Građani, jednakost, prava i vrijednosti

 

Program Unije 2021-2027

Građani, jednakost, prava i vrijednosti

(Citizens, Equality, Rights and Values Programme)

Proračun programa u EUR:

1,441,705,000 EUR

O programu ukratko:

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti je novi program Unije koji ima za cilj zaštitu i promicanje prava i vrijednosti Unije utvrđenih Ugovorima o EU, Poveljom o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Doprinijeti će održavanju i daljnjem razvoju otvorenih, demokratskih, jednakih i uključivih društava utemeljenim na vladavini prava.

Ciljevi će se postići potporom organizacijama civilnog društva i ostalim dionicima aktivnim na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti nasljednik je programa Prava, jednakosti i građanstva (Rights, Equality and Citizenship programme – REC), programa Europa za građane (Europe for Citizens programme – EfC), čijom je provedbom postignut stvaran napredak u promicanju vrijednosti i prava dodijeljenih građanima EU-a zakonodavstvom EU-a, kao npr. veća osviještenost građana o njihovim pravima, njihovoj zajedničkoj povijesti i kulturi. Također, zahvaljujući uspješnoj prekograničnoj suradnji, povećano je demokratsko i građansko sudjelovanje na razini Unije, a poboljšano je i razumijevanje i poštovanje sjećanja te različitih kultura i tradicija.

Prihvatljive aktivnosti:

Opći i specifični ciljevi nastojat će se ostvariti posebice podupiranjem sljedećih aktivnosti:

1. podizanja svijesti, promicanja i širenja informacija u okviru područja i ciljeva obuhvaćenih Programom radi boljeg poznavanja prava, vrijednosti i povezanih politika;

2. uzajamnog učenja i razmjene dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja i boljeg uzajamnog razumijevanja;

3. analitičkih aktivnosti i aktivnosti praćenja radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini Unije u područjima obuhvaćenima Programom, kao i radi bolje provedbe prava i politika Unije te vrijednostî Unije u državama članicama, kao što su aktivnosti koje uključuju prikupljanje podataka i statističkih podataka; razvoja zajedničkih metodologija te, prema potrebi, pokazatelja ili referentnih mjerila; studija, istraživanja, analiza i anketa; evaluacija; procjene učinka; te izrade i objave vodiča, izvješća i obrazovnog materijala;

4. osposobljavanja relevantnih dionika radi boljeg poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom;

5. razvoja i održavanja alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

6. podupiranja organizacija civilnog društva i neprofitnih dionika aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom:

(a) kako bi se povećao njihov kapacitet reagiranja te kako bi se svim građanima osigurao primjeren pristup njihovim uslugama, aktivnostima savjetovanja i aktivnostima potpore;

(b) u provedbi aktivnosti zagovaranja radi promicanja prava, čime se također jačaju zaštita i promicanje vrijednostî Unije i poštovanje vladavine prava te se doprinosi demokratskom dijalogu, transparentnosti i dobrom upravljanju uključujući slučajeve u kojima se prostor za civilno društvo smanjuje;

7. povećanja svijesti među građanima, posebno mladima, o europskoj kulturi, kulturnome naslijeđu, identitetu i povijesti, među ostalim i u pogledu totalitarnih i autoritarnih režima i drugih ključnih epizoda u novijoj europskoj povijesti, radi jačanja sjećanja i posvećenosti europskih građana Uniji te poticanja tolerancije, uzajamnog razumijevanja, međukulturnog dijaloga i poštovanja raznolikosti;

8. okupljanja građana različitih državljanstava i kultura pružajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova i projektima civilnoga društva, čime se stvaraju uvjeti za poboljšani pristup „odozdo prema gore”i potiče građansko i demokratsko sudjelovanje;

9. poticanja i olakšavanja aktivnog i uključivog sudjelovanja u izgradnji demokratskije Unije, kao i podizanja svijesti o pravima i vrijednostima pružanjem potpore organizacijama civilnog društva;

10. razvoja kapaciteta europskih mreža radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, vrijednostî, ciljeva politike i strategija Unije;

11. financiranja tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe (EU) 2019/788, podupirući time ostvarivanje prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pruža potpora tim inicijativama;

12. unapređenja znanja o Programu i širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanja informiranja, među ostalim i uspostavom kontaktnih točaka Programa i pružanjem potpore tim kontaktnim točkama.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi su sljedeći subjekti:

Organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, jedinice lokalne (područne) samouprave, međunarodne organizacije (prihvatljivi prijavitelji se razlikuju u po pojedinim natječajima).

Aktualni natječaji:

  1. Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation
  2. Framework Partnership agreement under CERV-2021-DISA-OG-DISABILITY
  3. Call for proposals to protect and promote the rights of the child
  4. Town-Twinning
  5. Specific Grant Agreement under FPA CERV-2021-DISABILITY
  6. Network of Towns

Uredba:

Uredba (EU) 2021/692 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EU) br. 390/2014

Godišnji radni program/akcijski plan:

Radni program 2021.-2022.

Nadležno tijelo EK:

Glavna uprava – pravosuđe i potrošači (DG JUST) i Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EACEA

Funding and Tender opportunities portal

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

/

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Helena Beus

01/4599 810

helena.beus@udruge.vlada.hr

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Željka Markulin

01/4599816

zeljka.markulin@udruge.vlada.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X