Natječaji

ITU- Obnova brownfield područja u urbanom području Pula

Status

Zatvoren
30.01.2020.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.2.2.07

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Sveučilište

Partneri

Partnerstvo u okviru ovog Poziva nije prihvatljivo.

Raspoloživost sredstava

53.914.875,26 kn

Vrijednost natječaja

53.914.875,26 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

1. Predmet i svrha poziva

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih za obnovu brownfield lokacija (bivša vojna, industrijska ili druga područja) na teritoriju Urbanog područja Pula (u daljnjem tekstu: UP Pula) u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave definirane Odlukom o ustrojavanju urbanog područja Pula od 7. ožujka 2016. godine: Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-
Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat
Svrha Poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području UP Pula tj. obnova područja, zemljišta, nekretnina ili građevina koje su neadekvatno korištene , zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja UP Pula koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 53.914.875,26 HRK.
Najniži iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je 2.200.000,00 HRK.
Prema preliminarnoj procjeni unaprijed određenih prihvatljivih prijavitelja (točka 2.1 ovih Uputa) definirani su maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju kako slijedi:

 1. Grad Pula-Pola 34.926.408,02 HRK
 2. Grad Vodnjan-Dignano 5.242.832,60 HRK
 3. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 13.745.634,64 HRK

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen unutar ovog Poziva, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a iznosi 85% prihvatljivih izdataka.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva;
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

 

3. Razdoblje provedbe projekta
Razdoblje provedbe projekta započinje datumom početka obavljanja aktivnosti koje ne može biti ranije od 1. siječnja 2014. godine, te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti, pri čemu je inicijalni očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 31. prosinca 2022. godine. Razdoblje provedbe pojedinačnih projekta u okviru Poziva bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1. UzP). Pri planiranju trajanja razdoblja provedbe projekta Prijavitelj/Korisnik mora uzeti u obzir obvezu stavljanja obnovljene brownfield lokacije u punu funkciju najkasnije do 31. prosinca 2023. godine (potrebno je voditi računa o trajanju projekta kako bi ulaganje u infrastrukturu završilo na vrijeme i omogućilo pravovremeno stavljanje infrastrukture u punu funkciju do funkciju do kraja 2023. godine). Navedena obveza bit će također regulirana u Ugovoru.

 

4. Prihvatljivi prijavitelji
Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima i to kako slijedi:

 1. Grad Pula-Pola, Forum 1, 52 000 Pula, OIB: 79517841355
 2. Sveučilište Jurja Dobrile, Zagrebačka 30, 52100 Pula, OIB: 61738073226
 3. Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, OIB: 15554218499

 

5. Prihvatljivost partnera
Partnerstvo u okviru ovog Poziva nije prihvatljivo.

 

6. Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

 • Priprema projektno – tehničke i investicijske dokumentacije
  • prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja;
  • izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja;
  • izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola vezano za aktivnosti obnove i aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji.

Kako bi bile prihvatljive za financiranje, aktivnosti pripreme projektno – tehničke i investicijske dokumentacije trebaju biti izravno vezane uz barem jednu od sljedećih prihvatljivih aktivnosti: „Obnova brownfield  lokacije“ i „Izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji“.

 • Obnova brownfield lokacije, uključuje sve postupke gradnje i građenja kao i one građevinske postupke koje im prethode do, zaključno, ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat:
  •  dekontaminaciju tla;
  • uklanjanje građevine ili njezina dijela;
  • rekonstrukciju građevine, zamjensku gradnju i novu gradnju, odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima
 • Izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji a koja podrazumijeva komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti
 • Aktivnosti upravljanja projektom i projektna administracija
 • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.7. Uputa za prijavitelje)

 

7.  Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Urbanog područja Pula.

 

8.  Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao ograničeni  postupak u modalitetu privremenog  Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. siječnja 2020. godine u 23:59 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 30. studenog 2019. godine u 12:00 sati.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Obnova brownfield područja u urbanom području Pula“, koja će se održati u utorak 17. prosinca 2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama gradske vijećnice Grada Pule, na adresi Forum 1, 52100 Pula.

Sadržaj informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Obnova brownfield područja u urbanom području Pula“, održane u utorak 17. prosinca 2019. godine u prostorijama gradske vijećnice Grada Pule, dostupan je na sljedećoj poveznici.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X