Natječaji

Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Status

Zatvoren
31.03.2023.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.4.1.04

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 7.500.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + sredstva Državnog proračuna)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 250.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + sredstva Državnog proračuna)

 

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 964.018.660,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za predaju projektnih prijava tj. do 31.01.2023 ili do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv, ovisno što nastupi prije.

Tablica 2. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja
1.Ukupna bespovratna sredstva1.134.139.600,00 kn
1.1Sredstva Europske unije964.018.660,00 kn
1.2Sredstva Državnog proračuna170.120.940,00 kn

MMPI kao Posredničko tijelo razine 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

 

Najveća stopa sufinanciranja pojedinog projekta iznosi 100, 90 ili 70 % prihvatljivih troškova ovisno o iznosu prihvatljivih troškova koji se smatraju državnom potporom.

Intenzitet potpore utvrđuje se na sljedeći način:

 • za aktivnosti i s njima povezanim troškovima koje sadrže državne potpore (aktivnost pod rednim brojem 1. i 2. iz točke 2.7. Uputa za prijavitelje) - prema čl.7 točka (4) Programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine (Dodatak 1 Poziva)
 • za aktivnosti i s njima povezanim troškovima koje ne sadrže državne potpore (aktivnost pod rednim brojem 3. do 9. iz točke 2.7. Uputa za prijavitelje)– prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046

Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF-a) može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati:

 • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

1.134.139.600,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj poziva je integriranje hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Specifični cilj je  financiranje izgradnje i unaprjeđenje infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja (sukladno članku 2, stavak 2 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

 

Na osnovu Nacionalnog plana obalnog linijskog pomorskog prometa (poglavlja 5.3., 6.7., 6.6., 7.6. i 8.2.) od strane ministra mora, prometa i infrastrukture donesena je Odluka o Izmjenama Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine (KLASA: 342-21/14-01/104; URBROJ: 530-03-2-2-1-19-218 od 10. lipnja 2019. godine), Odluka o Izmjenama i dopunama Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine (KLASA: 342-21/14-01/104; URBROJ: 530-03-2-2-1-19-219 od 02. ožujka 2020. godine) i Odluka o izmjenama i dopunama Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine (KLASA: 342-21/14-01/104; URBROJ: 530-03-2-2-1-19-224 od 22. prosinca 2022. godine) te su sukladno tome određeni prijavitelji kako slijedi:

 

Lučka uprava:OIB:Projekt/i: [1]
Lučka uprava Dubrovačko – neretvanske županije240229002781. Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo

2. Izgradnja trajektne luke Perna

3. Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u Trpnju

Županijska lučka uprava Dubrovnik

60040855809

1. Rekonstrukcija luke za javni promet u naselju Dugo Čelo, otok Koločep
Lučka uprava Novalja

62485993187

1. Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen

2. Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja – luka Jug

Grad Novalja

85290822507

1. Rekonstrukcija Primorske ulice – 1. faza
Županijska lučka uprava Cres

35888379055

1. Rekonstrukcija – dogradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u naselju Martinšćica na otoku Cresu

Lučka uprava Senj

43342467134

1. Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica

Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije

27478788865

1. Uređenje luke Omiš – II. Faza izgradnje

2. Dogradnja luke otvorene za javni promet Drvenik

3. Uređenje luke Stomorska

4. Dogradnja luke Bol – Brač (II faza)

5. Dogradnja trajektne luke Stari Grad

Županijska uprava za ceste na području Splitsko – dalmatinske županije

65717231356

1. Rekonstrukcije i izgradnje ceste Pučišća (1. faza)

2. Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6161, poddionica faze 3 – Supetar Pučišća

3. Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6133, Pristupna cesta luci Soline, Trogir

4. Pristupna cesta luci Stomorska – obilaznica Stomorska

Lučka uprava Šibenik

98609040957

1. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata)

Županijska lučka uprava Vela Luka

51554907886

1. Pomorsko-putnički terminal Vela Luka

Županijska lučka uprava Korčula

11940092232

1. Sanacija lukobrana Puntin-luka Korčula

2. Nova luka Korčula-luka Polačište

Županijska lučka uprava Korčula + Županijska uprava za ceste Dubrovačko – neretvanske županije11940092232
51842375312
1. Pristupna cesta luci Polačište

Županijska lučka uprava Krk

89919564697

1. Rekonstrukcija luke Baška
Županijska lučka uprava Mali Lošinj

54547924664

1. Pristanište u uvali (luci) Mrtvaška
Županijska lučka uprava Rab

17820392036

1. Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab
Županijska lučka uprava Zadar

58398165411

1. Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku

2. Uređenje luke otvorene za javni promet Vrgada

Lučka uprava Zadar

03457471323

1. Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar
– Poluotok
Lučka uprava Split

06992092556

1. Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split

2. Rekonstrukcija – dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

16023498983

1. Izgradnja trajektnog pristana u uvali Boci na otoku Zlarinu

2. Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije

[1] Dopuštene su manje izmjene naziva projekta ali ne i cilja i obujma projekta. U slučaju izmjene naziva projekta nužno je opisati razloge izmjene u prijavnom obrascu.

 

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog poziva, a uključuju državne potpore su:

 1. Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
  • Pristaništa koja se koriste za vezivanje brodova
  • Obalni zidovi
  • Lukobrani
  • Plutajuće pontonske rampe u plimnim područjima
  • Unutarnji bazeni
  • Zemljište dobiveno nasipavanjem i melioracijom
  • Infrastruktura za alternativna goriva
  • Infrastruktura za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta
  • Jaružanje koje se ne smatra operativnim troškom
  • Otkup zemljišta namijenjen osnovnim funkcijama luke tj. zemljište se nalazi unutar područja luke i predstavlja investiciju u smislu unapređenja lučke infrastrukture
  • Cestovne prometnice unutar lučkog područja ako nisu otvorene za sve korisnike, tj. ako je pristup na njih ograničen.
  • I slične aktivnosti u funkciji djelatnosti luke i koje su dostupne za korištenje samo i isključivo korisnicima luke (za koje se plaćaju određene naknade), a kojima se ne mogu koristiti ostale osobe bez plaćanja određenih naknada.

 

 1. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točki 1

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog poziva, a ne uključuju državne potpore su:

 1. Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
  • Pristupne cestovne prometnice (financiranje javnim sredstvima se ne smatra potporom ako su pristupne cestovne prometnice kao i cestovne prometnice unutar lučkog područja u općoj uporabi – bez diskriminacije, naplate ili nekih drugih ograničenja kojima bi se davala prednost samo određenim korisnicima te otvorene za sve korisnike)
  • Cestovne prometnice unutar lučkog područja ako su u otvorene za sve korisnike, tj. ako je pristup na njih omogućen svima bez naplate.
  • Vodovodna, kanalizacijska, energetska, telefonska mreža,
  • Objekti za sigurnost plovidbe u morskoj luci
  • Čekaonice i mjesta za prodaju karata
  • Otkup zemljišta izvan lučkog područja i namijenjenog za opću uporabu (prilazne ceste i slično)
  • I slične aktivnosti,
 1. Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
  • Nadgradnja infrastrukture vezane uz mjere kojima se unapređuje upravljanje i sigurnost prometa, kontrolu pomorskog prometa i slične aktivnosti,
  • Rasvjeta unutar lučkog područja
  • Aktivnosti koji doprinose energetskoj učinkovitosti luke, sigurnosnoj zaštiti luke, ekologiji luke
  • I slične aktivnosti,
 1. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točkama 3 i 4 a koje su povezane uz obalni linijski pomorski prijevoz, sigurnost plovidbe i slično
 1. Izgradnja ili unaprjeđenje pristupnih cestovnih prometnica koje služe kao pristup lukama koje pružaju usluge vezane za otoke
  • Izgradnja i/ili rekonstrukcija državnih, regionalnih ili lokalnih cesta
  • Izgradnja raskrižja
  • Izgradnja kružnih tokova
  • Izgradnja tunela i ostalih objekata na trasi ceste
  • I slične aktivnosti,
 1. Stručni nadzor građenja.
 1. Promidžba i vidljivost

Provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).

 1. Upravljanje projektom i administracija

Upravljanje projektom obuhvaća prihvatljive aktivnosti za realizaciju projekta:

  • Upravljanje aktivnostima projekta;
  • Voditelj projekta građenja (sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN, br. 118/18)
  • Administracija i tehnička koordinacija;
  • Izrada dokumentacije o nabavi;
  • Financijsko upravljanje;
  • Izvještavanje;

Ostale operativne aktivnosti u svezi s upravljanjem projektom

OBAVIJEST:

 

Prva izmjena poziva od 13. kolovoza 2019. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, predložene izmjene uključuju zamjenu priloga (dokumenta) naziva Prilog 2.6 Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 2.6 Pravila o financijskim korekcijama – izmjena.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

 

Druga izmjena poziva od 07. svibnja 2020. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, drugom izmjenom poziva povećavaju se raspoloživa bespovratna sredstva za dodatnih 352.941.160 kn od čega  299.999.986,00 kn iznose sredstva iz Kohezijskog fonda, a 52.941.174,00 kn iz Državnog proračuna za financiranje najspremnijih projekata, te su dodani novi potencijalni prijavitelji.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN br. 6/20 i 20/20-ispravak) izmijenjeni su dokumenti u skladu s istim.

II izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – II izmjena
 2. Sažetak poziva – II izmjena
 3. Obrazac 2 – Izjava prijavitelja – partnera – II izmjena
 4. Prilog 1.1 – Ugovor – II izmjena
 5. Prilog 1.2 – Opći uvjeti Ugovora – II izmjena
 6. Prilog 2.3 – Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti – II izmjena
 7. Prilog 2.5 – Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka – II izmjena

te je dodan:

 1. Dodatak 3 – Izmjena i dopuna Investicijskog plana – II izmjena

 

Treća izmjena poziva od 25. lipnja 2020. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, trećom izmjenom poziva povećavaju se raspoloživa bespovratna sredstva za dodatnih 110.000.000 kn od čega 93.500.000,00 kn iznose sredstva iz Kohezijskog fonda, a 16.500.000,00 kn iz Državnog proračuna za financiranje najspremnijih projekata.

III izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – III izmjena
 2. Sažetak poziva – III izmjena
 3. Prilog 2.4. Prilog 2.4 – Obrazac za ocjenjivanje kvalitete – III izmjena

 

Četvrta izmjena poziva od 24. studenog 2020. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, četvrtom izmjenom poziva povećavaju se raspoloživa bespovratna sredstva za dodatnih 162.020.000 kn od čega 137.717.000,00 kn iznose sredstva iz Kohezijskog fonda, a 24.303.000,00 kn iz Državnog proračuna za financiranje najspremnijih projekata.

Dodatno, produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 31.12.2020. godine.

IV izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – IV izmjena
 2. Sažetak poziva – IV izmjena
 3. Prilog 1.1. Ugovor – IV izmjena

 

Peta izmjena poziva od 30. prosinca 2020. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, petom izmjenom poziva izmijenjen je Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske sa razdoblja 2017. – 2020. godine, na razdoblje 2017.-2023. godine.

Dodatno, produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 01.03.2021. godine.

V izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – V izmjena
 2. Sažetak poziva – V izmjena

te je dodan novi dodatak:

Dodatak 4 – Odluka o izmjeni programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020.

 

Šesta izmjena poziva od 01. ožujka 2021. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, šestom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 01.06.2021. godine

VI izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – VI izmjena
 2. Sažetak poziva – VI izmjena

 

Sedma izmjena poziva od 31. svibnja 2021. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, sedmom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 30.09.2021. godine

VII izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – VII izmjena
 2. Sažetak poziva – VII izmjena

 

Osma izmjena poziva od 30. rujna 2021. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, osmom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 31.01.2022. godine

VIII izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – VIII izmjena
 2. Sažetak poziva – VIII izmjena

 

Deveta izmjena poziva od 27. siječnja 2022. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, devetom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 30.06.2022. godine

IX izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – IX izmjena
 2. Sažetak poziva – IX izmjena

 

Deseta izmjena poziva od 27. lipnja 2022. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, desetom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 30.12.2022. godine

X izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – X izmjena
 2. Sažetak poziva – X izmjena

 

Jedanaesta izmjena poziva od 29. prosinca 2022. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, jedanaestom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 31.01.2023. godine

XI izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – XI izmjena
 2. Sažetak poziva – XI izmjena

 

Dvanaesta izmjena poziva od 31. siječnja 2023. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, dvanaestom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 28.02.2023. godine

XII izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – XII izmjena
 2. Sažetak poziva – XII izmjena

 

Trinaesta izmjena poziva od 1. ožujka 2023. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, trinaestom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 31.03.2023. godine

XIII izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje – XIII izmjena
 2. Sažetak poziva – XIII izmjena

Prilikom prijave nužno je koristiti zadnje verzije dokumenata Poziva, koje možete pronaći Ovdje.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X