Natječaji

ITU – Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula

Status

Zatvoren
31.12.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.08

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Potporne institucije za poduzetnike

Partneri

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima (ako je primjenjivo).
U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj, uključujući i pravni oblik kako je navedeno u točkom 2.1. te kriterije za isključenje iz točke 2.3. Uputa za prijavitelje.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 20.375.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

20.375.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

1. Cilj poziva
Cilj ovog poziva je unaprijediti poduzetničke aktivnosti na urbanom području te povećati zaposlenost u poduzetništvu i ukupne rezultate poslovanja poduzetnika putem poticanja inovacija u poduzetništvu, zelenog poduzetništva i gospodarstva, ulaganja u obrazovanje i jačanje kapaciteta poduzetnika, povezivanje znanstvene zajednice s poduzetništvom te jačanje potpornih institucija i diversifikaciju potpornih programa namijenjenih poduzetništvu.
U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima usmjerenim na poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne fizičke infrastrukture i usluga koje doprinose poslovnoj uspješnosti, znanju i kompetencijama, inovativnosti i održivosti MSP-a na području Urbanog područja Pula.

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 20.375.000,00 HRK.
Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u okviru ovog Poziva je kako slijedi:
▪ najniži iznos 500.000,00 HRK
▪ najviši iznos 10.000.000,00 HRK.
U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

 

3. Razdoblje provedbe projekta
Razdoblje provedbe projekta započinje datumom početka obavljanja aktivnosti projekta koje u slučaju projekta koji ne sadrži državne potpore ne može biti ranije od 1. siječnja 2014. godine te istječe datumom završetka obavljanja predmetnih aktivnosti pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 31. prosinca 2022. godine.

Početak provedbe projekta je najkasnije dan nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

U slučaju projekta koji sadrži državne potpore, iste mogu biti dodijeljene isključivo ako imaju učinak poticaja u skladu sa člankom 2. stavkom 2. Programa potpora. To znači da je Prijavitelj – podnositelj zahtjeva podnio pisani zahtjev za dodjelu potpore prije početka radova na projektu. Stoga, u navedenom slučaju, kao i početak radova na projektu, razdoblje provedbe ne može započeti te prvi trošak ne može nastati prije datuma podnošenja projektnog prijedloga.

 

4. Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su:

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Urbane aglomeracije Pula ili

Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu sukladno definiciji u članku 4., stavku 1., točki 6. Programa potpora, odnosno sukladno definiciji u       članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), osim centara kompetencija.

Prihvatljivi PPI mogu biti u javnom ili privatnom vlasništvu:
PPI u privatnom vlasništvu mogu biti mikro, mali ili srednji poduzetnici, kako je definirano čl. 5 Programa potpora, a u skladu s člankom 4., stavkom 1., točkom 10. Programa potpora.
PPI u javnom vlasništvu mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici, kako je definirano čl. 5 Programa potpora, a u skladu s člankom 4., stavkom 1., točkom 11. Programa potpora, sukladno s Prilogom I. Uredbe 651/2014 Definicija malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljivost prijavitelja provjeravat će se sukladno relevantnim dokumentima navedenima u točki 3.1 Uputa.

 

5. Prihvatljivi partneri
Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima (ako je primjenjivo).
U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj, uključujući i pravni oblik kako je navedeno u točkom 2.1. te kriterije za isključenje iz točke 2.3. Uputa za prijavitelje.

 

 

6. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
Razvoj poduzetničke infrastrukture
i) Ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poduzetničke infrastrukture, uključujući ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima;
ii) Ulaganja u stvaranje nove poslovne poduzetničke infrastrukture, uključujući ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima.

Razvoj poslovne poduzetničke infrastrukture – zone (NAPOMENA: aktivnost je prihvatljiva ako je prijavitelj jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave s područja Urbane aglomeracije Pula)
i) Ulaganja u poslovnu infrastrukturu u svrhu razvoja osnovne poduzetničke infrastrukture (energije, vodoopskrbe, odvodnje, javne rasvjete, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih/poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju poduzetništva.Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura vezanih uz obnovljene prostore/područja

Ulaganje  u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura vezanih uz obnovljene prostore/područja

Podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP;

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta i rezultata (u skladu s točkom 5.6 Uputa za prijavitelje)

Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti vezanih uz promicanje horizontalnih načela (u skladu s točkom 2.8. Uputa za prijavitelje)

 

7. Geografska ograničenja
Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju Urbanog područja Pula.

 

8. Administrativni podaci
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine u 23:59 sati.
Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 25. listopada 2019. godine.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 1.dioDatum: 21.10.2019.

Pitanja i odgovori 2.dioDatum: 3.12.2019.

Informativne radionice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula“, koja će se održati u četvrtak 7. studenog 2019. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama gradske vijećnice Grada Pule, na adresi Forum 1, 52100 Pula.

Molimo sve zainteresirane sudionike da svoj dolazak prijave najkasnije do 5. studenog 2019. godine putem sljedećeg linka: Link za prijavu

 

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula“, održane 7. studenog 2019. godine u Puli, dostupan je na sljedećim poveznicama:

 

1. Opće informacije o Pozivu_PIPI

2. Postupak dodjele

 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X