Natječaji

ITU – IT PARK

Status

Zatvoren
25.09.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.17

Područje

IKT

Poduzetništvo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

30.384.615,38 HRK

Vrijednost natječaja

30.384.615,38 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako je 19. lipnja 2020. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt “IT PARK”, referentna oznaka: KK.03.1.2.17.

IT PARK.pdf

 

Svrha (cilj) poziva: u cilju privlačenja investicija i stvaranja novih radnih mjesta u sektoru IT-a i drugih novih tehnologija na području urbane aglomeracije Osijek unutar poduzetničke zone „IT Park“ potiče se ulaganje u:

 • izgradnju zajedničke infrastrukture poduzetničke zone „IT Park“, što podrazumijeva ulaganja u infrastrukturu zone koja su općeg karaktera1 (u daljnjem tekstu: zajednička infrastruktura zone „IT Park“) i
 • izgradnju i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture zgrade IT centra namijenjene iznajmljivanju prostora za MSP-e i PPI-e i pružanju usluga MSP-ovima (u daljnjem tekstu: zgrada IT centra).

 

Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 30.384.615,38 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.

Bespovratna sredstva koja se u okviru ovog Poziva dodjeljuju Gradu Osijeku ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU).

 

Prihvatljivi prijavitelj
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Osijek, OIB: 30050049642, kao jedinica lokalne samouprave u čijem je vlasništvu predmetna lokacija, a koja se nalazi na području urbane aglomeracije Osijek na kojem se provodi ITU mehanizam.

 

Razdoblje provedbe projekta
Započinje početkom obavljanja projektnih aktivnosti te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. Razdoblje provedbe projekta može započeti najranije 1. siječnja 2018. godine a krajnji rok za završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2022. godine.

 

Prihvatljive aktivnosti

 1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije i studije izvodljivosti
 • Izrada projektne dokumentacije potrebne za ishođenje dozvola i izvođenje radova na zajedničkoj infrastrukturi zone „IT park“ i zgradi IT centra
 • Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 1. Radovi potrebni za omogućavanje gradnje infrastrukture
 • Izmještanje podzemnih elektroenergetskih vodova
 1. Izgradnja zajedničke infrastrukture zone „IT park“
 • Radovi i stručni nadzor infrastrukture zone koja je općeg karaktera: cestovna, pješačka prometna infrastruktura, parkirališta, elektroenergetska infrastruktura koja uključuje i trafostanicu, telekomunikacijska infrastruktura (DTK), vodovodna opskrba, sanitarna i oborinska kanalizacijska infrastruktura, javna rasvjeta, hortikulturno uređenje i zelene površine
 1. Izgradnja i opremanje zgrade IT centra
 • Izvedba radova i provedba stručnog nadzora u svrhu izgradnje i opremanja nove poslovne infrastrukture IT centra
 1. Informiranje i vidljivost
 • Provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s „Uputama za korisnike sredstava „Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.“
 1. Upravljanje projektom i administracija
 • Ugovaranje vanjskih stručnjaka
 1. Horizontalne aktivnosti
 • Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela (Poglavlje 4.1 Poziva).

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci
projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.
Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 25. rujna 2019. godine.

 

IZMJENA POZIVA – Nova Pravila o financijskim korekcijama (22. kolovoza 2019.)

Obavještava se prijavitelj o izmjeni Poziva koja se odnosi isključivo na zamjenu dokumenta Prilog 4. “Pravila o financijskim korekcijama” u cijelosti s novim prilogom 4., naziva „Pravila o financijskim korekcijama_izmjena“.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X