Koordinacijski odbor

Sukladno Sporazumu o suradnji u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima  potpisanim 1. veljače 2017. godine između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Odluci o uspostavi Koordinacijskog odbora Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima od 7. ožujka 2017. te njenim  izmjenama i dopunama, osniva se i uređuje Koordinacijski odbor Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Koordinacijski odbor je tijelo za koordinaciju provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Članovi Koordinacijskog odbora i njihove zamjene su predstavnici sljedećih tijela:

Pridruženi članovi Koordinacijskog odbora su gradonačelnici gradova Benkovca, Petrinje, Vukovara, Knina, Belog Manastira i načelnik općine Darda te voditelji jedinica za intervencijski plan odabranih pilot gradova i zamjenik voditelja Jedinice za Intervencijski plan Grada Belog Manastira i Općine Darda.

Poslovnikom je definiran način rada Koordinacijskog odbora te prava i obveze članova Koordinacijskog odbora i pridruženih članova. Koordinacijski odbor se sastaje svakih šest mjeseci, a po potrebi i češće.

ODRŽANA 4. SJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA

Dana 16. listopada 2018.  u prostorijama Ministarstva održana je 4. sjednica Koordinacijskog odbora na kojoj su prisustvovali predstavnici iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te članovi jedinica za provedbu intervencijskih planova, predstavnici gradova: Benkovca, Knina, Petrinje, Vukovara, Belog Manastira i Općine Darda.

Nazočni članovi Odbora jednoglasnom odlukom usvojili su 3. šestomjesečni izvještaj o provedbi Intervencijskog plana Grada Knina i 2. šestomjesečni izvještaj o provedbi intervencijskih planova gradova: Benkovca, Belog Manastira i Općine Darda,  Petrinje i Vukovara.

Uz pohvale gradovima na dosadašnjoj dinamici provedbe, Koordinacijski odbor je zaključio da je potrebno  ubrzati realizaciju i u što kraćem vremenu prijaviti i ostale projekte te su svi gradovi dobili  preporuku za ubrzanje dinamike provedbe intervencijskih planova.

ODRŽANA 5. SJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je dana 12. ožujka 2019. održalo 5. sjednicu Koordinacijskog odbora s ciljem praćenja, procjene i odobravanja napretka provedbe Programa kao i šestomjesečnih izvješća gradova za razdoblje 1.7.-31.12.2018.

U okviru objavljenih poziva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. (Specifični cilj 9b1) tijekom promatranog izvještajnog razdoblja gradovi su prijavili 10 novih projekata. Od ukupno 70 pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova, od početka provedbe Programa do 31. prosinca 2018. na natječaje je prijavljen ukupno 51 projekt. Od početka provedbe Programa do kraja ovog izvještajnog razdoblja ukupno je potpisan 31 ugovor, čime su gradovima dodijeljena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 135,7 mil. kn što predstavlja napredak u ugovaranju za 30% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Ovo izvještajno razdoblje obilježio je i porast u realizaciji projekata te su isplaćena bespovratna sredstva porasla za 36% u odnosu na 30. lipnja 2018. te je godina završila s isplatama u ukupnom iznosu od 60,6 mil. kn.
Prijave zaprimljene na pozive za razvoj poduzetništva za svih pet gradova su u postupku evaluacije u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. U dijelu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (Specifični cilj 9.i.2.), a slijedom objavljenog poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“, zaprimljeno je ukupno 75 prijava koje su u fazi evaluacije.

Nakon obrazlaganja šestomjesečnih izvješća o provedbi intervencijskih planova od strane gradova, nazočni članovi Odbora iznijeli su preporuke za ubrzanje dinamike provedbe te jednoglasnom odlukom usvojili 4. šestomjesečni izvještaj o provedbi Intervencijskog plana Grada Knina i 3. šestomjesečni izvještaj o provedbi intervencijskih planova gradova Vukovara, Petrinje, Benkovca te Belog Manastira i Općine Darda.
Sjednica je završena preporukom o daljnjoj suradnji, organiziranju konzultacija i razmjeni iskustva kako bi se ubrzala dinamika provedbe projekata intervencijskih planova iz oba fonda (Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda), a sve u skladu s integriranim pristupom po kojem je Program prepoznat.

ODRŽANA 6. SJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA

Na 6. sjednici Koordinacijskog odbora, održanoj 7. studenog 2019. ustanovljen je iskorak u odnosu na stanje evidentirano na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja, kako u ugovaranju, tako i u isplatama bespovratnih EU sredstava. Grad Vukovar i Grad Beli Manastir s Općinom Darda su iznijeli prijedloge izmjena Intervencijskih planova te su od upravljačkih i posredničkih tijela dobili preporuke o podnošenju zahtjeva ili doradi prijedloga. Zaključno je konstatirana neophodnost kontinuirane komunikacije  gradova/općine, upravljačkih tijela (MRRFEU i MRMS) te posredničkih tijela (SAFU i HZZ) kako bi se intervencijski planovi nastavili provoditi uz što manja odstupanja od predviđene dinamike.

ODRŽANA 7. SJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA

Uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, tijekom 2020. godine nisu održane sjednice Koordinacijskog odbora pilot Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, već je u razdoblju 6.-16. listopada 2020. proveden postupak donošenja odluka pisanim putem. S obzirom da su svi gradovi/općina ostvarili određeni napredak u provedbi intervencijskog plana, jednoglasnom odlukom usvojena su šestomjesečna izvješća o provedbi IP-ova za razdoblje 1.7.-31.12.2019. te za razdoblje 1.1.-30.06.2020. U skladu s odredbama Članka 2. Poslovnika o radu KO, a u cilju uspješne implementacije integriranog pristupa u provedbi projekata Programa regeneracije malih gradova, koji uključuje kombiniranje ESI fondova, Koordinacijski odbor je ponudio gradovima/općini potporu u rješavanju svih otvorenih pitanja.

 

 

ODRŽANA 8. SJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA

Koordinacijski odbor Programa integrirane regeneracije malih gradova je u razdoblju 21. travnja 2021. – 10. svibnja 2021. godine proveo  pisani postupak usvajanja šestomjesečnih izvješća o provedbi IP-ova za razdoblje 1.7.-31.12.2020. Budući je provedba predmetnog Programa u završnoj fazi, svim gradovima i općini ukazano je na potrebu ubrzavanja dinamike provedbe te mogućnost predlaganja redovitih dvogodišnjih izmjena IP-a. Također je istaknuta potreba za povećanjem aktivnosti u pripremi ESF projekata kako bi isti bili ugovoreni prema planiranom.

 

 

 

ODRŽANA 9. SJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA

Dana 25. listopada 2021. održana je deveta sjednica Koordinacijskog odbora na kojoj su predstavnici 5 gradova i općine Darda prezentirali napredak u provedbi svojih Intervencijskih planova te iznijeli procjenu ostvarenja financijskih i drugih pokazatelja do kraja njihove provedbe. Na sjednici su usvojena 8. šestomjesečna izvješća gradova Benkovca, Petrinje, Vukovara, Belog Manastira i Općine Darda te 9. šestomjesečno izvješće Grada Knina, za razdoblje 1.1. – 30.06.2021.

Budući da je ukupno na razini Programa ugovoreno cca 650 mln kuna odnosno 91% ukupne alokacije (707,4 mln kuna), nositeljima Intervencijskih planova je ukazano kako je potrebno ubrzati dinamiku provedbe projekata i najkasnije do 30.06.2022. prijaviti sve planirane projekte, te paralelno s njihovom prijavom pokrenuti postupke javne nabave.

Također, s obzirom na to da razdoblje prihvatljivosti izdataka završava 31. prosinca 2023. godine, naglašeno je kako je potrebno je voditi računa da se sve aktivnosti i projekti završe na vrijeme, u svakom slučaju prije isteka navedenog roka.

Dodatno, vezano za prijave na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, članovi Koordinacijskog odbora su informirani da su gradovi Knin, Petrinja, Benkovac, Beli Manastir te Općina Darda dobili ugovore temeljem navedenog poziva, dok je za Grad Vukovar administrativna provjera ugovora još uvijek u tijeku.

Naposljetku, s predstavnicima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike raspravljalo se o otvorenim pitanjima vezano za provedbu Programa regeneracije malih gradova u dijelu ESF projekata.

 

ODRŽANA 10. SJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA

Koordinacijski odbor Programa integrirane regeneracije malih gradova je u razdoblju od 07. do 15. veljače 2022.  održao 10. sjednicu u obliku pisanog postupka zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Na sjednici su jednoglasnom odlukom usvojena 9. šestomjesečna izvješća o provedbi Intervencijskih planova gradova: Benkovca, Petrinje, Vukovara, Belog Manastira i Općine Darda te 10. šestomjesečno izvješće o provedbi Intervencijskog plana Grada Knina za razdoblje 01.07.-31.12.2021.

Iz šestomjesečnih izvješća je razvidno kako su gradovi i općina ubrzali prijave projektnih prijedloga u izvještajnom razdoblju, međutim uočeno je kašnjenje u dijelu provedbenih aktivnosti, stoga je gradovima ukazano na potrebu ubrzanja dinamike provedbe projekata. Također, gradovi i općina su informirani kako trenutačno ne postoje nerealizirana financijska sredstva koja bi se mogla preraspodijeliti unutar Programa.

ODRŽANA 11. SJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA

Koordinacijski odbor Programa integrirane regeneracije malih gradova je pisanim postupkom jednoglasno usvojio šestomjesečna izvješća o provedbi Intervencijskih planova gradova Knina, Benkovca, Petrinje, Vukovara, Belog Manastira i Općine Darda, a koja se odnose na razdoblje 01.01.-30.06.2022.

Dana 31. ožujka 2022. zatvoreni su pozivi za Provedbu Intervencijskih planova svih pet gradova/općine. Također, Koordinacijski odbor podsjetio je korisnike kako 31. prosinca 2023. završava razdoblje prihvatljivosti izdataka te da je to ujedno i krajnji rok za ostvarenje ugovorenih pokazatelja.

U ovom izvještajnom razdoblju je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 8. travnja 2022., uvećana alokacija SC 9b1 – Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva (OPKK 2014.-2020.), temeljem čega je MRRFEU u svibnju 2022. godine pokrenulo poziv „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“, KK.08.2.1.16. Alokacija poziva iznosi 115 mil. kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se kroz otvoreni postupak privremenog modaliteta.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X