Natječaji

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.3.1.18

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Gospodarski subjekti

Obrtnici

Raspoloživost sredstava

150.000.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

150.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 1.480.000,00 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000,00 EUR u HRK po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Intenzitet (udio) bespovratnih sredstava KF-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta. Po ovom Pozivu bespovratna sredstva KF-a će se dodjeljivati u skladu s Programom dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je pravna ili fizička osoba, navedena u Odluci JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno članku 30., stavku 7. ZOGO-a i članku 4. stavku 1. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN, br. 50/17, 84/19) (Uredba), koja je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju obavlja u skladu s odredbama članka 31. ZOGO-a i/ili davatelj usluge povezane s javnom uslugom u skladu s odredbama članka 3. stavka 1. točke 22. Uredbe u jedinicama lokalne samouprave (JLS).
Prijavitelj također, mora biti naveden u Odluci o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ili u Odluci o davanju koncesije sukladno članku 31. ZOGO-a ili mora imati odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, ovisno što je primjenjivo.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
1. Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.
2. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi.
3. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska. Kranji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. rujna 2020. godine. Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. travnja 2020. od 9.00h.

Dokumentacija Poziva je također dostupna na sljedećem linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=5f049283-3784-4021-a86a-04017be87d5c

 

Obavijest prijaviteljima o privremenoj obustavi poziva

 

Obavještavamo potencijalne prijavitelje poziva na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ da se sukladno navedenom u Uputama za prijavitelje, poglavlje 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga, poziv obustavlja na određeno vrijeme, odnosno do utorka, 1. rujna 2020. do 9:00 sati, iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga viši od ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.

Potencijalni prijavitelji obavještavaju se da će nadležni PT1 najkasnije 20. kolovoza 2020. objaviti informaciju hoće li 1. rujna 2020. ovaj poziv biti ponovo otvoren ili konačno zatvoren.

Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eFondovi unutar razdoblja u kojem je poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje.

Sukladno Uputama za prijavitelje, točki 3.4 Dodatne informacije uz projektni prijedlog, pitanja se mogu postavljati tijekom trajanja poziva, stoga se tijekom razdoblja obustave poziva, obustavlja i zaprimanje pitanja te na ista PT1 neće odgovarati.

 

Obavijest prijaviteljima o privremenoj obustavi poziva

Obavještavamo potencijalne prijavitelje poziva na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ da se sukladno navedenom u Uputama za prijavitelje, poglavlje 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga, poziv obustavlja na određeno vrijeme, odnosno do ponedjeljka, 2. studenog 2020. do 9:00 sati, iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga viši od ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.

Potencijalni prijavitelji obavještavaju se da će nadležni PT1 najkasnije 20. listopada 2020. objaviti informaciju hoće li 2. studenog 2020. ovaj poziv biti ponovo otvoren ili konačno zatvoren.

Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eFondovi unutar razdoblja u kojem je poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje.

Sukladno Uputama za prijavitelje, točki 3.4 Dodatne informacije uz projektni prijedlog, pitanja se mogu postavljati tijekom trajanja poziva, stoga se tijekom razdoblja obustave poziva, obustavlja i zaprimanje pitanja te na ista PT1 neće odgovarati.

 

Obavijest prijaviteljima o trajnom zatvaranju poziva

9. listopada 2020. – Obavještavamo potencijalne prijavitelje poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ (KK.06.3.1.18) da je poziv trajno zatvoren, iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga viši od ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.

Dokumentacija

Informativne radionice

Važno! Obavijest 19.3.2020.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se informativna radionica (kako je navedeno u točki 3.4. Uputa za prijavitelje) neće održati zbog novonastalih okolnosti vezanih uz epidemiju koronavirusom Covid - 19 (Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani okupljanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020.), te da će se  informativna radionica održati u najranijem mogućem terminu o čemu će pravodobno biti objavljena obavijesti na ovoj mrežnoj stranici, a do tada molimo sve potencijalne prijavitelje da, u slučaju potrebe za pojašnjenjem pojedinih odredbi Poziva, postavljaju pitanja putem elektroničke pošte na adresu seup@mzoe.hr. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnim stranicama https://strukturnifondovi.hr/ i https://efondovi.mrrfeu.hr/ u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X