Program Pravosuđe

 

Program Unije 2021-2027

Program Pravosuđe (Justice Programme)

Proračun programa u EUR:

305 milijuna EUR

O programu ukratko:

Program Pravosuđe jedan je od dva programa u okviru novog Fonda za pravdu, prava i vrijednosti. Njime će se, nastavno na program Pravosuđe za razdoblje 2014.–2020., i u novom razdoblju podupirati daljnji razvoj europskog područja pravde utemeljenog na vladavini prava, neovisnosti i nepristranosti pravosuđa, uzajamnom priznavanju i povjerenju, pristupu pravosuđu te na pravosudnoj suradnji, čime se također jačaju demokracija, vladavina prava i zaštita temeljnih prava.

Prihvatljive aktivnosti:

(a) Podizanje javne svijesti i širenje informacija radi unapređenja znanja o politikama i pravu Unije, uključujući materijalno i postupovno pravo, o instrumentima pravosudne suradnje, o relevantnoj sudskoj praksi Suda Europske unije, i o komparativnom pravu te europskim i međunarodnim standardima, uključujući razumijevanje interakcije među različitim područjima prava;

(b) Uzajamno učenje i razmjena dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja i boljeg uzajamnog razumijevanja građanskog i kaznenog prava te pravnih i pravosudnih sustava država članica, uključujući vladavinu prava i pristup pravosuđu, te jačanje uzajamnog povjerenja;

(c) Analitičke aktivnosti i aktivnosti praćenja radi unapređenja znanja i razumijevanja mogućih prepreka neometanom funkcioniranju europskog područja pravde i radi poboljšanja primjene prava i politika Unije u državama članicama, poput aktivnosti koje uključuju prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija te, prema potrebi, pokazatelja ili referentnih mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; izradu i objavljivanje vodiča, izvješća i obrazovnog materijala;

(d) Osposobljavanje relevantnih dionika radi unapređenja znanja o pravu i politikama Unije, uključujući materijalno i postupovno pravo, temeljna prava, upotrebu instrumenata Unije za pravosudnu suradnju, relevantnu sudsku praksu Suda Europske unije, pravni jezik i komparativno pravo;

(e) Razvijanje i održavanje alata informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) kao i alata e-pravosuđa, uzimajući u obzir privatnost i zaštitu podataka, radi unapređenja učinkovitosti pravosudnih sustava i suradnje među njima putem IKT-a, uključujući prekograničnu interoperabilnost sustava i aplikacija;

(f) Razvijanje kapaciteta ključnih mreža na europskoj razini i europskih pravosudnih mreža, uključujući mreže koje su osnovane pravom Unije radi osiguranja djelotvorne primjene i provedbe prava Unije, radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, vrijednostî, ciljeva politike i strategija Unije u područjima obuhvaćenima Programom;

(g) Podupiranje organizacija civilnog društva i neprofitnih dionika aktivnih u područjima obuhvaćenih Programom kako bi se povećao njihov kapacitet reagiranja i zagovaranja te kako bi se svim građanima osigurao primjeren pristup njihovim uslugama, aktivnostima savjetovanja i aktivnostima potpore, čime se također doprinosi jačanju demokracije, vladavine prava i temeljnih prava;

(h) Unapređenje znanja o Programu te širenje, prenosivost i transparentnost njegovih rezultata te jačanje informiranja građana, među ostalim organiziranjem foruma za raspravu za dionike.

Prihvatljivi korisnici:

(a) Svaki pravni subjekt s poslovnim nastanom u:

  1. državi članici, ili prekomorskoj zemlji ili prekomorskom području koji su s njome povezani;
  2. trećoj zemlji pridruženoj Programu;

(b) Svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija

Aktualni natječaji:

Call for proposals for action grants to support transnational e-Justice projects

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

Uredba:

Uredba pravosuđe

Godišnji radni program/akcijski plan:

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 22.4.2021 on the financing of the Justice Programme and the adoption of the multi-annual work programme for 2021-2022

Nadležno tijelo EK:

GLAVNA UPRAVA PRAVOSUĐE I POTROŠAČI – DIRECTORATE-GENERAL Justice and Consumers

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Ministarstvo pravosuđa i uprave 

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za ravnopravnost spolova, Ured pučke pravobraniteljice, Pravosudna akademija, Vrhovni sud, Hrvatski pravni centar, Centar za mirovne studije i dr.

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik, josip.salapic@mpu.hr

koordinator za Programe Unije: Ivan Lakoš, načelnik Samostalnog sektora za strateški razvoj i projekte, ivan.lakos@mpu.hr

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Nataša Margetić, voditeljica Službe za pripremu projekata, natasa.margetic@mpu.hr

Dubravka Vinkešević, voditeljica Odjela za pripremu projekata, dubravka.vinkesevic@mpu.hr; tel: 01/3714-355

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X