Djeca i STEM za budućnost

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

UP.04.2.1.10.0158

Naziv projekta

Djeca i STEM za budućnost

OIB tvrtke ili organizacije

67070217449

Naziv tvrtke ili organizacije

DOMOVINSKA I ISELJENIČKA ZAJEDNICA

Osoba za kontakt

Vlatka Ipša Šimunjak

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

0915472056

Email

diz.stem@gmail.com

Vrsta nabave

Usluge

Datum objave

15. 09. 2023.

Rok za dostavu ponuda

26. 09. 2023.

Kratak opis nabave

Nabava usluge provedbe radionica popularizacije STEM-a -ponovljeni postupak nabave za grupe 4., 5., 6. i 7. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 03/2023 NARUČITELJ (NOJN): DOMOVINSKA I ISELJENIČKA ZAJEDNICA Lašćinske ledine 1, 10000 Zagreb OIB: 67070217449 Ovlaštena osoba: Natasha Kathleen Ružić, predsjednica Web stranica projekta: www.djecaistemzabuducnost.com KONTAKT OSOBA U POSTUPKU NABAVE: Vlatka Ipša, tel: +385 91 5472 056, e-mail: diz.stem@gmail.com VRSTA POSTUPKA NABAVE: Javno nadmetanje prema točki 5.3. Postupaka nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN), verzija 3.5 iz Priloga 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Djeca i STEM za budućnost“ (kodni broj projekta: UP.04.2.1.10.0158). PREDMET NABAVE: Predmet nabave su usluge, podijeljene u sedam grupa predmeta nabave: 1. Radionice o načinima otkrića i rezultata STEM-a, procijenjena vrijednost nabave grupe 1: 16.563,80 EUR bez PDV-a; 2. Radionice o suočavanju s kriznim situacijama, procijenjena vrijednost nabave grupe 2: 6.370,69 EUR bez PDV-a; 3. Radionice povijesnih ličnosti STEM-a, procijenjena vrijednost nabave grupe 3: 12.732,90 EUR bez PDV-a; 4. Radionice 3D predmeta unutar virtualnog svijeta, procijenjena vrijednost nabave grupe 4: 12.613,98 EUR bez PDV-a; 5. Radionice Teslinih eksperimenata, procijenjena vrijednost nabave grupe 5: 8.494,26 EUR bez PDV-a; 6. Radionice matrica, procijenjena vrijednost nabave grupe 6: 9.317,14 EUR bez PDV-a; 7. Radionice robotike, procijenjena vrijednost nabave grupe 7: 16.988,52 EUR bez PDV-a. UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 83.081,29 EUR bez PDV-a. Procijenjena vrijednost nabave za grupe 4. – 7. je 47.413,90 EUR bez PDV-a Točne količine predmeta nabave navedene su u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno pripadajućim troškovnicima za grupu predmeta nabave. Dokumentacija za nadmetanje s detaljnim opisom predmeta nabave te uvjetima sudjelovanja u postupku nabave, načinu i roku za dostavu ponude te pripadajućim obrascima objavljuje se uz ovu Obavijest o nadmetanju na www.strukturnifondovi.hr. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u elektroničkom obliku na e-mail adresu: diz.stem@gmail.com. Ponuda se dostavlja do 26.09.2023. do 10:00 sati. POJAŠNJENJA I IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE: Gospodarski subjekti mogu elektroničkim putem na navedenu kontakt e-mail adresu zahtijevati pojašnjenja, dodatne informacije o postupku nabave ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje. Takav zahtjev smatra se pravovremenim ako je zaprimljen najkasnije tijekom šestog dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Na pravovremeni zahtjev gospodarskog subjekta za pojašnjenjima, dodatnim informacijama ili izmjenama Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj (NOJN) je obvezan objaviti pojašnjenje, dodatne informacije ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje na www.strukturnifondovi.hr bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta najkasnije tijekom četvrtog dana prije isteka roka za dostavu ponuda. U slučaju da pojašnjenje, dodatne informacije ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje nisu objavljene najkasnije tijekom četvrtog dana prije isteka roka za dostavu ponuda, Naručitelj (NOJN) je obvezan produžiti rok za dostavu ponude za najmanje osam dana. Naručitelj (NOJN) može prije isteka roka za dostavu ponuda izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na način da istu objavi na www.strukturnifondovi.hr. Ako su izmjene Dokumentacije za nadmetanje značajnije, Naručitelj (NOJN) obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda razmjerno važnosti izmjene, a najmanje za osam dana. Ako zahtjev za pojašnjenjima, dodatnim informacijama ili izmjenama Dokumentacije za nadmetanje nije zaprimljen pravovremeno ili ako izmjene Dokumentacije za nadmetanje nisu značajne (ako su zanemarive u odnosu na pripremu valjanih ponuda), Naručitelj (NOJN) nije obvezan produžiti rok za dostavu ponude.

Priloženi dokumenti

03-2023_Obavijest o nabavi_15.07.2023.pdf


Obavijest o objavi
Datum: 15.9.2023.

03-2023_Dokumentacija za nadmetanje_15.09.2023.pdf


Dokumentacija za nadmetanje
Datum: 15.9.2023.

03-2023_Prilog 1,3,5_15.09.2023.docx


Prilozi 1, 3, 5
Datum: 15.9.2023.

03-2023_Prilog 4_15.09.2023.doc


Prilog 4
Datum: 15.9.2023.

03-2023_Prilog 02_D_Troskovnik_grupa 4_15.09.2023.xlsx


Troškovnik grupa 4
Datum: 15.9.2023.

03-2023_Prilog 02_E_Troskovnik_grupa 5_15.09.2023.xlsx


Troškovnik grupa 5
Datum: 15.9.2023.

03-2023_Prilog 02_F_Troskovnik_grupa 6_15.09.2023.xlsx


Troškovnik grupa 6
Datum: 15.9.2023.

03-2023_Prilog 02_G_Troskovnik_grupa 7_15.09.2023.xlsx


Troškovnik grupa 7
Datum: 15.9.2023.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i prilozi.pdf


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Odluke o odabiru
Datum: 23.10.2023.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X