Natječaji

Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina

Status

Zatvoren
22.02.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Partneri

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4,256.970,00 (četirimilijunadvjestopedesetšesttisućadevetstosedamdeset) HRK.

UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva. Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je 6.000.000,00 (šestmilijuna) HRK.

Slijedom prethodno navedenog, iznos bespovratnih sredstava KF-a po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,9495000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Vrijednost natječaja

4.256.970,00 kn

Sažetak

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, referentna oznaka KK.06.3.1.05.

1. Predmet i svrha poziva

Predmet Poziva je nabava dodatne opreme za ŽCGO Marišćina, korištenjem koje će se osigurati kvalitetnije, sigurnije i učinkovitije obavljanje poslova u ŽCGO Marišćina te dodatno poboljšati njegova funkcionalnost. Svrha (cilj) Poziva je unaprijediti funkcionalnost i održivost izgrađene infrastrukture, te osigurati kvalitetnije funkcioniranje ŽCGO Marišćina, čime se na posredan način doprinosi ostvarenju ciljeva OPKK-a.

2. Financijska alokacija, iznos i intenzitet bespovratnih sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4,256.970,00 (četirimilijunadvjestopedesetšesttisućadevetstosedamdeset) HRK. UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva. Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je 6.000.000,00 (šestmilijuna) HRK. Slijedom prethodno navedenog, iznos bespovratnih sredstava KF-a po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,9495000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

3. Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenom prijavitelju: tvrtka Ekoplus d.o.o., Marčelji, Pogled 2/4, 51216 Viškovo. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

4. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

A) nabava dodatne opreme za potrebe rada ŽCGO Marišćina (što podrazumijeva aktivnosti izvršavanja sklopljenog ugovora o javnoj nabavi): 1. vozila i opreme za protupožarnu zaštitu 2. laboratorijske opreme za ispitivanje kvalitete goriva iz otpada 3. oprema za održavanje postrojenja i rad s otpadom i izlaznim frakcijama 4. radionički alat i sitna oprema za održavanje ŽCGO Marišćina

B) obuka zaposlenika za pravilno korištenje nabavljene opreme

C) mjere promidžbe i vidljivosti

5. Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Primorsko-goranske županije.

6. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen nadležnom tijelu putem sustava eFondovi te sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu i redoslijedu: Dokument 1. Prijavni obrazac 2. Izjava Prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele 3. Izjava Prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja 4. Izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važećim jednakovrijednim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja 5. Radna verzija dokumentacije o nabavi u elektroničkom obliku na CD-u.

Dokumentacija koja zahtjeva potpis Prijavitelja, mora biti sken izvornika, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, dostavljen elektroničkim putem te dostupan u izvorniku na zahtjev nadležnog tijela. Poziv se vodi kao ograničeni postupak u modalitetu privremenog Poziva.

Datum objave Sažetka poziva na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i javnom portalu sustava eFondovi označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 22. veljače 2018.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=980900c5-a760-4d6f-9834-dd89eacbbdca&pozivVersionId=ff90e1c7-4ed9-4ed7-9440-73a1248d729d

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X