Informacije o edukacijamaEdukacije u organizaciji MRRFEU – page

1. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir - uloge i odgovornosti tijela

Cilj izobrazbe polaznika je jačanje kapaciteta tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja sredstava ESI fondova za razdoblje 2014.-2020. godine vezano za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta“’, koja se koriste u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Kome je izobrazba namijenjena?

Izobrazba je prvenstveno namijenjena novim djelatnicima te djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU u prethodnom razdoblju.

2. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Upravljanje ljudskim resursima

Modul se bavi pitanjima administrativnih kapaciteta u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, uključujući pitanja organizacijske strukture sustava, planiranja potreba i zapošljavanja, te praćenja i razvoja administrativnih kapaciteta. Polaznici će se upoznati sa specifičnim procedurama upravljanja ljudskim potencijalima unutar sustava upravljanja i kontrole, kojima se prati i osigurava obavljanje svih vezanih funkcija i dužnosti tijela sustava, te dostatnost i adekvatnost administrativnih kapaciteta.

Kome je izobrazba namijenjena?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, koji se bave pitanjima praćenja i razvoja administrativnih kapaciteta u sustavu.

3. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Postupak procjene usklađenosti sustava i promjene sustava

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s uvjetima koje je potrebno zadovoljiti u procesu određivanja Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje za upravljanje ESI fondovima i provedbu kohezijske politike Europske unije u programskom razdoblju 2014.-2020. Također, cilj je i službenike tijela u sustavima usmjeriti na najvažnija pitanja sustava upravljanja i kontrole te ih pripremiti za komunikaciju s revizorima Neovisnog revizijskog tijela i revizora Europske unije, kako bi se što bolje snašli u slučaju da su pozvani na intervju s revizorima. U tu svrhu, sudionicima izobrazbe prenijet će se iskustva iz akreditacijskog postupka za programsko razdoblje 2007.-2013.

Kome je izobrazba namijenjena?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje. Ova izobrazba posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavima koji nemaju iskustvo iz procesa postupka procjene usklađenosti sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata za programsko razdoblje 2007.-2013.

4. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Upravljanje rizicima

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje sa svim vrstama procjene rizika koja provode tijela u Sustavima upravljanja i kontrole ESI fondova u programskom razdoblju 2014.-2020. te osnovama upravljanja rizicima kao jednom od komponenti unutarnje kontrole u svrhu praćenja unutarnjih slabosti, periodičnog procjenjivanja učinkovitosti unutarnjeg sustava kontrole na svim razinama upravljanja te definiranje i provođenje mjera za njihovo ublažavanje.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s naglaskom na  nove službenike te službenike novih tijela u sustavima koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u aktivnostima procjene rizika iz programskog razdoblja 2007.-2013.

5. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Kontrola delegiranih funkcija i revizije

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela, Tijela za ovjeravanje i Koordinacijskog tijela sa svrhom, vrstama i osnovnim principima kontrole delegiranih funkcija koje provodi Upravljačko tijelo te sa zahtjevima, procedurama o postupanju i uputama za sudjelovanje u postupku revizija.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela, Tijela za ovjeravanje i Koordinacijskog tijela s naglaskom na  nove službenike te službenike novih tijela u sustavima koji nemaju prethodno iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u aktivnostima kontrole delegiranih funkcija i revizija iz programskog razdoblja 2007.-2013.

6.Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupci dodjele bespovratnih sredstava

Cilj izobrazbe je jačati kapacitete tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena novim djelatnicima te djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s postupcima dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova (koji imaju manje od 2 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).

7. Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Priprema i odobrenje kriterija odabira i uputa za prijavitelje

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na pripremu kriterija odabira i uputa za prijavitelje.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela i Posredničkih tijela, i to novim djelatnicima te onim djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s pripremom kriterija odabira i uputa za prijavitelje (koji imaju manje od 2 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).

8.Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranje

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava za programsko razdoblje 2014-2020, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te sastavljanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?

Prvenstveno je namijenjena novim djelatnicima koji će u svom radu biti angažirani na poslovima povezanima s provedbom postupaka dodjele bespovratnih sredstava prema Zajedničkim nacionalnim pravilima za programsko razdoblje 2014. – 2020. te onim djelatnicima koji već imaju iskustva s provedbom navedenih postupaka dodjele prema Zajedničkim nacionalnim pravilima za prethodno programsko razdoblje 2007. – 2013., a žele se upoznati s novostima koje donose nova Zajednička nacionalna pravila.

9. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obveza

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno provjere izvršenja ugovornih obveza s naglaskom na pripremu i provođenje postupaka javne nabave korisnika bespovratnih sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?

Prvenstveno je namijenjena novim djelatnicima te onim djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s provedbom ugovora odnosno provjerom izvršenja ugovornih obveza  (djelatnici koji imaju manje od 1 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).

10. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Plaćanja i povrati

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na izvršavanje plaćanja i povrat sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkog tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,  uključenima u provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, posebno u dijelu izvršavanja plaćanja i povrata sredstava. Posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavu, koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u financijskom upravljanju i kontroli.

11. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevare

Cilj izobrazbe je podizanje svijesti službenika zaposlenih u tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole za programsko razdoblje 2007.-2013. i 2014.-2020. o nepravilnostima i prijevarama u korištenju EU fondova. Izobrazba je usmjerena na jačanje kapaciteta sustava za prevenciju nepravilnosti, prijevara i sukoba interesa, njihovu identifikaciju, razlikovanje nepravilnosti i prijevare, rješavanje slučajeva sumnje na nepravilnost i prijevaru, izvješćivanje Europske komisije odnosno Europskog ureda za sprječavanje prijevara (OLAF) o utvrđenim nepravilnostima i prijevarama te sumnjama na prijevaru, kao i na primjenu financijskih korekcija u slučajevima utvrđenih nepravilnosti i prijevara.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje koji rade na nekom od sljedećih poslova: odabir operacija, upravljačke provjere (prihvatljivost izdataka), upravljanje nepravilnostima (osobe za nepravilnosti, koordinatori za nepravilnosti), kontrola delegiranih funkcija. Ova izobrazba posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavima, kao i svim novozaposlenima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.

12. Praćenje, vrednovanje i izvještavanje

Cilj izobrazbe je upoznati zaposlenike tijela u Sustavima upravljanja i kontrole  korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020. s općim načelima praćenja i vrednovanja, sustavom za praćenje i vrednovanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.—2020., N+3 pravilom, automatskim opozivom sredstava i okvirom uspješnosti, prognoziranjem ugovaranja, plaćanja i certificiranja, sustavom pokazatelja i ključnih koraka u provedbi, korektivnim mjerama i radnjama kod slabije apsorpcije te izvještavanjem na svim razinama.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkog tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s naglaskom na nove službenike te službenike novih tijela u sustavu koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u financijskom upravljanju i kontroli, praćenju, vrednovanju i izvještavanju.

13. Pristup i analiza logičkog okvira

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike s onim što je potrebno za uspješno programiranje, monitoring i evaluaciju kohezijske politike i ostalih programa EU. Projekti ili Programi s jasnom identifikacijom traženih poboljšanja ili promjena u nekom sektoru, a koncentrirani na ograničenom broju pravilno odabranih intervencija su ključni preduvjet za postizanje opipljivih rezultata projekata ili programa.

Glavne koristi za polaznike bit će razumijevanje ključnih metodoloških principa planiranja i vođenja projekata/programa s naglaskom na praktično elemente vezane uz korištenje  intervencijske logike a kroz korištenje alata na raspolaganju. Stoga će se kroz navedenu edukaciju polaznici upoznati s projektnim ciklusom i njegovim fazama i cjelovitom analizom intervencijske logike s posebnim naglaskom na postupke kako kreirati za pojedini projekt intervencijsku logiku.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima zaposlenima u tijelima državne i javne uprave, članovima jedinica za pripremu i provedbu projekata na svim razinama (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj).

14. Programi Unije 2014. – 2020.

Cilj izobrazbe je upoznavanje polaznika s osnovnim principima sudjelovanja u Programima Unije te s načinima sudjelovanja u pojedinim programima. Tijekom izobrazbe bit će predstavljene uloge i zaduženja nadležnih europskih i nacionalnih institucija, kao i ciljevi i svrha Programa Unije koji se provode u razdoblju 2014.-2020, uključujući načine sudjelovanja i osnovne informacije o prioritetima i natječajima u okviru tih programa.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima uključenima u provedbu „Programa Unije 2014.-2020.“

15. Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam)

Integrirana teritorijalna ulaganja kao novi mehanizam (ITU mehanizam) Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine, koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Intervencije ponuđene urbanim područjima kroz ITU mehanizam su relativno raznolike te omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti.

Pripremljen obrazovni modul  omogućiti  će  upoznavanje polaznika s osnovnim principima i načelima teritorijalnog razvoja, značenjem i ciljevima ITU mehanizma i načinom provedbe ITU mehanizma u Hrvatskoj. Polaznici budućeg modula bit će osposobljeni za primjenu informacija u svakodnevnom radu te samostalni rad u okviru provedbe ITU mehanizma na nacionalnoj i lokalnoj/regionalnoj razini.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena djelatnicima tijela državne uprave, Posredničkih tijela 2. razine, Posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (Grad Zagreb, Grad Split, Grad Rijeka, Grad Osijek, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod i Grad Pula) i djelatnicima ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

16. Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu fondova EU

Cilj izobrazbe je informiranje i educiranje osoba nadležnih za informiranje javnosti o programima i projektima (su)financiranim od strane EU, za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja komunikacije, informiranja i promidžbe u skladu s zahtjevima Europske komisije i pravilima struke.

Kome je namijenjena izobrazba?

Predavanje/radionica je namijenjena osobama nadležnim za informiranje javnosti o programima i projektima (su)financiranim od strane Europske unije (EU) u tijelima državne i javne uprave, kao i zaposlenicima tijela lokalne i regionalne samouprave te javnih institucija, korisnica sredstava EU, zaduženim za osiguravanje mjera vidljivosti o korištenju sredstava iz programa EU te informiranja javnosti o njima.

17. EU fondovi i društvene mreže

Cilj izobrazbe je unapređenje znanja i vještine o upravljanju komunikacijom na društvenim mrežama te stjecanje novih znanja i vještina o društvenim medijima i praktična primjena znanja na primjerima dobre prakse.

Izobrazba omogućuje razmjenu iskustava, rasprava o izazovima i pronalaženju najboljih rješenja te upoznavanje mogućnosti društvenih medija i kanala koji doprinose poboljšaju učinkovitost i kvaliteti komunikacijskih kampanja.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena osobama nadležnim za informiranje javnosti o programima i projektima (su)financiranim od strane Europske unije (EU) u tijelima državne i javne uprave, kao i zaposlenicima tijela lokalne i regionalne samouprave te javnih institucija, korisnica sredstava EU, zaduženim za provedbu komunikacijskih aktivnosti.

18. Proces programiranja s naglaskom na Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike sa strateškim okvirom i zahtjevima regulative Europske unije u području izrade programskih dokumenata te predočiti proces i iskustva pripreme i mogućnosti financiranja u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, s naglaskom na osobe koje nisu sudjelovale u procesu programiranja, novozaposlenim osobama te osobama koje u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije počinju raditi na poslovima Koordinacijskog i Upravljačkog tijela.

19. Novi okvir za strateško planiranje na nacionalnoj razini

U okviru modula polaznici će se upoznati sa trenutnim stanjem strateškog planiranja u RH; primjerima najbolje prakse iz zemalja članica EU; novim zakonodavnim okvirom za strateško planiranje i upravljanje razvojem; aktima strateškog planiranja i postupkom njihove izrade s naglaskom na Nacionalnu razvojnu strategiju; ključnim načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem; sustavom praćenja, izvještavanja i vrednovanja učinaka strateškog planiranja; institucionalnim okvirom za strateško planiranje; IT sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem; predviđenim učincima novog okvira za strateško planiranje te ulogom novog okvira za strateško planiranje i upravljanje razvojem u učinkovitom korištenju EU fondova i ostalih izvora financiranja.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena resornim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalnim koordinatori i ostalim javnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

20. Strateško planiranje – logički okvir

Obrazovni modul omogućiti će  upoznavanje polaznika s osnovnim principima i načelima strateškog planiranja. Polaznici modula bit će osposobljeni za samostalni rad u okviru izrada akata strateškog planiranja, planskog usmjeravanja razvoja utemeljenog na dugoročno postavljenoj viziji i razvojnim smjerovima te odgovornog upravljanja financijskim sredstvima poreznih obveznika.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je namijenjena resornim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalnim koordinatori i ostalim javnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

21. Mogućnosti financiranja za projekte - Plan ulaganja za Europu i Europski fond za strateška ulaganja

Edukacija je koncipirana kao radionica te je usmjerena na temeljne elemente “Plana ulaganja za Europu“ (tzv. Junckerovog plana), a to su: Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), Europski savjetodavni centar za ulaganja i Europski portal projekata ulaganja.

Ova tri alata nude zanimljive mogućnosti za razvoj strateške infrastrukture (posebice digitalne, prometne i energetske infrastrukture) te jačanje konkurentnosti, rasta i radnih mjesta u različitim sektorima gospodarstva, poput obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, obrazovanja, istraživanja, razvoja i inovacija, poljoprivrede i razvoja ruralnih područja, mogućnost za podršku malim i srednjim poduzećima (MSP) i srednje kapitaliziranim društvima te realizaciju različitih ekoloških i socijalnih projekata te projekata urbanog razvoja.

Tijekom edukacije, polaznici će dobiti uvid u i raspravljati o tome: kako EFSU funkcionira u praksi, za kakve vrste projekata se može koristiti EFSU, kako pristupiti EFSU-u, i dr.

Kome je namijenjena izobrazba?

Radionica je namijenjena zaposlenicima upravljačkih tijela za europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) i drugih tijela u sustavu upravljanje i kontrole provedbe ESIF-ova, svim zaposlenicima središnjih tijela državne uprave, regionalnim koordinatorima, predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i srednjem menadžmentu javnih poduzeća, posebice onima koji sudjeluju u kreiranju razvojnih strategija, strateških planova i investicijskih planova.

22. Europska teritorijalna suradnja

Europska teritorijalna suradnja, kao drugi cilj kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020., odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije. Time se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini želi smanjiti negativan utjecaj granica i promovirati društveno-gospodarska kohezija. Uz to, politički okvir koji zemljama smještenima u istoj regiji omogućuje zajedničko suočavanje s problemima i pronalaženje rješenja problema ili bolje iskorištavanje zajedničkog potencijala očituje se u makroregionalnim strategijama Europske unije (EU).

Pripremljeni obrazovni modul omogućit će upoznavanje polaznika s osnovnim pojmovima i modalitetima sudjelovanja u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama (Strategija EU za dunavsku regiju i Strategija EU za jadransko-jonsku regiju). Polaznici budućeg modula bit će osposobljeni za primjenu informacija u svakodnevnom radu te samostalni rad u okviru programa europske teritorijalne suradnje te makroregionalnih strategija.

Kome je namijenjena izobrazba?

Izobrazba je prvenstveno namijenjena novim djelatnicima koji će u svom radu biti angažirani na poslovima povezanima sa europskom teritorijalnom suradnjom te djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima programiranja i provedbe programa europske teritorijalne suradnje.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X