Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Status

Zatvoren
17.01.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Energija

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa ” Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.”, Prioritetne osi 4 “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”; Specifičnog cilja 4b1 “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama”.

Prijavitelji

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzećaregistrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Svrha (cilj) poziva

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Ovaj se Poziv vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine, a dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenog 2017. godine. 

1 Mikro, mala i srednja poduzeća“ ili „MSP – ovi“ znači su poduzeća koja ispunjavaju uvjete iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014. od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivih s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1), „veliko poduzeće“ je poduzeće koje ne ispunjava uvjete iz Priloga I. Uredbe br. 651/2014.

!!! O B A V I J E S T !!!

Slijedom stupanja na snagu nove Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) od 1. siječnja 2018. godine i eventualne primjene odredbi navedene Odluke na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ (ref. broj: KK.04.1.1.01) (u daljnjem tekstu PDP), ovim putem obavještavamo potencijalne prijavitelje da će se prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga za kriterij odabira br. 7, podkriterij 7.1.1 Indeks razvijenosti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt, primjenjivati Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 158/13).

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 158/13) primjenjivat će se kako bi se osiguralo jednako postupanje prema prijaviteljima koji su projektni prijedlog podnijeli prije i nakon 1. siječnja 2018. godine, obzirom da bi Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) došlo do promjene u načinu ocjenjivanja kakav je predviđen kriterijima odabira za kvalitativnu procjenu u ovom PDP-u. Također, uvjeti PDP-a poznati su i objavljeni 10. listopada 2017. godine te su kao takvi komunicirani prema potencijalnim prijaviteljima i služili kao osnova za planiranje i pripremu projektnih prijedloga.

OBAVIJEST – 1. izmjena Poziva

Dana 16. svibnja 2018. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva objavljenog 10. listopada 2017, a zatvorenog 17. siječnja 2018. godine.
Naime, nakon zatvaranja Poziva moguće je iznimno promijeniti uvjete, izvršiti izmjene i/ili dopune Poziva u slučaju da iste isključivo podrazumijevaju povećanje dostupnih financijskih sredstava za navedeni Poziv. S obzirom na to da iznos traženih bespovratnih sredstava od strane zaprimljenih projektnih prijedloga uvelike premašuje ukupno raspoloživa sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, izmjenom se odobrava njihovo povećanje da bi se pospješila apsorpcija sredstava te doprinijelo ispunjenju pokazatelja Poziva.

 

OBAVIJEST – Popis Korisnika s kojima je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva

S danom 29. lipnja 2018. godine, između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao PT1, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkvitosti kao PT2 te sa Prijaviteljima čiji su projektni prijedlozi zadovoljili sve uvjete Poziva, potpisano je 77 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

OBAVIJEST NADOPUNA* – Popis Korisnika s kojima je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva

S danom 7.siječnja 2019. godine, između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao PT1, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkvitosti kao PT2 te sa Prijaviteljima čiji su projektni prijedlozi zadovoljili sve uvjete Poziva, potpisano je 89 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Popis Korisnika s kojima je potpisan Ugovor o dodjeli bepovratnih sredstava potražite dolje niže

Pitanja i odgovori

Pitanja-i-odgovori-odg-v.-21.0.pdf


Sukladno Uputama za prijavitelje rok za podnošenje upita za pojašnjenjima je bio 4. siječanj 2018./ Revidirana pitanja su br. 53., 174., 222., 226., 233., 237., 260. i 265.
Datum: 10.1.2018.

Informativne radionice

Datum i mjesto održanih informativnih radionica s ciljem promidžbe Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije“:

1) Zagreb – 27. listopada 2017., Hrvatska gospodarska komora, Draškovićeva 45

2) Osijek - 6. studenog 2017., Županijska komora Osijek, Europska avenija 13

3) Požega - 7. studenog 2017., Županijska komora Požega, Vukovarska 6

4) Pula - 9. studenog 2017., Županijska komora Pula, Carrarina 5

5) Split - 17. studenog 2017., Županijska komora Split, Obala Ante Trumbića 4

6) Varaždin - 20. studenog 2017., Županijska komora Varaždin, Petra Preradovića 17

7) Čakovec - 20. studenog 2017., Županijska komora Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 2

8) Karlovac - 22. studenog 2017., Županijska komora Karlovac, Ulica kralja Tomislava 19b

9) Virovitica - 27. studenog 2017., Županijska komora Virovitica, Trg kralja Tomislava 6

Dolje niže možete preuzeti prezentaciju i letak sa radionica

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X