Digitalna Europa

 

Program Unije 2021-2027

Digitalna Europa (Digital Europe Programme)

Proračun programa u EUR:

7,588 mlrd € u sadašnjim cijenama

O programu ukratko:

Europska komisija (EK) predložila je uspostavu prvog programa Digitalna Europa (Digital Europe Programme – DEP, dokument 8574/19, akronim DIGITAL) i ulaganje u iznosu od 7,588 mlrd € u sadašnjim cijenama (inicijalno 9,2), kao dio Višegodišnjeg financijskog okvira EU (VFO/Multiannual Financial Framework – MFF) za razdoblje 2021.–2027., u dijelu poglavlja „Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno”. Na ovaj način pruža se i potpora jačanju europske konkurentnosti i zelenoj tranziciji s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine te razvoj u smjeru –  koliko je to moguće – tehnološke suverenosti EU.

Programom je predviđeno ulaganje u 5 međusobno povezanih specifičnih ciljeva/područja (specific objectives – SO):

– specifični cilj 1 – superračunalstvo (High Performance Computing-HPC)

– specifični cilj 2 – umjetna inteligencija (Artificial Intelligence – AI)

– specifični cilj 3 – kibernetička sigurnost i povjerenje (Cybersecurity and Trust)

– specifični cilj 4 – napredne digitalne vještine (Advanced Digital Skills)

– specifični cilj 5 – uvođenje i najbolja uporaba digitalnih kapaciteta te interoperabilnost (Deployment, best use of digital capacity and interoperability).

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljiva djelovanja:

i.   samo ona kojima se doprinosi ostvarenju ciljeva utvrđenih u člancima od 3. do 8. Uredbe (EU) 2021/694 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi programa Digitalna Europa te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/2240 prihvatljiva su za financiranje;

ii.   kriteriji prihvatljivosti za djelovanja koja se provode u okviru Programa utvrđeni su u programima rada.

Prihvatljivi korisnici:

Sljedeći pravni subjekti prihvatljivi su za sudjelovanje u Programu:

(a) pravni subjekti s poslovnim nastanom u:

  1. državi članici ili prekomorskoj zemlji ili području povezanom s državom članicom;
  2. trećoj zemlji pridruženoj Programu u skladu s člancima 10. i 12. spomenute Uredbe;

(b) svaki drugi pravni subjekt osnovan na temelju prava Unije i svaka međunarodna organizacija europskog interesa.

Iznimno, pravni subjekti s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu prihvatljivi su za sudjelovanje u posebnim djelovanjima ako je njihovo sudjelovanje nužno radi ostvarenja ciljeva Programa. Takvi subjekti snose troškove svojeg sudjelovanja, osim ako je drukčije navedeno u programima rada.

Fizičke osobe nisu prihvatljive za sudjelovanje u Programu, osim za bespovratna sredstva dodijeljena u okviru specifičnog cilja 4 – napredne digitalne vještine (Advanced Digital Skills).

Aktualni natječaji:

Natječaji se objavljuju ovdje:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital

Uredba:

objavljeno u OJ EU 11. V 2021. L 166/1

 

Godišnji radni program/akcijski plan:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital

Nadležno tijelo EK:

DG CONNECT

https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_hr

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

https://rdd.gov.hr

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

/

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Renato Cobal

mob: +385 91 3707 094

tel: +385 1 4400 843

e-mail: Renato.Cobal@rdd.gov.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X