /nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za obradu mulja, mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivost projekta.

Projekt se provodi na području Sisačko-moslavačke županije konkretnije na području aglomeracije Kutina (Repušnica, Kutina, Ciglenica, Kutinska Slatina, Šartovac, Husain, Batina, Ilova, Mikleuška, Gojlo, Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice, Janja Lipa, Šartovac, Brinjani, Stupovača).

 

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=3f1350cd-4f52-48d6-b6d2-69baab50cbe5

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X